Mall_röd_PV - Startsida vgregion.se

Genusperspektiv
på hälsa och vård
Försäkringsmedicinskt forum
Sjukfrånvarons utveckling 1955–2014
35
30
25
20
Kvinnor
15
Män
Samtliga
10
5
0
Försäkringsmedicinskt forum
Sjukpenningtalet - Län
En generell ökning
23 Jämtlands län
22 Västernorrlands län
18 Örebro län
24 Västerbottens län
07 Kronobergs län
06 Jönköpings län
19 Västmanlands län
08 Kalmar län
03 Uppsala län
10 Blekinge län
20 Dalarnas län
25 Norrbottens län
13 Hallands län
14 Västra Götalands län
04 Södermanlands län
21 Gävleborgs län
01 Stockholms län
12 Skåne län
09 Gotlands län
05 Östergötlands län
17 Värmlands län
Sjukpenningtalet - Ålder
60-64
50-59
Sjukpenningtalet - Kön
40-49
Män
30-39
Kvinnor
20-29
0
5
10
15
0
Försäkringsmedicinskt forum
10
20
0
10
20
Psykiska diagnoser ökar snabbast
Antalet startade sjukfall under 12 månader från januari 2006
250000
200000
150000
Psykisk
Rörelse
Skador
100000
Övriga
50000
0
Försäkringsmedicinskt forum
Psykiatriska diagnoser vanligaste diagnos bland nya
sjukfall
• Mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade sjukfall i
psykiatriska diagnoser med 57 000 eller 59 procent och är
sedan 2014 den vanligaste diagnosen.
• Anpassningsstörningar och stressreaktioner står för 66
procent av ökningen.
Försäkringsmedicinskt forum
Nya sjukskrivningar och psykiska diagnoser
Antalet startade sjukfall under 12 månader från januari 2006
120000
100000
80000
60000
Kvinnor
Män
40000
20000
0
Försäkringsmedicinskt forum
10 yrkesgrupper med flest anställda och antal
sjukfall
År 2014
Försäkringsmedicinskt forum
Nybeviljad Sjukersättning
Försäkringsmedicinskt forum
Försäkringsmedicinskt forum
Försäkringsmedicinskt forum
Pågående sjukfall, Västra Götaland
Totalt
Försäkringsmedicinskt forum
Pågående sjukfall, Västra Götaland
Sjukskrivande instans
Sjukskrivande instans VG 150401
5%
6%
5% 3%
4%
2%
Vårdcentral
8%
Vårdcentral
50%
29%
Sjukskrivande instans VG 151101
10%
Sjukhusklinik
Saknas
Företagshälsovård
Privatläkare
Annan
Försäkringsmedicinskt forum
Sjukhusklinik
54%
24%
Saknas
Företagshälsovård
Privatläkare
Annan
Pågående sjukfall, Västra Götaland
Sjukfallslängd
Pågående sjukfall - längdintervall
160101
31%
47%
1 - 180
181 - 365
22%
366 +
Försäkringsmedicinskt forum
Fördelning mellan man och kvinna - N06A Antidepressiva
DDD per tusen invånare under 2015 i VGR förskrivet av VGPV
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
Kvinna
DDD = definierad dygnsdos
Försäkringsmedicinskt forum
45 - 49
Man
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
16-67
Fördelning mellan man och kvinna - N02 Analgetika
DDD per tusen invånare under 2015 i VGR förskrivet av VGPV
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
Kvinna
Försäkringsmedicinskt forum
45 - 49
Man
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
16 - 67
Fördelning mellan man och kvinna - Sömnmedel
DDD per tusen invånare under 2015 i VGR förskrivet av VGPV
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
Kvinna
Försäkringsmedicinskt forum
45 - 49
Man
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
16-67
Diskussionsfrågor
• Vad spelar kön för roll i mötet mellan läkare och patient?
• Hur påverkar föreställningar om kön den diagnos och
behandling patienten får?
• Vilka konsekvenser får det att vissa sjukdomar betraktas som
manlig och andra som kvinnliga?
• Hur bidrar läkare och den medicinska forskningen till att skapa
och vidmakthålla uppfattningar om kvinnligt och manligt?
Försäkringsmedicinskt forum
”Jag ser inte till kön, jag ser till individen.”
Så svarar många inom sjukvården på frågan om
vården är Jämställd.
Ändå vet vi att vården inte alltid är likvärdig för
kvinnor och män –
ibland för att de inte behandlas lika,
ibland för att de behandlas lika trots skilda behov.
Försäkringsmedicinskt forum
(O)Jämställdhet i hälsa och vård
•Könsskillnader i vårdtillgång
•Könsskillnader i vårdkvalitet
•Könsskillnader i hälsa
Försäkringsmedicinskt forum
Varför sjukskrivs kvinnor oftare och
längre?
Kan det bero på:
 Bristande medicinska kunskaper om kvinnors sjukdomar
- Svårare att få rätt diagnos och rätt behandling?
 Män får bättre stöd för rehabilitering som gör det möjligt att
gå tillbaka till arbetet
 Könssegregerad arbetsmarknad
 Dolt missbruk
 Våld i nära relationer
 Samhällets struktur
- Dubbelarbetande kvinnor?
Försäkringsmedicinskt forum
Bristande vårdkvalitet för kvinnor
• Kvinnor drabbas oftare av kvalitetsbrister i samband med läkemedelsbehandling,
kvinnor råkar oftare ut för biverkningar och får oftare olämpliga läkemedel eller
läkemedel som är olämpliga i kombination med varandra.
• Kvinnor opererats med den manliga anatomin som utgångspunkt vid bråck i
ljumsken, vilket bland annat lett till högre dödsrisk för kvinnor.
• Vid neuropsykiatriska tillstånd som till exempel ADHD tycks det finnas en manlig
norm som kan medföra att flickor och kvinnor inte blir rätt diagnostiserade och inte
får adekvat behandling.
Försäkringsmedicinskt forum
Bristande vårdkvalitet för kvinnor
• Måldosen inom dialys tycks ha utgått från en manlig norm som
får gälla för båda könen.
• Vårdens kunskap om bråck i ljumsken samt borrelia tycks ofta
utgå från en manlig norm som kan medföra att kvinnor inte
blir rätt diagnostiserade och heller inte får adekvat
behandling.
• Vanligare att klagomål som framfördes till Socialstyrelsen
gällde vården av kvinnor och att kvinnors ärenden ledde till
kritik från Socialstyrelsen.
Försäkringsmedicinskt forum
Bristande vårdkvalitet för män
• Ett område är depression, där det påpekats att diagnoskriterierna
utgått främst från kvinnors symtom. Det finns en risk att vården inte
uppmärksammar mäns psykiska lidande och därigenom inte heller kan
ge adekvat behandling.
• Män med diabetes visar sämre resultat för blodsocker och blodtryck än
kvinnor, och män med cancer i tjocktarmen eller ändtarmen måste oftare
opereras om än kvinnor.
• En del av skillnaderna i vårdresultat kan bero på att det ses som
”omanligt” att söka sig till sjukvården vid problem med hälsan, och att
män därför får vård i ett senare skede.
Försäkringsmedicinskt forum
Kön & folkhälsa
• Kvinnor konsumerar mer läkemedel, är oftare sjukskrivna och har
sämre självskattad hälsa än män, men har samtidigt högre
medellivslängd än män.
• Fler kvinnor än män söker vård för sjukdom, men båda könen vårdas i
samma utsträckning på sjukhus.
• Det är betydligt vanligare att kvinnor upplever problem som ängslan,
oro, ångest och sömnstörningar och att kvinnor diagnostiseras för
psykisk ohälsa än att män gör det.
Försäkringsmedicinskt forum
Kön & folkhälsa
• Kvinnor i åldern 16–29 år är den grupp som i störst utsträckning
rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande.
• Självmordsförsök är tre gånger vanligare bland kvinnor än män,
samtidigt som självmord är tre gånger vanligare bland män än
kvinnor.
Försäkringsmedicinskt forum
Sjukfrånvaro & dess orsaker
• Kvinnor har sedan 20 år tillbaka haft större sjukfrånvaro än
män.
• De vanligaste diagnoserna för både kvinnor och män är psykisk
ohälsa och värk i rörelseorganen, men den psykiska ohälsan är
dominerande.
Försäkringsmedicinskt forum
Sjukfrånvaro & dess orsaker
• Kvinnors och mäns olika arbetsförhållanden är en viktig förklaring till könsskillnaden i
ohälsa
• Att arbeta inom kvinnodominerade yrken kan innebära både tungt fysiskt arbete
och hög mental stress. Detta kan i sin tur vara en förklaring till kvinnors högre
sjukfrånvaro.
• Av kvinnors totala arbete är 46 procent obetalt hemarbete. Motsvarande siffra
för män är 36 procent. Studier visar att det är själva ansvaret för hushållsarbetet
och inte främst utförandet som påverkar välbefinnandet negativt.
Försäkringsmedicinskt forum
Försäkringsmedicinskt forum
Sjukfrånvaro & dess orsaker
• Kvinnors arbetsförmåga påverkas under lång tid vid familjebildning,
medan mäns arbetsförmåga förblir oförändrad när de blir föräldrar.
• Kvinnor och män i parförhållanden har ungefär lika hög sjukfrånvaro
innan första barnet föds, men efter första barnets födelse är kvinnors
frånvaro dubbelt så hög som mäns, femton år framåt.
• Samma mönster ses i alla branscher – oavsett om kvinnorna jobbar i
mans- eller kvinnodominerade miljöer.
Försäkringsmedicinskt forum
Sjukfrånvaro & dess orsaker
• Två år efter det andra barnets födelse ökar risken för kvinnors
sjukfrånvaro betydligt.
• ”Om kvinnan arbetar i ungefär samma utsträckning som mannen,
men har huvudansvaret för hemarbetet, och därmed är
dubbelarbetande i meningen att de har huvudansvar för hem och
familj samtidigt som de i hög utsträckning förvärvsarbetar,
samvarierar denna kombination med ökad risk för sjukskrivning”.
Försäkringsmedicinskt forum
Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska
beslutsstödet
• Det sällan lyfts fram kända könsskillnader i symtom, prognos och
behandling.
• Det finns könsskillnader för rekommendationer om deltidssjukskrivning.
• Yrkets belastningsgrad exemplifieras med mansdominerade yrken.
• Värdeladdade ord förekommer oftare i diagnoser som drabbar kvinnor.
• Skrivningar om våld saknas.
Försäkringsmedicinskt forum
Siw och Siwert
Experiment av Gunilla Risberg, med. dr.
Identiska fallbeskrivningar till AT-läkare.
Ena gruppen bedömer Siw och andra
bedömer Siwert.
Mannen föreslogs färre psykosociala
diagnoser, mindre psykofarmaka, fler
prover och fler röntgenundersökningar.
Kvinnan föreslogs färre prover men mer
råd om livsstil och psykofarmaka.
Försäkringsmedicinskt forum
Genusbias i vården
kan bland annat handla om
• att man ser skillnader mellan könen där de inte finns och ger
könen olika behandling även när det inte är medicinskt
motiverat.
• att man bortser från skillnader och inte tar hänsyn till de
könsspecifika behov som faktiskt finns.
• att patienten ses som typisk för sitt kön – trots att hen
kanske inte är det.
Försäkringsmedicinskt forum
Genusbias i medicin & vård
• Genusbias i medicin och vård kan leda till feldiagnostisering
och felbehandling.
• Kan försämra vårdkvaliteten för både kvinnor och män.
• Kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten.
Försäkringsmedicinskt forum
Målet för hälso- och sjukvården är
en god hälsa och en vård på lika
villkor för hela befolkningen
(Hälso- och sjukvårdslagen 2 §)
Jämställd vård
Olika vård på lika villkor
Försäkringsmedicinskt forum
Jämställd vård
• Innebär att kvinnor och män i samma utsträckning får den
vård de behöver, och att vården håller lika god kvalitet för
båda könen.
• Det innebär att såväl medicinsk forskning som hälso- och
sjukvården behöver arbeta med ett medvetet genusperspektiv.
Försäkringsmedicinskt forum
Vårdgivarens ansvar
• Se till att vård och sjukskrivning inte bidrar till ojämställdhet.
• Ha medicinska kunskaper om hur sjukdomar påverkar män och kvinnor.
• Ställa adekvata diagnoser och anpassa behandling, rehabilitering och
sjukskrivning efter individens behov.
• Dela upp vårdstatistik på kön.
• Analysera vårdresultat och skillnader i kvalitet och tillgång ur ett
genusperspektiv.
Försäkringsmedicinskt forum
Tänk tvärtom
• Om patienten hade haft ett annat kön, hade du då tänkt
annorlunda?
Försäkringsmedicinskt forum
Jämställd sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess
- välj Genushanden
Försäkringsmedicinskt forum
Försäkringsmedicinskt forum
Genushanden
• Familjesituation
• Våld
• Somatisk eller psykiatrisk diagnos
• Riskbruk
• Rehabiliteringsplan
Försäkringsmedicinskt forum
Genushanden
• Tumme – social situation: Hur ser familjesituationen ut? Kvinnor tillfrågas
ofta om sin familjesituation, men sällan män.
• Pekfinger –våld och hot: Utsätts kvinnan eller mannen för våld och hot
eller utsätter hon eller han någon annan? Träna på att formulera frågor
som känns bekväma inom detta område. Våld och hot är en riskfaktor för
långvarig sjukskrivning.
• Långfinger – somatisk inriktning på männens diagnoser och
psykosomatisk på kvinnors: Det finns risk att man inte upptäcker
depressioner hos män, liksom det finns risk att sjukdomsförklara –
medikalisera – normala livsprocesser hos kvinnor.
Försäkringsmedicinskt forum
Genushanden
• Ringfinger – alkohol och droger: Riskbruk och alkoholism är mer
skamligt för kvinnor, därför är det viktigt att vården frågar både
kvinnor och män om detta. Inför standardprovtagning av alla inför alla
långtidssjukskrivningar.
• Lillfinger – rehabilitering: Män får tidigare specialistremisser och
större stöd av arbetsgivaren. Män rehabiliteras utifrån arbete, medan
kvinnor oftare rehabiliteras utifrån sin sociala situation.
Försäkringsmedicinskt forum
Våld, hälsa och vård
Mäns våld är ett allvarligt samhällsproblem och ett
folkhälsoproblem.
Såväl kvinnor som män drabbas i stor utsträckning av
mäns våld.
2012 anmäldes fler än 28 000 fall av misshandel mot
kvinnor i Sverige och nära 2 500 fall av grov
kvinnofridskränkning.
Mörkertalet är stort och omkring 80 procent av våldet
mot kvinnor i nära relationer bedöms aldrig komma till
polisens kännedom.
Försäkringsmedicinskt forum
Våld, hälsa och vård
• Heteronormativitet kan vara ett hinder för att upptäcka våld i
samkönade relationer.
• När män utsätts för våld av kvinnor, handlar det oftare om psykiskt
våld än om fysiskt. En del av våldet är så kallat reaktivt våld, det vill
säga kvinnan försvarar sig mot angrepp från mannen. Hjälpsökandet
bland utsatta män bedöms generellt vara lågt.
• Vid våld och förtryck i hederns namn står föreställningar om oskuld och
kyskhet i fokus. Detta våld har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt,
sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.
Försäkringsmedicinskt forum
Kunskapscentrum för Jämlik vård och
Kompetenscentrum om våld i nära
relationer
http://jamlikvard.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--ochsjukvardsavdelningen/Kunskapscentrum-for-Jamstalld-vard/
www.valdinararelationer.se/vkv
http://intra.vgregion.se/valdinararelationer
Försäkringsmedicinskt forum