Om barn som anhörig när någon vuxen i familjen är sjuk

advertisement
Om barn som anhörig när någon
i familjen är sjuk
Råd till föräldrar
Råd till förskola och skola
Bakgrund varför pratar vi om detta?
Vi saknade ett verktyg för att…..
• bättre kunna uppmärksamma barnet som är anhörig
• kunna ge råd till familj och skola/förskola för att de i sin relation ska kunna
stötta och informera barnet
• kunna visa på de möjligheter som finns inom kommun och landsting för
att hjälpa barnen i en svår situation.
• Detta tror vi bland annat kan underlättas med en genomtänkt broschyr
med bra och lättläst information.
• Broschyren innehåller även hänvisningar till ställen man kan kontakta då
behov finns för ytterligare stöttning/hjälp.
Nuvarande situation
Vid teamets första möte formulerade vi detta problem/såg vi behov av….
Säkerställa information
•
•
•
•
Stötta föräldrar att berätta för barnen
Information bygger på förtroende, rätt tillfälle och lämplig miljö
Information ska vara; enkel, relevant, säker, nåbar och aktuell
Informationsmaterial saknades
Teamets val av förbättringsområde
Kunskap
•
•
•
•
•
Att all personal vet att barn behöver veta
Rutiner och bra arbetssätt en grund
Verktyg behövs för att våga fråga
APT bra forum
Barnombuden är viktiga länkar
Samverkan
•
•
•
Alla måste ta sitt ansvar. Tydliga roller
Vårdplanering med familjeperspektiv är viktigt
Gemensam kunskap - en resurs
Mål
“Change will not come if we wait for some other
person or some other time.
We are the ones we've been waiting for.
We are the change that we seek.”
BARACK OBAMA, speech, Feb. 5, 2008
Mål
• Uppmärksamma –
Göra barnen ”närvarande”
• Ta fram informationsmaterial
• Sprida informationen
• Hitta nya möjliga vägar att nå
målgruppen t.ex. tillsammans
med Försäkringskassan
Analys
Grundorsaken till problemet. Visa orsak o verkan
• Man känner inte till lagen - vet inte om sin
skyldighet
• Rutiner har saknats för att hantera frågan
• Problemets omfattning har inte
varit känt - nu har vi ny kunskap
• Frukostmöte hos företagarna i Habo
Det vi är medvetna om
kan vi alltid göra något åt
det vi inte är medvetna om
gör alltid något med oss
Rekommenderade förbättringar
för att nå väntat resultat
• All berörd personal inom kommun och landstinget ska ha
kunskap om barns behov och rätt till information, råd och
stöd vid nära anhörigs sjukdom, missbruk eller oväntad död
• Att barnkonventionen är
implementerad i praktiken
• Att resurser som barnombud,
patientstödjare och anhörigsamordnare utvecklas
Plan
stöd och resurser som krävs, ansvariga för vad och när, indikatorer på framgång,
resultat-tidslinje, implementering och kommunikation
•
•
•
•
•
Avsatt tid för att sätta sig in i frågan en förutsättning
Stöd från ledning
Barndialogen process
Utbildning och nätverk för Barnombud
Tecken på framgång – initiativ från olika håll
Samverkan inom och mellan verksamheter
och organisationer
• Plan för implementering
• För mottagare ska det vara känt var och hur man vid behov
kan få stöd
Uppföljning
• Lärdomar
Vi har haft en struktur
och ett avgränsat uppdrag
Samverkan är ovärderlig - måste säkerställas
• Nya frågeställningar
Om nya viktiga målgrupper att gå vidare
hur får vi till det?
Download