Om du behöver trygghetslarm, kontakta ditt försäkringsbolag för att

advertisement
Beställning av
1( 3)
trygghetslarm enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL),
för personer 80 år eller äldre
folkbokförda i Jönköping.
Du som är över 80 år och är folkbokförd i Jönköpings kommun kan beställa ett trygghetslarm hos
Hemtjänstjouren. Att ha trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp att trycka på när du
behöver tillkalla hjälp. Via en larmcentral kan du få hjälp dygnet runt. För att kunna bistå dig då du
behöver hjälp, behöver personalen ha kopior på nycklar till din bostad. Beroende på var du bor
behövs antal nycklar enligt nedan:
•
•
•
1 nyckel: Gränna
3 nycklar: Bankeryd, Tenhult och Bottnaryd
2 nycklar: övriga områden.
Att det behövs olika antal nycklar beror på att ansvarfördelningen mellan patrull, hemtjänstpersonal
och räddningstjänst vid larm, ser olika ut inom de geografiska områdena.
Det behövs kopior på alla de nycklar som krävs för att patrullen ska kunna komma in i bostaden. Är
det t.ex. olika nycklar till port och ytterdörr, behövs kopia på båda nycklar.
Har du trygghetslarm ansvarar du själv för att informera hemtjänstjouren om förändringar i ditt
hälsotillstånd samt om dina anhöriguppgifter förändras.
Om du behöver trygghetslarm, kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om trygghetslarmet
påverkar din hemförsäkring.
Om beställningen avser fler än en person i hushållet ska en beställning lämnas in för respektive
person.
Beställare
Personnummer
Övriga personer i hushållet
Relation
Adress
Telefonnummer
Postadress
Telefonnummer mobil
Person som kan kontaktas vid behov
Kontaktas i första hand
Namn
Kontaktas i andra hand
Namn
Relation
Relation
Bostadsort
Bostadsort
Telefonnummer mobil
Telefonnummer mobil
2 (3)
Hälsotillstånd/ Funktionsnedsättning
Tekniska hjälpmedel så som rollator, hörapparat o.s.v.
Här kan du även skriva annan information som patrullen behöver veta.
Då trygghetslarmet är kopplat via din telefon, behövs uppgifter om ditt telefonabonnemang. Här fyller
du i vilken typ av abonnemang du har.
Mobil
Fast telefoni
Bredbandstelefoni
Jag samtycker till att nödvändiga uppgifter om mig lämnas ut till
larmcentral/patrull/räddningstjänst.
Jag försäkrar att mina lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Beställarens underskrift
Ort och datum
Eventuell legal företrädares underskrift
Namnförtydligande (legal företrädare)
Om du vill ansöka om andra insatser, kontakta biståndshandläggare via Jönköpings kommuns
Kontaktcenter, tel. 036 - 10 50 00 (växel). Mer information finns också på www.jonkoping.se
Personuppgifter som du lämnar databehandlas av socialnämnden med syfte att registrera och
handlägga dina synpunkter. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade
personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Socialnämnden,
551 89 Jönköping.
Beställningen skickas till
Jönköpings kommun
Socialtjänsten
Hemtjänstjouren
Rosengården
Hermansvägen 150
554 53 JÖNKÖPING
3 (3)
Bilaga till beställning av trygghetslarm
Avgift för trygghetslarm 2013
Den avgift du ska betala för trygghetslarm beräknas utifrån en inkomstförfrågan.
Avgiftshandläggaren skickar ut denna till dig. Endast den som har avgiftsutrymme får betala
avgift för trygghetslarm. Om avgiftsutrymme saknas kan ingen avgift tas ut. Avgiften för
trygghetslarm per månad är 23,50 kr samt 15 % av avgiftsutrymmet, dock max 223 kr (0,5 %
av prisbasbeloppet).
Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:
+
Nettoinkomst
Boendekostnad
Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
——————————————————————————————
=
Avgiftsutrymme
För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste uppgifter om aktuella inkomster och
bostadskostnader lämnas till socialtjänsten.
För makar/sammanboende gäller att deras gemensamma avgiftsutrymmen slås ihop. I de fall
båda har larm används detta vid beräkningen av avgiften. Om endast en av makarna/
samboparet har larmet och hon/han har den lägsta inkomsten räknas avgiften endast på
hennes/hans avgiftsutrymme.
Avgiften faktureras en månad i efterskott.
Förbehållsbelopp
Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska den enskilde alltid ha minst ett s.k.
förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och ev. avgift är betald. För år
2013 är det 5 023 kr per månad för ensamstående och 4 245 kr per månad för vardera
maken. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till en person, vars
löpande inkomster är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan ev.
utges efter särskild ansökan.
Mer information
För mer information om avgifter kontakta Kontaktcenter 036-10 50 00 eller gå in på
www.jonkoping.se Sök på Avgifter för insatser inom äldreomsorgen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards