Allmänna villkor - tjänsteuppdrag

advertisement
1 (8)
SIDAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEUPPDRAG, 2002
Innehållsförteckning
Sid
§ 1 TILLÄMPLIGHET
§ 2 DEFINITIONER
§ 3 UPPDRAGET
§ 4 UNDERKONSULT
§ 5 ARVODE OCH KOSTNADER
§ 6 FAKTURERING OCH BETALNING
§ 7 ANSVAR OCH FÖRSÄKRING
§ 8 VITE VID FÖRSENING
§ 9 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 11 TVISTLÖSNING
1
1
1
2
2
2
3
4
4
8
§ 1 TILLÄMPLIGHET
Såvida inte Parterna avtalat annat skall dessa villkor skall äga tillämplighet
på Sidas Konsultkontrakt för Tjänster.
§ 2 DEFINITIONER
Samtliga ord och uttryck i dessa villkor skall tolkas i enlighet med de
definitioner som anges i Kontraktet som hänvisar till villkoren.
§ 3 UPPDRAGET
3.1 Utförande
Konsulten skall utföra Uppdraget i enlighet med Kontraktet. Konsulten
skall vid Uppdragets utförande använda för ändamålet kompetent
personal samt i övrigt utföra Uppdraget med skicklighet, omsorg och på ett
fackmannamässigt sätt.
Konsulten får inte under kontraktstiden utöva verksamhet eller inneha
ekonomiska eller andra intressen som kan rubba förtroendet för Konsulten
avseende utförandet av Uppdraget. Konsulten får inte binda Sida vid avtal
med tredje man eller på annat sätt företräda Sida i något sammanhang.
Såvida inte Parterna avtalat annat ingår i Uppdraget att hämta de
yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för att Uppdraget skall
kunna genomföras enligt gällande författningar.
Konsulten skall utan dröjsmål anmäla till Sida behov av arbete som inte
ingår i Uppdraget. Konsulten har endast rätt till ersättning för sådant
arbete efter skriftlig överenskommelse med Sida.
2 (8)
3.2 Personal
Konsulten får inte, utan Sidas medgivande, byta ut de personer som enligt
Kontraktet skall utföra Uppdraget. Konsulten skall dock, för det fall någon
sådan person av något skäl saknar möjlighet att utföra Uppdraget, eller del
därav, utan dröjsmål och utan kostnad för Sida ersätta den personen och
anlita person med likvärdig kompetens och erfarenhet.
§ 4 UNDERKONSULT
Konsulten får inte utan Sidas skriftliga medgivande anlita underkonsult.
Om underkonsult anlitas ansvarar Konsulten för underkonsultens arbete
såsom för eget arbete. Såvida inte Parterna avtalat annat skall Konsulten
ansvara för betalningen till underkonsult.
Konsulten åtar sig att vid anlitande av underkonsult avtala om förbehåll för
Sidas rättigheter enligt § 9.3 nedan. Konsulten garanterar att
underkonsulten innehar försäkring enligt § 7.5 nedan.
Såvida inte Parterna avtalat annat har Konsulten inte rätt till ersättning för
extra administrationskostnader för anlitande av underkonsult.
§ 5 ARVODE OCH KOSTNADER
Konsulten erhåller endast ersättning för upparbetad tid och för personer
angivna i Kontraktet.
Arvodet skall beräknas per timme. För arbete baserat på veckor eller
månader skall en vecka motsvara 40 timmar och en månad 160 timmar.
Såvida inte Parterna avtalat annat har Konsulten inte rätt till
övertidsersättning.
Konsulten har inte rätt till arvode under restid.
Konsulten har endast rätt till ersättning för havda kostnader. Kostnader
som inte uttryckligen är ersättningsgilla enligt Kontraktet ersätts inte utan
ingår i arvodet.
Konsulten har rätt till ersättning för tjänsteresor inom Sverige i enlighet
med de villkor som gäller för statstjänstemän i allmänhet (se Allmänt löneoch förmånsavtal, ALFA, i dess lydelse gällande från tid till annan). Såvida
inte Parterna avtalat annat har Konsulten endast rätt till ersättning för det
billigaste resealternativet samt skäliga boendekostnader.
§ 6 FAKTURERING OCH BETALNING
Konsulten skall skicka ett original av fakturan till Sida. Fakturan skall
adresseras till person angiven i Kontraktet.
Följande skall framgå av fakturan: grundbelopp, mervärdesskattebelopp,
typ av tjänst som utförts, uppgift om Konsulten eller underkonsult utfört
tjänsten, antal upparbetade timmar, vem hos Konsulten som utfört arbetet,
3 (8)
konto till vilket utbetalning skall göras, Kontraktets nummer, datum och
nummer på fakturan, Konsultens organisationsnummer, Konsultens
registreringsnummer för mervärdesskatt samt specifikation av eventuellt
utökat Uppdrag.
Ersättningsgilla kostnader skall anges i svenska kronor, specificeras med
referens till budgeten samt styrkas med kopia av originalkvitton.
Konsultens debitering måste vara verifierbar genom tidrapporter och
bokföring. Sida har rätt att ta del av allt underlag hos Konsulten som
erfordras för att en bedömning av Konsultens fakturering skall kunna
göras.
Sida skall betala fakturan inom trettio dagar från fakturadatum. Gäller
betalningen ersättning till personer som har SINK-skatt eller A-skattsedel
skall Sida, förutsatt att faktura inkommer senast den första dagen i varje
månad, betala fakturan senast den tjugofemte dagen samma månad.
§ 7 ANSVAR OCH FÖRSÄKRING
7.1 Konsultens ansvar
Konsulten ansvarar för skada som orsakats Sida av Konsulten eller av
denne anlitade underkonsulter. Konsultens skadeståndsansvar är, såvida
uppsåt eller grov vårdslöshet inte föreligger, begränsat till Takbeloppen.
Begränsningen gäller dock inte om skadeståndsansvaret avser intrång i
annans rätt enligt § 9.3 nedan.
7.2 Sidas ansvar
Sida är inte skadeståndsansvarig såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet
föreligger. Sida ansvarar inte för indirekta förluster, så som, men inte
begränsat till, utebliven vinst.
7.3 Avhjälpande av fel och prisavdrag
Konsulten skall, på Sidas skriftliga begäran, på egen bekostnad åtgärda
fel eller bristfälligheter i Uppdraget inom trettio dagar från det att Sida
framställt en sådan begäran.
Om fel eller bristfällighet inte åtgärdas inom ovan sagda tid har Sida rätt till
skäligt prisavdrag.
Sidas rätt till prisavdrag fråntar inte Sida rätten att kräva skadestånd eller
vidta andra åtgärder med anledning av fel eller bristfälligheter i Uppdraget.
7.4 Skadeståndsansvar
Krav på skadestånd skall framföras skriftligen till motparten inom sex
månader efter att skadan upptäckts, dock senast tre år efter Kontraktet
upphört att gälla. Dessa tidsgränser skall dock inte gälla vid uppsåt eller
grov vårdslöshet.
4 (8)
7.5 Försäkring
Konsulten skall inneha konsultansvarsförsäkring som under
kontraktsperioden skall uppgå till ett belopp som minst motsvarar avtalat
skadeståndsansvar (se ovan § 7.1). Konsulten skall på Sidas begäran
lämna bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns.
7.6 Konsultens självständighet
Konsulten är självständig gentemot Sida och Kontraktet innebär inte att
något anställningsförhållande föreligger mellan Konsulten eller någon av
dennes anställda å ena sidan och Sida å andra sidan.
§ 8 VITE VID FÖRSENING
Om Uppdraget i sin helhet eller till vissa delar blir försenat skall Konsulten,
såvida inte förseningen beror på något som ligger utanför Konsultens
kontroll, erlägga vite med en procent av Takbeloppen för varje påbörjad
tvåveckorsperiod som Uppdraget är försenat. Om förseningen består i mer
än två månader skall vite utgå med en procent för varje påbörjad vecka
Uppdraget är försenat.
Konsultens beloppsmässiga ansvarsbegränsning i § 7.1 ovan omfattar inte
vite.
Krav på vite skall framföras skriftligen till Konsulten inom sex månader
efter att förseningen inträffat.
Konsultens skyldighet att erlägga vite fråntar inte Sida rätten att kräva
skadestånd eller vidta andra åtgärder med anledning av förseningen.
§ 9 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
9.1 Skyldighet att informera
Parterna skall omgående skriftligen informera varandra om händelser eller
situationer som kan föranleda ändringar eller förseningar av fullgörandet
av de åtaganden som överenskommits mellan Parterna.
9.2 Sekretess
Konsulten åtar sig att följa Sekretesslagen (1980:100) i tillämpliga delar.
Konsulten åtar sig att följa av Sida meddelade regler för
informationshantering.
9.3 Immateriella rättigheter mm
Såvida inte Parterna avtalat annat har Sida äganderätten till samtligt
arbete, material och resultat som Konsulten använt eller tagit fram i
samband med utförandet av Uppdraget (nedan kallade Resultatet).
Äganderätten omfattar inte utvecklingsverktyg eller metoder som använts i
utförandet av Uppdraget och som ägs av Konsulten eller tredje man. All
5 (8)
upphovsrätt, patenträtt eller annan immateriell rätt hänförlig till Resultatet
tillkommer Sida. Sida har rätt att företa ändringar i, anpassa och överlåta
Resultatet.
Konsulten har inte rätt att utnyttja Resultatet utan skriftlig
överenskommelse med Sida.
Konsulten ansvarar för att Resultatet inte kränker annans rätt (t ex
upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt etc.). Konsulten ansvarar för
skadestånd och andra kostnader som Sida åsamkas genom anspråk på
grund av intrång i annans rätt. Denna bestämmelse gäller även efter det
att Kontraktet i övrigt upphört att gälla. Framställs anspråk på grund av
intrång i annans rätt, skall Sida omgående underrätta Konsulten om
anspråket.
Tekniskt underlag som överlämnats av Sida eller tillhör tredje man, vilket
av Sida överlämnats till Konsulten, förblir Sidas respektive tredje mans
egendom.
9.4 Dokumentering
Konsulten skall förvara och dokumentera material och annan relevant
information avseende Uppdraget på ett betryggande sätt.
9.5 Utvärdering
Sida har rätt att genomföra utvärderingar eller uppföljningar avseende
Uppdraget. Konsulten åtar sig att mot skälig ersättning samarbeta vid
sådana utvärderingar eller uppföljningar under och efter det att Uppdraget
fullgjorts.
9.6 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Konsulten får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta
Kontrakt utan Sidas skriftliga medgivande.
9.7 Meddelanden
Samtliga meddelanden mellan Parterna skall anses ha nått mottagaren
(a)
om det har levererats personligen, samma dag,
(b)
om det skickas via e-post, samma dag som bekräftande fax
(förutsatt att kvitto finns på att faxet nått mottagaren) eller
bekräftande brev avsänds,
(c)
om det skickas med fax (förutsatt att kvitto finns på att faxet nått
mottagaren), samma dag,
(d)
om det skickas med brev, dagen efter avsändandet.
6 (8)
Begäran enligt § 7.3, krav enligt § 7.4, krav enligt § 8 ovan, avbeställning
enligt § 10.1 samt hävning enligt § 10.2 nedan, skall alltid skickas med
brev.
Om adressändring sker skall Parterna omedelbart informera varandra
därom skriftligen.
9.8
Bestickning
Konsulten är medveten om att det inte är tillåtet att medvetet, direkt eller
indirekt, själv eller genom mellanhand, till någon utländsk offentligt anställd
eller någon annan lämna, erbjuda eller utlova muta eller annan otillbörlig
belöning i syfte att erhålla affärsfördel eller annan otillbörlig fördel i
genomförandet av internationell affärsverksamhet.
Konsulten är vidare medveten om att även varje form av delaktighet
genom anstiftan, medhjälp, försök, planering eller lämnande av tillåtelse till
bestickning enligt vad som anges ovan är förbjudet.
Konsulten är också medveten om att bestickning av en utländsk offentligt
anställd kan vara straffbart enligt såväl svensk som utländsk lag.
”Utländsk offentligt anställd”
(a)
Varje person som innehar offentlig anställning med anknytning till
lagstiftande, administrativ eller dömande verksamhet i ett land
utanför Sverige oberoende av om personen blivit vald eller erhållit
anställningen på annat sätt.
(b)
Varje person som fullgör uppdrag i allmän tjänst i ett land utanför
Sverige, inklusive vid utländsk myndighet eller utländskt offentligt
ägt bolag.
(c)
Varje offentligt anställd person samt varje företrädare för en
offentlig internationell organisation.
”Utländsk offentlig anställning”
(a)
Anställning inom varje nivå och undernivå inom offentlig förvaltning
på såväl nationell som regional och lokal nivå.
”Handlande eller underlåtelse att handla vid utövandet av offentlig
anställning”
(a)
Omfattar varje utnyttjande av utländsk offentlig anställning genom
handling eller underlåtelse att handla oavsett om det är inom ramen
för den behörighet som följer med anställningen eller ej.
7 (8)
§ 10 AVBESTÄLLNING OCH HÄVNING
10.1 Avbeställning
Sida har rätt att skriftligen, med trettio dagars varsel, avbeställa sådana
delar av Uppdraget som inte genomförts. Vid avbeställning har Konsulten
rätt till ersättning för utfört arbete, nedlagda kostnader samt skäliga
kostnader för avveckling av Uppdraget. Ersättning för skäliga kostnader är
begränsad till ett belopp motsvarande ersättning för femton arbetsdagar.
Konsulten skall vid avbeställning omedelbart vidta åtgärder för att avveckla
Uppdraget till minsta möjliga kostnad.
Krav på ersättning med anledning av avbeställning skall, för att Konsulten
inte skall gå förlustig sin rätt, framföras skriftligen till Sida inom två
månader efter att avbeställningen kom Konsulten till handa.
10.2 Hävning
Sida har rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om en eller flera
av nedanstående situationer föreligger:
(a)
Om Uppdraget i sin helhet eller till vissa delar blir försenat mer än
fyra veckor, och förseningen är av väsentlig betydelse för Sida, eller
(b)
Konsulten blir försatt i konkurs, inlett ackord, inställer sina
betalningar, träder i likvidation, blir föremål för
företagsrekonstruktion och på grund av detta inte kan fullgöra
Uppdraget och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess
fullgörande eller,
(c)
Konsulten dömts för brott avseende yrkesutövning enligt
lagakraftvunnen dom, eller om sådan dom inte föreligger, det enligt
Sidas bedömning är sannolikt att domen antingen kommer att vinna
laga kraft eller inte kommer att ändras i högre instans eller,
(d)
Konsulten inte fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter eller,
(e)
Konsulten före eller efter kontraktstecknandet underlåtit att lämna
uppgifter om företaget som objektivt är av väsentlig betydelse för
Kontraktets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet. Det samma
gäller om Konsulten underlåtit att lämna uppgifter som Konsulten
enligt Kontraktet är skyldig att lämna till Sida, eller om sådana
uppgifter är felaktiga eller,
(f)
om immaterialrättsligt fel inte avhjälps inom skälig tid från den
tidpunkt Konsulten erhållit meddelande från Sida om påstått intrång
från tredje man.
Utöver vad som stadgats ovan har Parterna även rätt att häva Kontraktet
om motparten gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och inte inom
trettio dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmodan härom.
8 (8)
Vid hävning av Kontraktet har hävande part rätt till skadestånd.
Vid avbeställning samt hävning skall Konsulten omgående överlämna
Resultatet (se § 9.3 ovan) till Sida. Sida har rätt att använda Resultatet på
samma sätt som om Uppdraget fullföljts.
§ 11 TVISTLÖSNING
Svensk rätt skall, med undantag av dess lagvalsregler, vara tillämpligt på
Kontraktet. Tvister i anledning av Kontraktet skall slutligt avgöras av
svensk domstol.
Download