Offert

advertisement
Expansiva företag – Affärsutveckling i möten med andra
- en kvalitativ utvärdering
IUC Olofström driver kontinuerligt utvecklingsprojekt för små och medelstora företag. Under 2012
har vi genomfört projektet Expansiva företag – Affärsutveckling i möten med andra, inom
Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.
Projektet har vänt sig till kvinnor som varit igång ett tag med sina företag, och som behöver hjälp att
expandera och komma vidare för att öka sin lönsamhet och stå bättre rustade i den hårda
konkurrensen. Vi har haft fokus på några av de viktigaste byggstenarna för sund affärsutveckling:
vision/ förändringsarbete/mål, strategiskt marknadsarbete/försäljning och omvärldsbevakning/
affärsutnyttjande av sociala medier.
Det övergripande målet har varit att förflytta alla deltagare ett steg framåt i sitt företagande. Var är
man idag? Vart vill man? Vilka behov har man för att komma vidare? Hur ska man jobba så strategiskt
som möjligt – med marknadsföring, prissättning, produkt-/tjänsteutveckling etc. Vi har velat höja
kompetensen och ge deltagarna styrka att anta de utmaningar som tillhör vardagen för
expansiva småföretagare. Ambitionen har varit att deltagarna ska bli stärkta och uppbackade i
sin roll som ”företagare”. Vi har också velat lyfta fram den enorma kunskap som redan finns i
gruppen, och utnyttja den i ett givande erfarenhetsutbyte.
Utvärdering
Deltagarna går in i projektet med olika förväntningar och behov. Det viktigaste verktyget för att fånga
upp synpunkter och reaktioner är att finnas tillgänglig för såväl spontana som mer formaliserade
kommentarer. En projektledare följde hela projektet, var med på tematräffar och höll dessemellan
kontakt genom mejl och telefonsamtal. Denna form av ”deltagande observation” fungerade bra, och
gjorde det möjligt att diskutera projektet med intresserade deltagare, och gav projektledaren en
kunskapsbas i de kontinuerliga samtalen med temaledare/affärsutvecklare. Detta arbetssätt ingår i vår
aktiva strävan mot lärande utvärdering.
Utöver deltagande observation och muntlig kommunikation, gjordes skriftliga utvärderingar i form av
korta enkäter efter varje tematräff. Enkäterna gav en bild av hur deltagarna uppfattat såväl träffarnas
form som innehåll. Genomgående uttryckte deltagarna att man var mycket nöjd med projektet.
Som ett komplement till observationer och enkäter genomfördes intervjuer med ett urval deltagare,
efter projektets sista aktivitet. En så pass kort tid efter projektslut kan man naturligtvis inte fånga upp
långsiktiga effekter, men väl summerande omdömen från deltagarna. Här följer nu några allmänna
kommentarer, följt av intervjuerna.
1
Rollen som företagare
En central utgångspunkt när vi arbetar med den här typen av utvecklingsprojekt är företagarrollen. Att
definiera sig själv som företagare är en viktig faktor för att satsa seriöst, och därmed ha möjligheter för
långsiktighet och expansion.
En återkommande reflektion från de intervjuade handlade om en förändring i hur de upplever sin roll
som företagare. De känner sig stärkta i sin roll, och har utvecklats som företagare. Dels har den
individuella coachningen varit värdefull, dels har mötena med andra företagsledare – där man tagit upp
gemensamma problem – upplevts mycket givande: ”Susanne (affärsutvecklare) har verkligen kommit
in på pudelns kärna. Jag har fått hjälp att se mina svaga sidor, och tar tag i dem”. ”Nu ser jag mer att
jag verkligen driver ett företag”. ”I den lilla gruppen har vi verkligen kunnat hjälpa varandra, och gett
varandra feedback”.
Bättre struktur och effektivitet
En stor brist, som många småföretagare är medvetna om, men som är svår att ta tag i, är för lite
struktur och genomtänkt planering. Man är så uppe i det dagliga att man sällan tar sig tid att ta ett steg
åt sidan och reflektera över sitt arbetssätt.
Flera pekar på att projektet har hjälpt dem att få bättre struktur, att se helheten och att koncentrera sig
på det som är viktigt. ”Jag har fått ett bättre fokus och jag jobbar med bättre struktur och effektivitet”.
”Jag har strukturerat upp mitt arbete bättre, jag har mer ordning. Projektet gav mig en tankeställare –
nu ligger jag lite före”.
Projektets form – träffar och individuell hjälp
Flera års erfarenheter av att driva utvecklingsprojekt har funnits med när vi utformat detta projekt. Vi
har länge arbetar med större tematräffar och med individuell coachning. Nu har vi även lagt till träffar
i mindre grupper, en gruppcoachning, som visat sig vara mycket givande. Aktiviteterna har
kompletterat varandra, och en av deltagarna uttrycker det så här: ”I den stora gruppen har vi kunnat
vara öppna och delat erfarenheter. I den mindre gruppen har vi verkligen kunnat hjälpa varandra,
kunna gå in mer på djupet i något företag, och gett varandra feedback. Det är lättare i ett mindre
format. Det har också varit viktigt med de individuella träffarna med Susanne. Att få egen tid har gjort
att man kommit vidare, rent konkret”.
Har man kommit framåt?
Det är otvetydigt så att alla har kommit ett steg framåt – på olika sätt. Man har fått ett bättre grepp om
företagandet i sin helhet, en större tro på sig själv, en större säkerhet i vad man gör, och ökade
kunskaper inom kundanalys, marknadsföring, prissättning, paketering. Allt detta gör att
förutsättningarna ökat för att i ett längre perspektiv även öka omsättningen och antalet anställda.
2
Några har redan nu sett positiva tendenser: ”Jag förväntar mig högre omsättning”, ”Jag har goda
förhoppningar om bättre ekonomi”, ”Omsättningen har ökat”. Ett citat är värt att lyfta fram eftersom
det ger en känsla av att verkligen vara på rätt väg: ”Jag jobbar mindre och tjänar mer!”.
Vad var det bästa med projektet?
Projektet heter Expansiva företag – affärsutveckling i möten med andra, och det är just att ha fått
möjlighet att lära sig nya saker i ett sammanhang, i diskussioner med andra, som har varit mycket
uppskattat. Svaret från en av deltagarna på frågan om vad som var bäst med projektet, sammanfattar
också flera andra svar: ”Att jag har fått personligt anpassad hjälp som gjort att jag kommit igång. Det
har varit en jättetrevlig grupp, vi har haft ett bra utbyte, vi har kunnat hjälpa varandra, ge varandra
förslag och prata om gemensamma saker. Det var en väldig blandning av branscher och
företagsstorlekar – det var bra. Träffar man bara folk från sin egen bransch får man lätt ett
tunnelseende. Jag fick bra tips från till exempel de större företagen”.
Att projektet varit givande visar också detta citat: ”Jag skulle vilja rekommendera utbildningen till alla
jag känner! Det har varit otroligt roligt och spännande”.
Nya erfarenheter inför kommande projekt
Deltagarna har lärt sig mycket under projektåret, och det har även vi som projektanordnare. Vi fyller
ständigt på vår kunskapsbank om småföretagandets villkor och företagens behov.
En av de få kommentarer vi fick in om vad vi kunde göra bättre inför kommande projekt, handlade om
att informera tydligare om vad projektet innebär. En deltagare berättade att hon anmält sig utan att
egentligen veta så mycket, och hade varit lite avvaktande, men fick en positiv bild när hon väl hade
börjat. Och hon är mycket nöjd nu efter avslutat projekt. Men – vi ska definitivt granska vår
information, och även vi ta ett steg framåt!
3
Utvärdering, intervjuer Expansiva företag, Olofström
Intervju 1
Vad har Expansiva gett dig?
Har du utvecklats som företagare, på vilket
sätt?
Jag har fått mycket personlig feedback, och
hjälp att utveckla mig som företagare.
Susanne (affärsutvecklare) har verkligen
kommit in på pudelns kärna. Jag har fått
hjälp att se mina svaga sidor, och försöker ta
tag i dem.
En annan viktig sak jag tar med mig är
kontakterna med andra företag.
Jag jobbar inom trädgårdsnäringen, så
vintern är lågsäsong för mig. Snart kommer
dock våren och högsäsongen, och då
kommer det att visa sig, hur jag kan omsätta
nya tankar och idéer. Jag har lagt upp planer,
och försöker ha dem framför mig – det är bra
att titta tillbaka och fundera. Det är nu under
det här året som jag har chans att börja jobba
med förändringar.
Kort kommentar om formen (träffar,
coachning)
Det har varit väldigt bra. I den stora gruppen
har vi kunna vara öppna och delat
erfarenheter. I den mindre gruppen har vi
verkligen kunnat hjälpa varandra, kunnat gå
in mer på djupet i något företag, och gett
varandra feedback. Det är lättare i ett mindre
format. Det har också varit viktigt med de
individuella träffarna med Susanne. Att få
egen tid har gjort att man kommit vidare,
rent konkret.
Kort kommentar om innehåll
Det har varit ett bra innehåll – nya saker för
mig, och nya sätt att se på affärsutveckling.
Jag har kunnat koppla det till mitt eget
företag.
Framtidsplaner som du formulerade innan
projektet startade, har du:
Börjat med något?
Nått några mål?
Jag hade inte riktigt några planer innan vi
startade. Jag ville se vad det kunde ge – jag
visste inte riktigt vad det innebar. Men jag
har fått ännu mer hjälp än jag vågat hoppas
på. Jag har allmänt utvecklat mig och mitt
företag.
4
Har du under projekttiden:
Nej.
-
Ändrat mål?
-
Utvecklat ny tjänst/produkt?
Ja, jag har utvecklat en del under vintern.
-
Arbetat fler/färre timmar i företaget?
-
Anställt någon/planer på att anställa?
Det har varit lågsäsong, men jag har jobbat
med förberedelser, och med utbildning, och
jag har varit mer aktiv i och med projektet.
Det har hänt mer än vanligt under lågsäsong.
Vi är tre som samarbetar, och vi har inga
planer att bli fler nu, men vi samverkar med
andra.
Har projektet påverkat:
-
Omsättning?
Kunder?
-
Struktur i ditt sätt att jobba?
-
Kreativitet?
-
Ekonomi?
-
Administration?
-
Marknadsföring/varumärke?
Förväntar mig högre omsättning.
Att tjäna pengar på de kunder jag har är
viktigare än att få fler kunder.
Jag har fått bättre struktur – lärt mig att
tänka annorlunda.
Ja, lite grann känner jag att jag har blivit mer
kreativ.
Jag har goda förhoppningar om bättre
ekonomi.
Ja, jag tycker att jag blivit lite bättre och kan
lite mer om marknadsföring. Jag jobbar mer
med nätverk och jobbar med inriktad
marknadsföring.
Kontakter/nätverk?
Har utökat kontakter och nätverk
Förväntningar du hade på projektet –
uppfyllda?
Vad var det bästa med Expansiva?
Jag har fått mer än vad jag hade förväntat
mig!
Att jag har fått personligt anpassad hjälp.
Susanne har fått mig att komma igång.
Det har varit en jättetrevlig grupp, vi har haft
ett bra utbyte, vi har kunnat hjälpa varandra,
ge varandra förslag och prata om
gemensamma saker.
Jag tror att vi kommer att hålla kontakt.
Det var en väldig blandning av branscher
och företagsstorlekar – det var bra.
Träffar man bara trädgårdsmänniskor inom
samma fack får man lätt ett tunnelseende. Då
5
är det svårare att komma fram med nya
tokiga saker – jag fick bra tips från till
exempel de större företagen.
Alla kände sig bekväma – det var viktigt.
Något du skulle vilja ändra?
Nej.
Intervju 2
Vad har Expansiva gett dig?
Har du utvecklats som företagare, på vilket
sätt?
Jag har fått ett bättre fokus – jag har kunnat
samla mig kring viktiga saker. Jag vet mer
vad jag vill – känner ett större lugn i det jag
vill.
Projektet kom lägligt i tiden – för mig var
det dags för en förändring, och jag fick sätta
ord på vad det är jag vill.
Jag känner att jag har fått mycket mer lugn
och ro, känner mer harmoni, och jag jobbar
med bättre struktur och effektivitet.
Kort kommentar om formen (träffar,
coachning)
Det var jättebra, det gav en helhet.
Alla fick utrymme.
Kort kommentar om innehåll
Jättebra! Jag har varit med i liknande projekt
tidigare. Vi tog upp ungefär samma
ämnesområden, men nu var det nya
människor, och jag hade kommit längre i
mitt företagande.
Resonemanget om A-, B- och C-kunder kom
lägligt nu.
Framtidsplaner som du formulerade innan
projektet startade, har du:
Börjat med något?
Nått några mål?
Jag funderade redan i somras på mina
planer, men kunde inte sätta ord på dem, och
hittade inte riktigt formen. Men nu har jag
vågat sätta ord på MINA behov – det har
gett mig en skjuts framåt.
Har du under projekttiden:
Mycket! Jag har gjort en radikal förändring.
Jag har haft tre ben i mitt företag, men
massagen har tagit för mycket energi, jag har
inte känt mig tillräcklig. Nu har jag avyttrat
ungefär 95 % av min massage. Nu coachar
jag mer i stället – och är mycket mer
balanserad.
Jag har mina A-kunder!
-
Ändrat mål?
6
-
Anställt någon/planer på att anställa?
Jag har engagerat en för massagen.
-
Arbetat fler/färre timmar i företaget?
Jag jobbar mindre och tjänar mer!
Har projektet påverkat:
Den har ökat.
-
Omsättning?
-
Kunder?
Jag har fått andra kunder, inte fler.
-
Struktur i ditt sätt att jobba?
Marknadsföring/varumärke?
Det har blivit mer effektivt.
Det kommer att påverka min
marknadsföring. Jag har tillräckligt nu – men
jag jobbar mer strukturerat.
-
Kontakter/nätverk?
Nej – men själva projektet har gett mig ett
nytt nätverk.
Förväntningar du hade på projektet –
uppfyllda?
Vad var det bästa med Expansiva?
Ja – det var precis det här jag behövde.
Något du skulle vilja ändra?
Nej – jag är nöjd!
Att jag har fått harmoni, fokus och struktur.
Och att få höra om andras erfarenheter – jag
hoppas att vi kan fortsätta träffas.
Susanne och Anneli (affärsutvecklare och
projektledare) har varit helt fantastiska,
jättegoa och omtänksamma. De har gjort ett
jättebra arbete. Allt har flutit på bra. Det har
varit så enkelt – för att allt har funkat!
Intervju 3
Vad har Expansiva gett dig?
Har du utvecklats som företagare, på vilket
sätt?
Nu ser jag mer att jag verkligen driver ett
företag. Innan har det bara flutit på. Nu har
jag mer insikt i hur man driver företag – jag
arbetar mer medvetet.
Kort kommentar om formen (träffar,
coachning)
Jag tyckte det var jättebra att det var
blandning personliga samtal,
7
storgruppsmöten och smågrupper.
Kort kommentar om innehåll
Jag uppskattade alltihop i stort sett. Det som
gav mig allra mest var det som handlade om
kunder, och ekonomi – att ta betalt.
Framtidsplaner som du formulerade innan
projektet startade, har du:
Börjat med något?
Nått några mål?
Har du under projekttiden:
Ja, jag har tänkt en hel del, och jag har bl a
planerat att börja med helgkurser. De har
blivit färdigutvecklade och klara att starta
upp.
Nej.
-
Ändrat mål?
Utvecklat ny tjänst/produkt?
Arbetat fler/färre timmar i företaget?
-
Anställt någon/planer på att anställa?
Ja, jag har börjat erbjuda helgkurser.
Jag arbetar ungefär lika mycket –dvs
mycket!
Nej, jag har tre anställda och kommer att
fortsätta att ha det nu i alla fall.
Projektet har gjort att jag tänker mer
långsiktigt – det gör att jag kan känna mig
tryggare.
Har projektet påverkat:
-
Omsättning?
-
Kunder?
Ja, jag tänker lite annorlunda, och vänder
mig till lite nya kundgrupper nu när jag
erbjuder helgkurser.
-
Struktur i ditt sätt att jobba?
Ja – jag strukturerar upp mitt arbete bättre,
jag ar mer ordning. Projektet gav mig en
tankeställare – nu ligger jag lite före.
-
Kreativitet?
-
Ekonomi?
Ja – i smågrupperna fick man mycket tips
och idéer från de andra.
Nu har jag mer ordning – och äntligen en
ordentlig budget - efter 17 år!!
-
Administration?
Nej.
-
Marknadsföring/varumärke?
Ja, vi har jobbat mer med sociala medier.
-
Kontakter/nätverk?
Ja, projektgruppen har blivit ett nytt nätverk
– kommer att hålla kontakt med flera
stycken där.
Förväntningar du hade på projektet –
uppfyllda?
Vad var det bästa med Expansiva?
Ja, absolut, det var bättre än vad jag tänkte.
Det personliga samtalet, att få prata med
någon som kunde läsa av vad man borde
jobba med!
8
Något du skulle vilja ändra?
Jag fick inte så mycket information om
projektet innan jag anmälde mig, så jag var
lite skeptisk eftersom jag inte visste så
mycket, men jag var nyfiken. Mer
marknadsföring hade varit bra.
Intervju 4
Vad har Expansiva gett dig?
Har du utvecklats som företagare, på vilket
sätt?
Jag tycker man har fått upp ögonen för hur
man själv agerar, och fått ett bättre grepp om
vad man ska koncentrera sig på. Jag har fått
hjälp att se helheten.
Fått upp ett nätverk där jag kan dryfta frågor
som man inte pratar om annars.
Man har stärkts i sin roll när man träffat
andra företagsledare – vi har gemensamma
problem.
Det var bra att vi delades upp i grupper med
företag med ungefär lika många anställda.
Man ser olika röda trådar – vad man lägger
mycket tid på.
Innehållsmässigt har det varit ett brett projekt
– vi har pratat om personliga frågor, om
marknadsföring, och fått ett bra stöd – ”tänk
på detta och detta”.
Jag skulle vilja rekommendera utbildningen
till alla jag känner! Det har varit otroligt
roligt och spännande.
Susanne har en fingertoppskänsla – hon
ställer frågor och vet precis hur hon ska
komma åt det viktigaste.
Det har gett både mig som privatperson och
mig som företagsledare en spark i ändan!
Och man har fått en inblick i hur andra ser på
en – med fel och brister. Man är ju så uppe i
snurran, och fokuserar ibland på fel saker.
Kort kommentar om formen (träffar,
coachning)
Det funkade bra. Man behövde alla tre
bitarna - de gav olika saker.
Kort kommentar om innehåll
Det var också bra. Man kanske hade velat ha
lite mer om vissa saker, andra kanske ville ha
mer fokus på andra saker, men det måste ju
vara väldigt brett. Sen var det ett
9
komplement med gruppträffar och
individuell hjälp – där kunde man gå mer på
djupet.
Hade vi bara träffats i storgrupp och
individuellt, hade vi inte fått ut lika mycket. I
den lilla gruppen fick man ett grepp om hur
de andra agerade i sina företag. Det var skönt
att ha de andra som bollplank.
I grupp kunde man prata både som individ
och företag men fokusera på ett
företagsperspektiv.
Framtidsplaner som du formulerade innan
projektet startade, har du:
Börjat med något?
Nått några mål?
Det som jag såg som stora bekymmer har jag
kunnat diskutera under projekttiden – och jag
har hittat lösningar.
Jag har fått hjälp att sätta ord på det som var
fel – och det har jag kunnat ta med mig till
ledningen, och pushat på – och det hände
något. Det jobbiga har vi gjort något åt, och
vi har kommit framåt.
Under den första individuella träffen fick jag
beskriva min situation utifrån ett
åskådarperspektiv. Jag tänker på det nu, och
jag kan se det lite utifrån – det är jättenyttigt.
Har du under projekttiden:
Vi är ett stort företag, vi ha haft klara mål,
men vi har haft problemet att vi inte
kommunicerat ut det. Men nu händer det
saker, och det går framåt.
-
Ändrat mål?
-
Utvecklat ny tjänst/produkt?
Ja, som en följd av att vi tagit tag i andra
saker, har vi omformulerade tjänster.
Har projektet påverkat:
-
Omsättning?
Vi har så långa avtal, så omsättningen har
inte påverkats inom denna tid.
-
Kunder?
Vi jobbar mot industrin.
-
Struktur i ditt sätt att jobba?
Ja.
-
Kreativitet?
Jag kom från en kreativ befattning – och
hamnade i en administrativ. Susanne lyfte
upp hur viktigt det är att jobba med de
förmågor man har. Jag har kunnat ta tillbaka
min kreativitet – jag har blivit mer medveten.
10
-
Kontakter/nätverk?
Ja, absolut. Det var enfördel med
gruppcoachningen. Vi ska ses och käka
lunch. Vi har fått bra kontakt, känner
varandra nu och kan ringa varandra.
Susanne pushade för nätverkande, jag har
tagit tag i det. Jag har blivit mer utåtriktad i
mitt sätt att jobba.
Förväntningar du hade på projektet –
uppfyllda?
Ja, absolut. Jag läste om projektet – om
möjligheter att knyta kontakter med andra,
om det breda innehållet. Jag hade höga
förväntningar, och de har infriats. Susanne är
min nya guru :)!
Hon har uttryckt precis det som jag behövde,
hon tog orden ur munnen på mig. Jag tänkte
”hur kan hon veta att det är så här det funkar
hos oss – hon har ju inte träffat de jag jobbar
med…”. Men det klart det generella gäller
för mig också. Många har likartade problem.
Hon förklarade det så visuellt – då blir det
enklare att förstå.
Vad var det bästa med Expansiva?
Jag tänker på mig som person - Susanne satte
ord på det som jag inte ville erkänna. Nu kan
jag se helt uppenbart hur jag agerar, och kan
börja ta tag i det. Det var den medvetenheten
hon gav mig. Det var både jobbigt och bra
för mig.
Förtagsmässigt fick jag ”tummen ur”, en
spark i ändan att ta tag i det jobbiga.
Något du skulle vilja ändra?
Under sista tematräffen fick vi information
av personer från Arbetsförmedlingen och
Almi – det gav mig inte så mycket.
11
Download