delarb100115

advertisement
Delarbete 1. Förekomst av burnout hos mammor och pappor till barn med diabetes eller IBD
analyseras i jämförelse med mammor och pappor till friska barn. Förutom helhetsmåttet
burnout undersöks även de fyra delaspekterna känslomässig utmattning, håglöshet, spändhet
och mental trötthet. Under förutsättning att analysen av SMBQ pekar mot att burnout eller
någon av delaspekterna förekommer i högre grad hos föräldrar till kroniskt sjuka barn än hos
föräldrar till friska barn katogoriseras och analyseras de enskilda frågorna i Karolinskas
Utbrändhetsformulär.
Delarbete 2. I det andra arbetet görs en omfattande sambandsanalys av burnout hos föräldrar
till barn med diabetes, i relation till ett antal demografiska faktorer samt individ- och
situationsfaktorer. I denna analys inkluderas bland annat arbetssituation, ekonomisk situation,
sömnstörningar, prestationsbaserad självkänsla, samt barnens ålder, kön, sjukdomsduration,
sjukdomsintensitet och behandlingsutfall.
Delarbete 3. I ett tredje delprojekt sammanställs en interventionsmodell för gruppbehandling
av burnout hos föräldrar till kroniskt sjuka barn. Resultatet från projektets första delar
kommer till användning här. Modellen kommer dessutom att bygga på komponenter från de
interventionsmodeller som finns utarbetade för arbetsrelaterad burnout. Dessa komponenter
anpassas för föräldragruppen. Interventionsmodellen kommer även att tillämpas kliniskt, i
form av ett pilotprojekt. Samtalsserien består av 8 tillfällen om vardera två timmar under 4
månader. Antalet gruppmedlemmar är satt till max 6 stycken. Muntlig sekretess inom gruppen
kommer att användas. Syftet med interventionen är dels att ge kunskap om stressrelaterad
utmattning och bistå föräldrarna att kartlägga sina egna stressymtom. Dels att identifiera de
mönster och förhållningssätt som bidrar till stressrelaterad utmattning samt undvika dessa
genom att föräldrarna lär sig nya handlingsstrategier. Föräldrarna kommer att få hemuppgifter
av olika slag att arbeta med mellan sessionerna. Varje session har ett eget tema, de tre första
med betoning på kroppens fysik: en biologisk förklaringsmodell av stressrelaterad utmattning,
sömnstörningar, fysisk och mental avslappning. De tre nästkommande med fokus på
individuella egenskaper/förhållningssätt: prestation och krav, kontrollbehov samt utrymme för
”egen tid”. Därefter är temat samspelet inom familjen, vikten av att få stöd och hjälp av
närstående vid denna förändringsprocess. Sista tillfället ägnas åt uppföljning, utvärdering och
avslutning. Gruppbehandlingen kommer att utvärderas. Statistiker har konsulterats för
bedömning av gruppstorlek och utvärdering. Deltagarna får fylla i en enkät baserad på
relevanta delar av den enkät som ligger till grund för projektet före och efter interventionen
samt 6 månader efter avslutad intervention. De kommer också att få besvara en utvärdering av
hur de subjektivt upplevt interventionen. En beskrivning av interventionsmodellens innehåll
med utvärdering kommer att ingå i delarbete 3.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards