Åtgärder vid olycka/kollision med fordon på airside

AIRPORT
REGULATION
Nr. 21/12
Gäller fr.o.m.
2012-11-30
Åtgärder vid olycka/kollision med fordon på airside
Den som erhållit tillstånd att framföra fordon på färdområdet d.v.s
plattan och manöverområdet, är skyldig att väl känna till de lokala regler
som utfärdats för fordonstrafik på flygplatsen, se AR Nr. 5 ”Krav på
framförande av flygplatsens fordon”.
Skulle en olycka eller kollision inträffa där fordon är inblandade vare sig
ett flygplan är inblandat eller inte ska följande åtgärder vidtas:
• Vid personskador, larma 112 om så krävs
• Vid olje-drivmedelsspill, se AR Nr. 9
• Informera din närmaste chef, Stationschefen på flygplatsen och när
flygplan är inblandat, piloten eller flygbolaget
• Fotografera skadorna, kamera i vakten eller mobiltelefon
• Närmsta chef låter alkoholtesta inblandade förare, alkometer i
vakten. Vid positivt utslag, tillkalla polis
• Skriv Avvikelserapport
-------------------------------------------------------------------------------Distribution: Intranätet/AI
Beslutad av: Mikael Smedberg, Flygplatschef
Datum: 2012-11-22
Upphör:
Handläggare: Lenita K. Larsson, Kvalitetsansvarig