Information om livsmedelsverksamhet

advertisement
Information om
livsmedelsverksamhet
För dig som driver, ska starta eller överta ett
livsmedelsföretag
I denna broschyr kan du som vill starta, överta eller redan
driver ett livsmedelsföretag, hitta information om livsmedelslagstiftningen och om Livsmedelsavdelningens kontroll. Ett
livsmedelsföretag kan vara allt från en industri till ett mindre café
i trädgården. Var uppmärksam på att det finns andra regler som
du kan vara berörd av, än de Livsmedelsavdelningen kontrollerar.
Livsmedelsföretagarens ansvar
Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att
maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt.
Du ska också se till att kraven i livsmedelslagstiftningen är
uppfyllda. Därför måste du kontrollera verksamheten
regelbundet. Exempel på det är att mäta temperaturer i
livsmedel, kontrollera att lokalen och inredningen är tillräckligt rengjord och att personalen har rätt kunskaper om
livsmedelshygienen.
Om du behöver hjälp med hur en bra livsmedelsverksamhet
ska bedrivas, kan du vända dig till din branschorganisation.
Många branschorganisationer har branschriktlinjer som anger
hur man kan gå tillväga för att uppnå lagstiftningens krav. Branschriktlinjer finns för till exempel bagerier, butiker, gatukök och
pizzerior.
2(11)
Livsmedelsavdelningens livsmedelskontroll
Det är Livsmedelsavdelningen på Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning
som
kontrollerar
livsmedelsverksamheterna i Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora
kommun. Vi utför oftast oanmälda kontroller. Våra inspektörer bedömer om verksamheterna uppfyller livsmedelslagstiftningens krav inom olika kontrollområden. Exempel på detta
är lokalens utformning, förvaring och hantering av livsmedel.
För att kunna utföra kontrollen behöver inspektörerna få tillträde till verksamhetens samtliga utrymmen och få möjlighet
att ställa frågor till personalen om hur verksamheten bedrivs. Kontrollen ska även fungera som stöd och möjlighet för
dig som företagare att få en bättre fungerande verksamhet.
Efter Livsmedelsavdelningens besök får du en skriftlig rapport där eventuella avvikelser från lagstiftningens krav tas upp.
Livsmedelsavdelningen är en myndighet. Det innebär att nästan
alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och till
exempel vill veta resultatet från ett kontrollbesök, lämnar vi ut
informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av
sekretess.
3(11)
Glöm inte att anmäla din verksamhet
När du vill starta ett livsmedelsföretag, till exempel ett
café, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla din
verksamhet till Livsmedelsavdelningen. Även för dig som är
mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som
matmäklare eller internetförsäljare, gäller kravet på anmälan
om registrering. Anmälningsblankett hittar du på www.bmb.se.
Livsmedelsavdelningen behöver få in din
anmälan om registrering senast 14 dagar
innan du startar. Om verksamheten
registreras får du ett brev om det, om den
inte registreras meddelar vi dig det per
telefon. Det som avgör om din verksamhet är ett
livsmedelsföretag och ska registreras, är
vad du gör i verksamheten och i hur stor
omfattning.
Efter att du har startat din verksamhet gör Livsmedelsavdelningens
inspektörer ett första kontrollbesök. Om du vill överta en livsmedelsverksamhet som redan finns eller om du ändrar bolagsform, ska
du skicka en anmälan om registrering till Livsmedelsavdelningen.
Vissa verksamheter ska godkännas innan de får
starta
Slakterier och industrier som hanterar köttprodukter är
livsmedelsversamheter som ska godkännas och inte bara
registreras, innan de får påbörjas. Om du vill starta en sådan
verksamhet ska du lämna in en ansökan till Livsmedelsverket.
Information och ansökningsblanketter hittar du på www.slv.se.
4(11)
Förändra eller upphöra med verksamheten
Om du vill ändra sortiment eller göra andra större
förändringar, i din sedan tidigare registrerade eller
godkända livsmedelsverksamhet, så ska du kontakta Livsmedelsavdelningen. Förändringar kan påverka kontrollbehovet
för din verksamhet. Om den upphör ska du meddela detta till
Livsmedelsavdelningen. Då tas den bort från vårt register.
Avgifter
Registrering
Livsmedelsavdelningen tar ut en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid. Den kommunala timtaxan är fastställd av kommunfullmäktige. Livsmedelsavdelningen kan ge dig besked om
aktuell timtaxa. För år 2014 är den 985 kronor per timme.
Årlig kontrollavgift
När du startat verksamheten får den en årlig kontrolltid, som i sin
tur påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir. Kontrolltiden
beror på vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken
omfattning.
Verksamhetens arbete med att utforma menyer och
märka livsmedel påverkar också den årliga kontrolltiden.
Om du sköter din verksamhet på ett bra sätt kan den årliga
kontrolltiden och kontrollavgiften minska. Om du däremot missköter verksamheten kan Livsmedelsavdelningen göra bedömningen att mer kontrolltid behövs, och då höjs den årliga avgiften.
5(11)
Även om avgiften betalas årligen är det inte säkert att
våra inspektörer besöker din verksamhet varje år. Tiden
som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök, efterarbete och i vissa fall även provtagningar.
Extra offentlig kontroll
Utöver den årliga kontrollavgiften kan din verksamhet
få betala en avgift för extra kontroll. Den avgiften tar vi
ut om vi måste följa upp brister eller klagomål som varit
befogade. Då tar vi ut avgift för den tid som uppföljningen kräver.
Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel
Om du använder vatten från egen brunn/vattentäkt
i följande verksamheter måste du i de festa fall
följa Livsmedelsverkets föreskrifter för
dricksvatten:
•Kommersiell verksamhet, till exempel café,
restaurang, livsmedelsproduktion och
uthyrning av stugor.
• Offentlig verksamhet, till exempel förskola,
skola och vårdhem.
• Vattenverk som producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn .
• Vattenverk som försörjer mer än 50 personer med dricksvatten.
I dessa fall ska verksamheten registreras hos Livsmedelsavdelningen innan den startar. Om du har frågor, kontakta Livsmedelsavdelningen eller läs vidare i Livsmedelsverkets vägledning till föreskrifterna för dricksvatten. Dem
hittar du på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se.
6(11)
Andra tillstånd och registreringar
Det första du ska göra när du vill starta en verksamhet är att
registrera ditt företag hos Bolagsverket och Skatteverket.
Det gör du enklast på webbplatsen www.verksamt.se.
Var uppmärksam på att din livsmedelsverksamhet även
kan beröras av andra lagar än livsmedelslagstiftningen.
Här följer exempel på kontakter du kan behöva ta:
7(11)
Telefonlista
Ärende eller frågaKontakt
Ny- eller ombyggnation av lokal
Stadsarkitektkontoret
(Bygglov eller anmälan kan krävas)tfn. 0581-81744
Ändrad användning av lokal
(t.ex. bostad byggs om till butik, anmälan kan krävas)
Förändringar av ventilation eller vatten och avlopp i byggnad
(Anmälan kan krävas)
Stadsarkitektkontoret
tfn. 0581-81744
Stadsarkitektkontoret
tfn. 0581-81744
Egen avloppsanläggningMiljökontoret
(Vid nybyggnation krävs tillstånd, tfn. 0581-81746
vid förändringar kan anmälan krävas)
Installation av kolgrill eller eldstad
(Anmälan kan krävas)
Stadsarkitektkontoret
tfn. 0581-81744
Användning av gasolutrustning
Lindesberg & Nora
(Tillstånd från räddningstjänsten kan krävas)
Nerkies brandkår tfn. 019-20 86 50
Hällefors
Bergslagens räddningstjänst
tfn. 0550-636 00
Ljusnarsberg
Räddningstjänsten Västerbergslagen
tfn. 0240-860 00
SkyltarStadsarkitektkontoret
(Bygglov kan krävas)
tfn. 0581-81744
8(11)
Gatuförsäljning och uteservering
(Tillstånd krävs från polisen. Kontakta kommunen om försäljning eller
servering ska ske på kommunens mark)
Polisen, tfn. 114 14
Hällefors, tfn. 0591-641 25
Lindesberg, tfn. 0581-812 03
Ljusnarsberg, tfn. 0580-805 67
Nora, tfn. 0587-810 72
FettavskiljareStadsarkitektkontoret
(Fettavskiljare krävs vanligen för t.ex. caféer, tfn. 0581-81744
restauranger, pizzerior, butiker, mottagningskök,
salladsbarer och livsmedelstillverkare. Vid
installation krävs anmälan till Stadsarkitektkontoret.
För information om utformning, typ och storlek, kontakta Bergslagens Kommunalteknik)
Bergslagens Kommunalteknik
tfn. 0587-55 00 00
KöldmediaMiljökontoret
(Vid installation av mer än 10 kg ska anmälan tfn. 0581-810 00
ske till Miljökontoret. Kylaggregat över 3 kg
ska genomgå regelbunden läckagekontroll.
Om mängden köldmedia överstiger 10 kg ska
kontrollrapport skickas till Miljökontoret årligen,
senast den 31 mars. Installation och kontroll ska
göras av certifierat kylföretag)
Alkoholservering, försäljning av öl
(Tillstånd eller anmälan krävs)
Alkoholhandläggaren
tfn. 0581-815 31
Försäljning av tobak
Hällefors tfn. 0591-643 20
(Anmälan krävs)Lindesberg tfn. 0581-815 31
Ljusnarsberg tfn. 0580-80587
Nora tfn. 0587-811 17
9(11)
Rengöring av ventilation, sotning
Lindesberg & Nora
(Brandskyddskontroll av imkanalen är obligatorisk Lindesbergs sotningsdistrikt AB
vartannat år. Kontakta sotningsdistriktet innan du
tfn. 0581-134 60
startar din verksamhet)
Hällefors
Hällefors sotningsdistrikt AB
tfn. 0591-102 04
Ljusnarsberg
Räddningstjänsten Västerbergslagen
tfn. 0240-860 14
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
(Lista på certifierade kontrollanter finns på
www.boverket.se)
Stadsarkitektkontoret
tfn. 0581-81744
Sophämtning, källsortering, farligt avfall Bergslagens Kommunalteknik
tfn. 0587-55 00 00
Råd och stöd gällande företagande
Lindesberg
Näringsliv och utveckling
tfn. 0581-811 62
Nora
Näringslivsutvecklare
tfn. 0587-811 43
Hällefors
tfn. 0591-641 22
Ljusnarsberg
Näringslivschef
tfn. 0580-805 13
10(11)
Mer information
Mer information om att bedriva livsmedelsverksamhet finner du
på www.bmb.se.
Har du fler frågor om livsmedelskontrollen är du alltid
välkommen att kontakta oss på livsmedelsavdelningen via
kommunens växel
0581-81745 eller via [email protected]
Information om branschriktlinjer finner du på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se. Där kan du även anmäla dig för en
gratis prenumeration på nyhetsbrev för livsmedelsföretagare.
11(11)
Download