Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom

advertisement
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
rörande konsulttjänster inom revisionsområdet
Ingress
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i
kommuner, landsting/regioner och kommunala företag.
Med Köparen avses i kontraktet angiven upphandlande myndighet.
Med Konsulten avses
a) företag som tillhandahåller sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer i kommuner och
landsting/regioner eller till lekmannarevisorer i kommunala företag;
b) auktoriserad eller godkänd revisor, i förfrågningsunderlaget benämnd yrkesrevisor;
c) registrerat revisionsbolag som utses till revisor i kommunalt företag, i förfrågningsunderlaget
benämnd yrkesrevisor.
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att komplettera de regler om revision som finns i
särskild lagstiftning.
Med hänvisningen till gällande rätt i dessa allmänna bestämmelser avses i första hand reglerna
om revision i kommunallagen (1991:900), revisorslag (2001:883), aktiebolagslagen (2005:551)
och stiftelselagen (1994:1220) samt beträffande sekretess sekretesslagen (2009:400).
1.
Konsultens åtagande
Konsulten skall på ett fackmässigt sätt och med omsorg enligt god revisionssed utföra det
uppdrag som framgår av kontraktshandlingarna.
Konsulten får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för
Köparen eller för Konsulten när det gäller det avtalade uppdraget.
2.
Kontraktshandlingarna
Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna kompletterar
varandra om inte omständigheterna föranleder annat.
3.
Uppdragsbeskrivning
Arbetet skall organiseras, utföras och rapporteras enligt gällande rätt och/eller enligt
uppdragsbeskrivningen samt på det sätt som parterna löpande kommer överens om.
4.
Utbyte av personal
Konsulten får inte byta ut uppdragsledare/ansvarig revisor (i AB) eller annan i kontraktet namngiven person utan att Köparen i förväg skriftligt godkänt detta.
Konsulten är skyldig att byta ut medarbetare som enligt Köparens bedömning inte fullgör
uppdrag på ett godtagbart sätt.
5.
Anlitande av underkonsult
Konsulten får inte utan Köparens skriftliga medgivande anlita underkonsult för att utföra del av
eller hela uppdraget, inte heller byta ut i kontraktet definierad underkonsult.
1
Konsulten ansvarar för av underkonsult utfört arbete som för eget arbete.
6.
Tidplan/Redovisning
Uppdraget skall redovisas enligt vad som framgår av gällande rätt, anges i
uppdragsbeskrivningen eller som parterna löpande kommer överens om.
Part skall till motparten snarast anmäla varje förhållande som kan föranleda ändringar i
tidplanen.
7.
Avbeställning
Köparen kan – om inte annat framgår av gällande rätt – avbeställa ej utförda delar av
uppdraget. Sker sådan avbeställning ska Köparen utge ersättning till Konsulten för utfört arbete
och för nedlagda, ersättningsgilla kostnader enligt uppdragsavtalet och rätt till ersättning för
utebliven skälig vinst på sådan del av uppdraget som inte skall genomföras till följd av avbeställningen. Denna bestämmelse är inte tillämplig vid hävning enligt punkt 14.
8.
Ersättning
Ersättning för uppdraget skall av Köparen erläggas enligt vad som anges i kontraktet.
Debiterbar tid avrundas dagligen till hel- eller halvtimme. Mervärdeskatt tillkommer.
Ersättningen inkluderar samtliga kostnader som Konsulten haft för att fullgöra uppdraget
innefattat resor som är hänförliga till uppdragsbeskrivningen. För andra resor, som föranletts av
uppdraget – och beordrats av Köparen - har Konsulten rätt till resekostnadsersättning enligt
Köparens resebestämmelser med avtalad utgångsort som utgångspunkt vid beräkning.
Ersättning utöver vad som ovan angivits utgår endast om så skriftligen överenskommits.
Ersättning skall kunna styrkas genom tidskrivning och bokföring.
9.
Betalning och kontroll
Betalning erläggs enligt avtalad betalningsplan och mot faktura. Om det inte finns någon
betalningsplan har Konsulten rätt till dellikvid för redovisade och av Köparen godkända
kostnader, dock ej oftare än en gång per månad.
Av faktura ska framgå art och omfattning i tid av det arbete som utförts under den period som
fakturan avser.
Köparen har rätt att genom kontroll förvissa sig om att arbetet som anges i faktura motsvaras av
utfört arbete.
Slutfaktura ska vara Köparen tillhanda senast tre månader efter det att uppdraget har slutförts.
Betalning skall erläggas av beställaren inom 30 dagar efter det att fakturan inkommit. Vid
försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
10.
Upphovsrätt och nyttjanderätt
Eventuell upphovsrätt till Konsultens arbetsresultat skall utan särskild ersättning – med den
begränsning som gäller beträffande Konsultens ideella rätt enligt upphovsrättslagen –
tillkomma Köparen. Köparens rätt innefattar även rätt att göra ändringar i arbetsresultatet och
överlåta sin rätt vidare.
Konsulten ska gentemot anlitad underkonsult göra motsvarande förbehåll.
2
Konsulten är skyldig att överlämna uppdragets grundakt innehållande uppdragets grunddata
samt vad som åberopas i granskningen och dess rapporter.
11.
Sekretess
I den mån det inte finns särskilda sekretessregler för uppdraget förbinder sig Konsulten att inte
röja hos Köparen sekretessbelagd uppgift. Det får inte ske muntligt eller genom att handling
lämnas ut eller ske på annat sätt. Konsulten får inte utnyttja sådana uppgifter och skall med sin
personal träffa avtal om samma tystnadsplikt.
Konsulten ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade handlingar förvaras så att de
inte kan åtkommas av obehörig.
Konsulten skall med underkonsult träffa avtal med motsvarande förbehåll.
12.
Ansvar
Konsulten svarar för skada som Konsulten orsakat Köparen genom vårdslöshet eller
försummelse från Konsultens sida.
Arbete som inte utförs på ett fackmässigt sätt skall om Köparen så kräver snarast rättas av
Konsulten utan ersättning.
Vid hävning av uppdragsavtal på grund av väsentligt avtalsbrott från Konsultens sida är
Köparen berättigad till skadestånd, utöver eventuellt vite.
Köparens krav på ekonomisk ersättning eller åtgärdande av fel eller brister i arbetsresultatet ska
skriftligen meddelas Konsulten utan dröjsmål, dock senast inom tolv månader efter
uppdragsavtalets upphörande.
Konsultens ansvar gäller under förutsättning att inte Köparen, eller någon Köparen anlitar gör
ändringar i uppdragets resultat utan godkännande av Konsulten.
Konsulten skall under avtalstiden hålla en ansvarsförsäkring till betryggande belopp eller ställa
säkerhet enligt gällande rätt. Konsulten skall på begäran till Köparen överlämna
försäkringsbrev eller annat bevis om att försäkring eller säkerhet finns.
13.
Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet som part ej råder över och som förhindrar
fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, konflikt på
arbetsmarknaden och därmed jämställd händelse.
För att få befrielse enligt första stycket ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten
härom.
14.
Hävning
Köparen kan häva avtalet med omedelbar verkan om Konsulten i väsentlig mening underlåter
att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter Köparens skriftliga
påpekande. Konsulten äger härvid rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet av
arbetet har däremot svarande värde.
Konsulten kan häva uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Köparen i väsentlig mening
underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter Konsultens
3
skriftliga påpekande. Konsulten äger härvid rätt till ersättning för utfört arbete, ersättningsgilla
kostnader och eventuellt styrkt nödvändig avvecklingskostnad.
Köparen kan säga upp hela eller delar av avtalet vid dröjsmål orsakat av Konsulten eller dennes
underkonsult om dröjsmålet överstiger en månad. Konsulten har rätt till ersättning för utfört
arbete endast om resultatet av arbetet har däremot svarande värde.
Köparen kan säga upp uppdragsavtalet med omedelbar verkan på grund av att Konsulten
försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller på annat sätt kommit på obestånd.
Endera parten kan säga upp uppdragsavtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse har
försenats med mer än 2 månader på grund av force majeure enligt punkt 13.
Hävning/uppsägning medför inte att parts rätt att göra gällande annan rätt enligt avtalet
bortfaller.
15.
Ändringar och tillägg till avtalet
Ändringar i och tillägg till uppdragsavtalet skall för att vara gällande göras i form av skriftliga
tilläggsavtal till uppdragsavtalet. Tilläggsavtal ska vara behörigt undertecknat av Köparen och
Konsulten.
16.
Överlåtelse
Rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet får inte överlåtas till annan utan motpartens
godkännande.
17.
Tvist
Tvist skall avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards