Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser

advertisement
Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
─ Utveckling och orsaker
Ulrik Lidwall
Sid 1 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Några vanliga missuppfattningar
• ”Psykisk sjukdom är mer accepterat idag”
– Psykisk sjukdom är starkt stigmatiserande!
• ”Psykisk ohälsa är ett svenskt fenomen”
– Ökande arbetsoförmåga på grund av psykiska sjukdomar har skett i alla
utvecklade ekonomier!
• ”Psykisk ohälsa är ett nytt sjukskrivningsfenomen”
– Ökande sjukfrånvaro för psykiska sjukdomar har i Sverige skett successivt
från slutet av 1980-talet och framåt!
• ”Psykisk ohälsa är endast ett sjukskrivningsproblem”
– Sjukskrivningar är toppen på isberget! Produktivitetsförluster hos de som
fortfarande är i arbete är ett underskattat problem.
Sid 2 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
• Utvecklingen från 2005 och framåt
Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. En studie av Sveriges befolkning 16-64 år.
Socialförsäkringsrapport 2014:4. Stockholm: Försäkringskassan.
Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Svar på regeringsuppdrag: Delrapport.
Dnr 009246-2013. Stockholm: Försäkringskassan.
Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Svar på regeringsuppdrag: Slutrapport.
Dnr 009246-2013. Stockholm: Försäkringskassan.
Sid 3 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Påbörjade sjukfall, längre än 14 dagar
Sid 4 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Påbörjade sjukfall, längre än 14 dagar
Sid 5 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Påbörjade sjukfall, längre än 14 dagar
Sid 6 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Sjukskrivningslängd i genomsnitt
Sid 7 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Påbörjade sjukfall, längre än 14 dagar
Sid 8 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Påbörjade sjukfall, längre än 14 dagar
Sid 9 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Möjliga orsaker…
• Variationerna i sjukfrånvaron svåra att förklara på samhällsnivå!
• Konjunkturen har betydelse genom Disciplinering och Selektion
• Förändringar i lagstiftningen har betydelse
Förstärker ofta pågående trender
• Försäkringskassan påverkar inte inflödet och har svårt att påverka
återgången i arbete
Långvariga sjukskrivningar
• Den förra uppgången i slutet av 1990-talet förklarades främst av
försämrade psykosociala arbetsvillkor (se t.ex. Kommittén
Välfärdsbokslut och SAFIR-rapporterna)
Sid 10 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Arbetsmiljö
Källa: Arbetsmiljöundersökningen AV/SCB
Sid 11 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Sömnbesvär
Källa: Arbetsmiljöundersökningen AV/SCB
Sid 12 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Individfaktorer av betydelse för sjukfall i psykisk
sjukdom
• Variationerna i sjukfrånvaron svåra att förklara på samhällsnivå!
• Men, vi vet mycket om vad som förklarar lång sjukskrivning på
gruppnivå utifrån förhållanden på individnivå!
• 6,2 miljoner individer dvs. hela svenska befolkningen i åldrarna
16-64 år den 31/12 2011
• 370 000 (82 000) sjukfall över 14 dagars längd under år 2012
• Demografiska, socioekonomiska och arbetslivsrelaterade
förklaringsfaktorer
Sid 13 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Individfaktorer av betydelse för sjukfall i
psykisk sjukdom
• Kvinnor 28% högre risk än män
• Risken högst i åldersgruppen 30-39 år
• Risken högre för de med barn i åldern 3-12 år
• Svagare ”socialt stöd” i privatlivet och/eller svåra
livshändelser tydliga riskfaktorer
• Högre risk i storstäderna och förortskommunerna
• Högre risk bland offentligt anställda
• Högre risk bland individer med kontaktyrken (> 20% för vissa
yrkesgrupper jämfört med genomsnittet)
Sid 14 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Sambandet mellan ergonomisk arbetsmiljö och sjukfall alla sjukdomar
Sid 15 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukfall i psykisk sjukdom
Sid 16 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Tack för att ni lyssnade!
[email protected]
[email protected]
www.fk.se/kortaanalyser
www.forsakringskassan.se/statistik
Sid 17 • Januari 2016 • Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar
Download