ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Rörande

advertisement
STRÖMSTADSKOMMUN
KOMMUN
STRÖMSTADS
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelning
Staffan Buhre, 0526-191 22
Bilaga 2.
1 (6)
2016-05-12
Dnr KS/2016-0237
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Rörande sakkunniga inom kommunal revision
1. Inledning
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag som
sakkunnig inom området revision i kommuner, landsting/regioner och
kommunala företag.
Med Köparen avses i kontraktet angiven upphandlande
myndighet/beställare.
Med Konsulten avses företag som tillhandahåller sakkunniga till
revisorer i kommuner och landsting/regioner, till
lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag samt till revisorer i
kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att komplettera de regler
om revision som finns i särskild lagstiftning.
Med hänvisningen till gällande rätt i dessa allmänna bestämmelser
avses i första hand kommunallagen, aktiebolagslagen och
offentlighets- och sekretesslagen.
2. Konsultens åtagande
Konsulten ska på ett fackmässigt sätt och med omsorg enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet utföra det uppdrag som
sakkunnig som framgår av kontraktshandlingarna.
Konsulten får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan
rubba förtroendet för Köparen eller för Konsulten när det gäller det
avtalade uppdraget.
3. Köparens åtagande
Köparen ska på Konsultens begäran lämna Konsulten den
information, de uppgifter och handlingar som Köparen förfogar
över och Konsulten behöver för att genomföra uppdraget.
4. Uppdragsbeskrivning
Arbetet ska organiseras, utföras och rapporteras enligt gällande
rätt och enligt uppdragsbeskrivningen i förfrågningsunderlaget
samt på det sätt som parterna löpande kommer överens om.
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
2 (6)
Dnr KS/2016-0237
2016-05-12
5. Utbyte av personal
Konsulten får inte ersätta uppdragsledare eller annan i kontraktet
namngiven person utan att Köparen i förväg skriftligt godkänt
detta.
Konsulten är skyldig att ersätta medarbetare som enligt Köparens
bedömning inte fullgör uppdrag på ett godtagbart sätt.
6. Uppdrag för annan beställare
Konsulten får inte utföra uppdrag för annan beställare inom
Köparens organisation utan att Köparen i förväg skriftligt godkänt
detta.
7. Anlitande av underkonsult
Konsulten får inte utan Köparens skriftliga medgivande anlita
underkonsult för att utföra del av eller hela uppdraget, inte heller
ersätta kontraktet angiven underkonsult.
Konsulten ansvarar för av underkonsult utfört arbete som för eget
arbete.
8. Tidplan och redovisning
Uppdraget ska redovisas enligt vad som framgår av gällande rätt, anges i
uppdrags-beskrivningen, eller som parterna löpande kommer överens om.
Part ska till motparten snarast anmäla varje förhållande som kan föranleda
ändringar i överenskommen tidplan.
9. Försening och vite
Försening från Konsultens sida berättigar Köparen till vite. Vite utgår för
varje påbörjad vecka förseningen varar med två procent av
överenskommen ersättning (exklusive mervärdesskatt). Köparen har rätt
att avräkna upplupet vite från fakturerad köpeskilling. Vid
leveransförsening överstigande fem (5) veckor äger Köparen rätt att häva
avtalet enligt punkt 17.
Köparens rätt till vite för försening är förverkad om anspråk på ersättning
inte framställs skriftligen senast sex (6) månader efter att uppdraget
slutförts eller på annat sätt upphört.
Om försening beror på Köparen eller något förhållande på Köparens sida,
får Konsulten, efter överenskommelse med Köparen, flytta fram avtalad
leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt.
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
3 (6)
Dnr KS/2016-0237
2016-05-12
Konsulten har härvid rätt till ersättning för de styrkta merkostnader som
förseningen inneburit.
10. Avbeställning
Köparen kan avbeställa ej utförda delar av uppdraget. Sker sådan
avbeställning ska Köparen utge ersättning till Konsulten för utfört arbete
och för nedlagda, ersättningsgilla kostnader enligt kontraktet och rätt till
ersättning för utebliven skälig vinst på sådan del av uppdraget som inte ska
genomföras till följd av avbeställningen. Denna bestämmelse är inte
tillämplig vid hävning enligt punkt 17.
Uppdraget kan komma att ändras om det sker väsentliga förändringar i
Köparens organisation. Det kan gälla förändring av befintlig verksamhet,
förflyttning av verksamhet, omorganisation, ändrad driftskapacitet,
verksamhet som får ny associationsform eller upphör/överförs till annan
verksamhet. Köparen äger då rätt att återta Konsultens uppdrag eller
begränsa dess omfattning. Ersättning ska härvid utgå för utfört arbete och
styrkt, nödvändig avvecklingskostnad.
11. Ersättning
Ersättning för uppdraget ska av Köparen betalas enligt vad som
anges i kontraktet. Vid ersättning/timma avrundas dagligen
nedlagd tid till hel- eller halvtimme. Mervärdeskatt tillkommer.
Ersättningen inkluderar samtliga kostnader som Konsulten haft för
att fullgöra uppdraget innefattat resor som är hänförliga till
uppdragsbeskrivningen. För andra resor, som föranletts av
uppdraget – och godkänts av Köparen – har Konsulten rätt till
resekostnadsersättning enligt Köparens resebestämmelser med
avtalad utgångs ort som utgångspunkt vid beräkning.
Ersättning utöver vad som ovan angivits utgår endast om så
skriftligen överenskommits.
12. Betalning och kontroll
Konsulten har rätt att fakturera nedlagd arbetstid månadsvis i
efterskott. Av fakturan ska framgå vilket uppdragsområde som
avses, nedlagd tid.
Betalning sker av Köparen inom 30 dagar efter det att fakturan
tagits emot och godkänts. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
2016-05-12
4 (6)
Dnr KS/2016-0237
Slutfaktura ska vara Köparen tillhanda senast tre (3) månader efter
det att uppdraget slutförts.
Köparen har rätt att genom kontroll förvissa sig om att arbetet som
anges i faktura motsvaras av utfört arbete.
13. Upphovsrätt och nyttjanderätt
Eventuell upphovsrätt till Konsultens arbetsresultat ska utan
särskild ersättning – med den begränsning som gäller beträffande
Konsultens ideella rätt enligt upphovsrättslagen – tillkomma
Köparen. Köparens rätt innefattar även rätt att göra ändringar i
arbetsresultatet och överlåta sin rätt vidare.
Konsulten ska gentemot anlitad underkonsult göra motsvarande
förbehåll.
Konsulten är skyldig att överlämna uppdragets grundakt
innehållande uppdragets grunddata samt vad som åberopas i
granskningen och dess rapporter.
Konsulten ska hålla Köparen skadeslös för eventuellt intrång i
annans rätt som beror på Konsultens arbete.
14. Sekretess
I den mån det inte finns särskilda sekretessregler för uppdraget
förbinder sig Konsulten att inte röja hos Köparen sekretessbelagd
uppgift. Det får inte ske muntligt eller genom att handling lämnas
ut eller ske på annat sätt. Konsulten får inte utnyttja sådana
uppgifter och ska med sin personal träffa avtal om samma
tystnadsplikt.
Konsulten ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade
handlingar förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig.
Konsulten ska med underkonsult träffa avtal med motsvarande
förbehåll.
15. Ansvar
Konsulten svarar för skada som Konsulten orsakat Köparen genom
vårdslöshet eller försummelse från Konsultens sida.
Arbete som inte utförs på ett fackmässigt sätt ska om Köparen så
kräver snarast rättas av Konsulten utan ersättning.
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
2016-05-12
5 (6)
Dnr KS/2016-0237
Köparens krav på ekonomisk ersättning eller åtgärdande av fel eller
brister i arbetsresultatet ska skriftligen meddelas Konsulten utan
dröjsmål, dock senast inom 12 månader efter kontraktets
upphörande.
Vid hävning av kontrakt på grund av väsentligt avtalsbrott från
Konsultens sida är Köparen berättigad till skadestånd, utöver
eventuellt vite.
Konsultens ansvar gäller under förutsättningen att inte Köparen,
eller någon Köparen anlitar, gör ändringar i uppdragets resultat
utan godkännande av Konsulten.
16. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss
förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i
omständighet som part inte råder över och som förhindrar
fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphört ska
förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling,
myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden och därmed
jämställd händelse.
För att få befrielse enligt första stycket ovan ska part utan dröjsmål
meddela den andra parten härom.
17. Hävning/uppsägning
Köparen kan häva kontraktet med omedelbar verkan om Konsulten
i väsentlig mening underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om
rättelse inte sker utan dröjsmål efter Köparens skriftliga
påpekande. Konsulten äger härvid rätt till ersättning för utfört
arbete endast om resultatet av arbetet har däremot svarande
värde.
Konsulten kan häva kontraktet med omedelbar verkan om Köparen
i väsentlig mening underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om
rättelse inte sker utan dröjsmål efter Konsultens skriftliga
påpekande. Konsulten äger härvid rätt till ersättning för utfört
arbete, ersättningsgilla kostnader och eventuellt styrkt nödvändig
avvecklingskostnad.
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
6 (6)
Dnr KS/2016-0237
2016-05-12
Köparen kan säga upp hela eller delar av kontraktet vid dröjsmål
orsakat av Konsulten eller dennes underkonsult om dröjsmålet
överstiger fem veckor. Konsulten har rätt till ersättning för utfört
arbete endast om resultatet av arbetet har däremot svarande
värde.
Köparen kan säga upp kontraktet med omedelbar verkan på grund
av att Konsulten försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller
på annat sätt kommit på obestånd.
Endera parten kan säga upp kontraktet om motpartens fullgörande
av viss förpliktelse har försenats med mer än två (2) månader på
grund av force majeure enligt punkt 16.
Hävning/uppsägning medför inte att parts rätt att göra gällande
annan rätt enligt avtalet bortfaller.
18. Ändringar och tillägg till avtalet
Ändringar i och tillägg till kontraktet ska för att vara gällande göras i
form av skriftliga tilläggsavtal till kontraktet. Tilläggsavtal ska vara
behörigt undertecknat av Köparen och Konsulten.
19. Överlåtelse
Rättigheter eller skyldigheter enligt kontraktet får inte överlåtas till
annan utan motpartens godkännande.
20. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal och därmed
sammanhängande rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. Om
parterna inte når uppgörelse skall tvist avgöras i den tingsrätts domsaga
som Köparen tillhör, med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten
att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att
avbryta sitt uppdrag.
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
Download