Biologi och Ekosystem
Pedagogisk planering, biologi årskurs 6
Frida Eberhard
Biologi
Pedagogisk planering, biologi årskurs 6
Under alla tider har vi människor levt i nära samklang med djur- och växter. Under
biologi kursen kommer vi att diskutera allemansrätten och se vilka rättigheter och
skyldigheter som är kopplat till denna. Vi studera om Carl von Linné, Sveriges mest
kända biolog som lade grunden för hur man systematiserar (grupperar) olika arter. Vi
kommer lära några vanligt förekommande arter i Sverige, både djur och växter. Vi ska
titta lite närmare på samspelet mellan olika arter, djur och växter, de vanligaste
lovträden, dess olika delar och näringsupptag, fotosyntes och förbränning, arter och
anpassning, näringskedja, näringsväv, olika nedbrytare, innebörden av hållbar
utveckling och rening av vatten och luft. Men även hur olika ekosystemtjänster som
exempelvis pollinering fungerar. Vi kommer också att prata om olika kretslopp i
naturen. Vi kommer att göra små fältstudier i vår närmiljö för att studera några vanligt
förekommande trädarter och förhoppningsviss djur.
Ur Lgr 11, kursplan i biologi
Syfte
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att


Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll i årskurs 4-6
Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken
betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi
Biologins metoder och arbetssätt
 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering
Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas, Planering, utförande
och utvärdering, läxor, inläsning i boken och de utdelade stenciler samt muntliga och skriftliga
kunskapskontroll.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Skriftligt omdöme
Vi kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven för ämne i
årskurs 6.
Biologi och Ekosystem
Pedagogisk planering, biologi årskurs 6
Betyg E
För betyg C
Frida Eberhard
För betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera Eleven kan samtala om och diskutera Eleven kan samtala om och diskutera
enkla frågor som rör energi, miljö,
enkla frågor som rör energi, miljö,
enkla frågor som rör energi, miljö,
hälsa och samhälle genom att ställa
hälsa och samhälle genom att ställa
hälsa och samhälle genom att ställa
frågor och framföra och bemöta åsikter frågor och framföra och bemöta åsikter frågor och framföra och bemöta
på ett sätt som till viss del för samtalen på ett sätt som för samtalen och
åsikter på ett sätt som för samtalen
och diskussionerna framåt. Eleven kan diskussionerna framåt. Eleven kan
och diskussionerna framåt och
söka naturvetenskaplig information
söka naturvetenskaplig information
fördjupar eller breddar dem. Eleven
och använder då olika källor och för och använder då olika källor och för kan söka naturvetenskaplig
enkla resonemang om informationens utvecklade resonemang om
information och använder då olika
och källornas användbarhet. Eleven
informationens och källornas
källor och för välutvecklade
kan använda informationen i
användbarhet. Eleven kan använda
diskussioner och för att skapa texter
informationen i diskussioner och för att resonemang om informationens och
och andra framställningar med viss
skapa texter och andra framställningar källornas användbarhet. Eleven kan
använda informationen i diskussioner
anpassning till sammanhanget.
med relativt god anpassning till
och för att skapa texter och andra
sammanhanget.
framställningar med god anpassning
till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla
Eleven kan genomföra enkla
Eleven kan genomföra enkla
undersökningar utifrån givna
undersökningar utifrån givna
undersökningar utifrån givna
planeringar och även bidra till att
planeringar och även formulera enkla planeringar och även formulera enkla
formulera enkla frågeställningar och frågeställningar och planeringar som frågeställningar och planeringar som
planeringar som det går att arbeta
det efter någon bearbetning går att det går att arbeta systematiskt
systematiskt utifrån. I arbetet
arbeta systematiskt utifrån. I arbetet utifrån. I arbetet använder eleven
använder eleven utrustning på ett
använder eleven utrustning på ett
utrustning på ett säkert,
säkert och i huvudsak fungerande
säkert och ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
sätt. Eleven kan jämföra sina och
Eleven kan jämföra sina och andras Eleven kan jämföra sina och andras
andras resultat och för då enkla
resultat och för då utvecklade
resultat och för då välutvecklade
resonemang om likheter och
resonemang om likheter och
resonemang om likheter och
skillnader och vad de kan bero på
skillnader och vad de kan bero på
skillnader och vad de kan bero på
samt bidrar till att ge förslag som kan samt ger förslag som efter någon
samt ger förslag som kan förbättra
förbättra undersökningen. Dessutom bearbetning kan förbättra
undersökningen. Dessutom gör
gör eleven enkla dokumentationer av undersökningen. Dessutom gör
eleven välutvecklade
sina undersökningar i text och bild. eleven utvecklade dokumentationer dokumentationer av sina
av sina undersökningar i text och
undersökningar i text och bild.
bild.
Eleven har grundläggande kunskaper Eleven har goda kunskaper om
Eleven har mycket goda kunskaper
om materiens uppbyggnad och
materiens uppbyggnad och
om materiens uppbyggnad och
egenskaper och andra kemiska
egenskaper och andra kemiska
egenskaper och andra kemiska
sammanhang och visar det genom att sammanhang och visar det genom att sammanhang och visar det genom att
ge exempel på och beskriva dessa
förklara och visa på enkla samband förklara och visa på enkla samband
med viss användning av kemins
inom dessa med relativt god
inom dessa och något gemensamt
begrepp. Eleven kan även föra enkla användning av kemins begrepp.
drag med god användning av kemins
resonemang om uppbyggnad och
Eleven kan även föra ut- vecklade begrepp. Eleven kan även föra
egenskaper hos luft och vatten och resonemang om uppbyggnad och
välutvecklade resonemang om
relatera detta till naturliga förlopp
egenskaper hos luft och vatten och uppbyggnad och egen- skaper hos
som fotosyntes och förbränning. I
relatera detta till naturliga förlopp
luft och vatten och relatera detta till
enkla och till viss del underbyggda som fotosyntes och förbränning. I
naturliga förlopp som fotosyntes och
resonemang om mat, bränslen,
utvecklade och relativt väl
förbränning. I välutvecklade och väl
kemikalier och andra produkter kan underbyggda resonemang om mat, underbyggda resonemang om mat,
eleven relatera till några kemiska
bränslen, kemikalier och andra
bränslen, kemikalier och andra
samband och frågor om hållbar
produkter kan eleven relatera till
produkter kan eleven relatera till
utveckling. Dessutom kan eleven
några kemiska samband och frågor några kemiska samband och frågor
berätta om några naturvetenskapliga om hållbar utveckling. Dessutom kan om hållbar utveckling. Dessutom kan
upptäckter och deras betydelse för eleven berätta om några
eleven berätta om några naturvetenmänniskors levnadsvillkor.
naturvetenskapliga upptäckter och skapliga upptäckter och deras
deras betydelse för människors
betydelse för människors
levnadsvillkor.
levnadsvillkor.
Biologi och Ekosystem
Pedagogisk planering, biologi årskurs 6
Kommentar:
Frida Eberhard