ICF-kartl.-barn-och-ungdomar

advertisement
Kartläggning utifrån ICF, barn/ungdomar
Datum:_________________________________________
Namn:__________________________________________
Personnummer:___________________________________
Närvarande vid kartläggning:_________________________
________________________________________________
- Lärande och att tillämpa kunskap (Utvecklas och lära)
Detta kapitel handlar om lärande, tillämpning av kunskap som är inlärd, tänkande,
problemlösning och beslutsfattande.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du att det ska vara?
- Allmänna uppgifter och krav (Genomföra en uppgift)
Detta kapitel handlar om att genomföra enstaka eller mångfaldiga uppgifter,
organisera arbetsgång och hantera stress.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du att det ska vara?
- Kommunikation
Detta kapitel handlar om kommunikation genom språk, tecken och symboler och som
innefattar att ta emot och att förmedla budskap och att genomföra samtal, på ett sätt
som är anpassat till det aktuella sammanhanget och vad som är socialt accepterat.
Samt att använda olika kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du att det ska vara?
- Förflyttning
Detta kapitel handlar om att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta
sig från en plats till en annan och att använda olika former att transportmedel.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du att det ska vara?
- Personlig vård
Detta kapitel handlar om egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, att ta hand
om sin kropp och kroppsdelar, att klä sig och att sköta sin egen hälsa, med
åldersanpassade krav. Innefattar även motion och sömn.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du att det ska vara?
- Hemliv
Detta kapitel handlar om att genomföra husliga och dagliga sysslor och uppgifter.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du att det ska vara?
- Mellanmänskliga interaktioner och relationer (Relationer)
Detta kapitel handlar om att engagera sig och att utföra handlingar och uppgifter som
behövs för att interagera med andra människor.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du att det ska vara?
- Viktiga livsområden (Arbete, utbildning, sysselsättning)
Detta kapitel handlar om att engagera sig och utföra sådana uppgifter och handlingar
som krävs vid lek, utbildning, arbete, anställning och hantering av pengar och
ekonomi.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du det ska vara?
- Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (Fritid)
Detta kapitel handlar om de handlingar och uppgifter som krävs för att engagera sig i
organiserat socialt liv utanför familjen – i samhällsgemenskap och medborgerligt liv.
T ex att leka och umgås med andra barn/ungdomar eller delta i föreningar t ex
scouterna, idrottsföreningar, DBU m fl.
Underlättande faktorer:
Hindrande faktorer:
Hur önskar du det ska vara?
Download