Sammanfattning grupparbete, HeLP 4, pass 2 Förslag på

advertisement
Sammanfattning grupparbete, HeLP 4, pass 2
Förslag på programpunkter och utveckling av programmet
Pass 3, Omvärldsbevakning, medieträning:
Case Örebro universitet, säkerhetschef med lärare från berörd institution
Pass 4, Ledningsgrupper, ledningskultur:
Frågor till Kåre Bremer:
- Vilka förankringsstrategier och kommunikation hade han som rektor?
- Strategier vid ”annekteringen” av LHS, Vad gick bra? Hur fungerar det idag?
Pass 5, Förändringshantering:
Svårt att greppa hela frågan om förändring. Det bör avgränsas. Förslag på områden:
- Hur tar man makten över förändringar i omvärlden?
- Hur hanteras kommunikation i en förändringsprocess?
- Upplägg/ struktur på förändringsprocess (ev tillsammans med punkt 1)
Förslag på föreläsare: Russel Botman, Sydafrika
Förslag på case; Gotland – Uppsala universitet, Agneta Bladh, Olle Jansson, UU eller
Margaretha Fahlgren.
Extern input: Danmark, Ahlborg, Köpenhamn, Schweiz, ETH (uppdrag att bli världsbäst)
(Eva återkommer med namn på tidigare rektor som jobbade med den förändringen).
Kommunikationsplan vid förändring
Pass 6, Kultur i komplexa system:
Historiskt och politiskt perspektiv på kultur inom akademin.
Kulturer i olika discipliner, lärosäten, akademi- administration (Göran Bexell?)
Pass 7, Digitaliseringen:
Upphovsrätter
Nätbaserat lärande, Någon från KB? Någon från Högskolan i Dalarna, Mälardalens
högskola
Nyanserad bild – gärna debatt mellan MOOCs förespråkare och traditionellt IT-stöd.
Förslag på föreläsare: Åke Sundin
Pass 8, Hållbart ledarskap:
Chefåtervinning, finns något bra exempel?
Utbildnings och forskningshistorik. Gärna någon med mer forskningsanknytning för att
få förståelse för varför vi är där vi är. Förslag på föreläsare: Mats Benner
Pass 9, Avslutning:
Blandade temagrupper, erfarenhetsutbyte. Inled med något som skakar om, lättar upp
Ex på teman: Hållbart ledarskap, kommunikation, förändringsarbete
Bjuda in ”nya” politikerna sista gången – Lära om politik – HE, påverkansmöjligheter
POLITIKER – REKTORER
Övriga synpunkter:
Digitalisering av sektorn så aktuellt att vi bör ta upp detta tema tidigare, MOOCs
Vi behöver lära oss om detta.
T ex genom:
- att vi går en kurs själva och sedan håller en seminariediskussion
- lär oss om effekten av ”disuptive technology”
- läser ”DNA of HE” – och diskuterar
Ge nyanserade, problematiserande bild av ledarskap – inte presentation av endast en
ledartyp. Möjlighet till diskussion, gärna med forskningsanknytning. Bjud gärna in
chefer från andra organisationer/forskare. Förslag på föreläsare: Sharon Rider,
Zarniawska och Nils Brunsson.
Reflekterande rektorer, gärna någon som är relativt ny.
Rektor för SU ger en bild av ledarskapet utifrån ett filmvetenskapligt perspektiv.
Historiskt perspektiv på ledarens roll.
Förslag på föreläsare: Inger Enkvist, LU (SvD 29/8)
Sverker Sörlin, Kunskapssyn
Systemet, organisationen (matris, linje, tvärcentrum, kollegialitet)
- Dubbelmakt
- Dubbelansvar
- Provtryck ett system? Case?
Ge luft i programmet för att ha möjlighet att påverka.
Ta vara på all kunskap i gruppen, ta inte in för många föreläsare som berättar hur det är.
Download