Alelion Energy Systems AB (publ)

advertisement
Inbjudan till teckning av Units i
Alelion Energy
Systems AB (publ)
inför listning på Nasdaq First North
MAJ 2016
Hänvisning till upprättat prospekt med anledning av föreliggande Erbjudande om
teckning av aktier i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”)
Föreliggande material är en introduktion till Alelion och Erbjudandet om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen
fullödig beskrivning eller komplett sammanfattning av det prospekt
som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehålller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som
Alelion bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en
www.alelion.com
investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information
vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet
och av en investering i Alelion, finns återgivna i prospektet. Innan
ett investeringsbeslut tas, bör prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.alelion.com.
F O N D K O M M I S S I O N
VD har ordet
Att stora globala kunder står och knackar på ens dörr måste vara ett mycket bra tecken.
Det är just den situation vi på Alelion befinner oss i. Vi är nu ”preferred suppliers” till Toyota
Material Handling och Jungheinrich, två av världens tre största trucktillverkare.
Jag ser tre huvudsakliga faktorer som ligger bakom vår position:
ρρDet pågår ett skifte från bly-syra batterier till litiumjon. Det
drivs av både miljöskäl och möjlighet till effektivitetsvinster för
användarna.
ρρBatteritillverkare som Samsung fokuserar på effektivisering vid
produktion av enorma volymer battericeller. Litiumjon cellerna kräver även integration till användaranpassade system med
elektronik och mjukvara.
ρρAlelion är experter på att ta battericeller och omvandla dem
till applikationsanpassade energilagringssystem för krävande
industriella tillämpningar.
Jag bedömer att vi har flera års
försprång med våra produkter i
vår målmarknad.Vi har investerat
mycket tid och pengar för att ta
oss hit - ca 10 år och 140 Mkr. Nu
ska vi påbörja en kraftfull expansion genom att investera i fortsatt
produktutveckling och försäljning.
Följ med på vår resa!
Daniel Troedsson,VD
Erbjudandet i sammandrag
EMISSIONSKURS
TECKNINGSFÖRBINDELSER
5,90 kr per unit
Totalt 35 Mkr från befintliga ägare och 49,9 Mkr från nytillkommande investerare (82,2 procent av emissionsbeloppet
inklusive övertilldelningsoptionen)
UNIT
En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.Varje tretal (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie till
emissionskursen 7,00 kr under perioden 2-31 oktober 2017
TECKNINGSTID
23 maj - 8 juni 2016
EMISSIONSBELOPP VID FULL TECKNING
15 000 000 units motsvarande 88,5 Mkr före emissionskostnader
NOTERING
Aktien: omkring 21 juni 2016 förutsatt godkänd ansökan.
Teckningsoptionen: omkring den 30 juni 2016
LOCK UP
befintliga ägare motsvarande 99% av ägandet före Erbjudandet
har förbundit sig att inte avyttra några aktier inom 12 månader från noteringsdagen
ÖVERTILLDELNINGSOPTION
Upp till ytterligare maximalt 2.500.000 units motsvarande 14,8 Mkr
Alelion i korthet
Alelion utvecklar, låter tillverka och marknadsför litiumjon baserade energilagringssystem för industritruckar, en marknad som enligt
Alelions beräkningar är värd ca 42 mdr kronor årligen. Alelion är
Preferred Supplier av litiumjon batterier till Toyota Material Handling och Jungheinrich, värdens största och tredje största tillverkare
av industritruckar. Li-jon tekniken har stora fördelar framför
bly-syra batterier, och är det självklara valet inom konsumentelektronik och även inom bilindustrin.
Litiumjon batterier är
ρρMindre (ca 70 procent lättare)
ρρSnabbare (kan laddas och laddas ur ca 4 gånger snabbare än
bly-syra batterier)
ρρUnderhållsfria och flexibla (kan laddas när det passar föraren)
2
Alelion Energy Systems AB (publ)
ρρEnergieffektiva (30-40 procent lägre elförbrukning än bly-syra)
ρρHållbara (8-10 år jämfört med 3-4 år för bly-syra)
ρρMiljövänliga (30-40 procent lägre utsläpp av CO2 ekvivalenter, 90 procent lägre utsläpp av cancerogena ämnen jämfört med
bly-syra)
ρρKostnadseffektiva i flertalet tillämpningar
Alelion har sedan 2006 utvecklat världsledande teknik på området
och innehar viktiga relevanta certifieringar. Systemets modulkonstruktion är utvecklad med stöd av Hasse Johansson, tidigare Head
of R&D på Scania. Moduluppbyggnaden medger en enkel anpassning för nya truckmodeller.
Vartefter Li-jonbatterier utvecklas och blir
billigare tar de marknadsandelar
från andra batteri­tekniker och
återfinns i en allt större
bredd av produkter
Marknadsandelar industritruckar
Övriga, 7%
Toyota, 24%
Solceller
Flygplansdragare
Industritruckar
Unicarriers, 5%
Kalmar
Cargotech, 6%
Mitsubishi
Nichiyu, 7%
Bilar
Cyklar
Kion (Linde), 18%
Crown, 7%
Datorer
Mobiltelefoner
Hyster-Yale, 8%
Jungheinrich, 9%
Alelions befintliga kunder har 33% marknadsandel
ρρAlelion bedömer att Bolaget har ett teknikförsprång jämtemot
konkurrerande lösningar på marknaden.
Marknaden för Li-jonbatterier förväntas växa kraftigt. 2015 uppgick
det årliga värdet till strax under USD 8 miljarder vilket förväntas
ρρAlelion är preferred supplier till två av de tre största OEM av
växa till över USD 30 miljarder 2024, vilket motsvarar en årlig
industritruckar, Toyota Material Handling och Jungheinrich.
tillväxttakt om drygt 14 procent. Anledningen är att litiumjon är en
ρρEn av världens största industritruckköpare, ett stort småländskt
batteriteknik som lagrar mer energi per vikt och volymenhet än
heminredningsföretag, köper sina lagerhanteringstruckar av bl a
något tidigare kommersiellt tillgängligt alternativ.
Toyota Material Handling och Jungheinrich, Det småländska heminredningsföretaget har utnämnt Alelions energilagringssystem
Totalt såldes enligt Jungheinrich knappt 1,1 miljoner eldrivna indutill den Li-jonstandard som deras truckar ska utrustas med, vilket
stritruckar 2015.
driver efterfrågan på Alelions system.
MARKNADSÖVERSIKT
Idag utrustas eldrivna truckar främst med bly-syrabatterier.
Alelions förväntan är att detta kommer förändras dramatiskt de
närmaste åren till förmån för litiumjon tekniken. Industritruckssegmentet har valts av Alelion då OEM-kunder ställer höga krav
på industriell kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, prestanda liksom
på mjukvaruintegration med truckarna. Truckarna körs ofta i två
eller treskift och har normalt ingen stötdämpning, vilket ställer
stora krav på det batteri som används. Alelion kan därmed tillföra
mervärde baserat på 10 års erfarenhet av litiumjon utveckling för
industriella tillämpningar.
KOMMERSIALISERING OCH TILLVÄXT
Alelion har sålt och levererat ca 150 kommersiella energilagringssystem och förväntar sig en mycket kraftig tillväxt de kommande
åren. Detta antagande grundar sig i huvudsak på följande:
ρρDet småländska heminredningsföretaget fasar ut truckar med
bly-syrabatterier och kommer enligt plan att stoppa nyköp av
sådana under året.
ρρFörsta kvartalet 2016 har omsättningen uppgått till cirka 4,2 miljoner kronor mot 0,6 miljoner kronor under det första kvartalet
2015. Under april erhölls order på ca 5 Mkr. Det småländska heminredningsföretaget har vidare lämnat en materialgaranti direkt
till Alelion motsvarande ca 55 energilagringssystem.
ρρFör kunden innebär litiumjon en kostnadseffektiv investering.
Priset förväntas även sjunka avsevärt under de kommande åren
allteftersom Li-joncellerna tillverkas i större serier och produktionstekniken utvecklas
Finansiell översikt
Ägare, styrelse och ledning
Bolaget är i en inledande kommersiell fas. De senaste åren har varit utvecklingsintensiva vilket har medfört negativa rörelseresultat.
Totalt har ca 140 Mkr investerats i Alelion sedan starten 2006.
Alelions huvudägare är det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform (68%) och noterade Pegroco Invest (26%) samt grundarbolaget Sammaj (4%). Styrelsen består av Jan Forsberg (tidigare CEO
SJ, SVP SAS), Per Grunewald (tidigare SVP AB Electrolux, Bure
Equity), Christian Zeuchner (tidigare Ricardo, Arthur D Little),
Håkan Sandberg (CEO Autoadapt), samt Peter Karlsten (tidigare
CEO Volvo Powertrain, CTO AB Volvo). Senior Advisor är Hasse
Johansson (tidigare VP R&D Scania).VD är Daniel Troedsson (tidigare SKF, Cap Gemini IT).
Försäljningen förväntas ta fart under 2016 och positivt kassaflöde
beräknas uppnås under det tredje kvartalet 2017.
(msek)
Q1 2016
Q1 2015
2015
2014
4,2
0,6
13,3
5,5
-8,1
-6,1
-18,6
-33,2
5,4
0,6
9,2
2,4
Eget kapital
15,4
1,2
23,8
7,5
Balansomslutning
37,6
15,5
36,4
16,8
Omsättning
Rörelseresultat
Likvida medel
3
Anmälningssedel för teckning av units i Alelion Energy Systems AB (publ).
Teckningstid:
23 maj - 8 juni 2016
Teckningskurs:
5,90 kronor per unit (en unit består av en aktie och en teckningsoption, TO 1)
Tilldelning:
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag:
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota
Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2016 av styrelsen i Alelion Energy Systems AB (publ). Vid en
bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen
värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Prospekt finns att ladda ner från
www.Aktieinvest.se och www.alelion.com.
A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken units i Alelion Energy Systems AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta
teckningspost är 1 000 units (motsvarande 5 900 kr) och därefter valfritt antal units.
B. Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till:
VP-Konto:
0
0
0
eller
Depånummer:
Bank/ Fondkommissionär:
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig
kontakta din förvaltare för teckning av dessa units.
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av prospekt utgivet i
maj 2016 av styrelsen i Alelion Energy Systems AB (publ).

Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmält eller helt utebli.

Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och
administration av uppdraget.

Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.

Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för.
C. Namn- och adressuppgifter:
Vänligen texta tydligt!
För- och efternamn/ Firmanamn:
Person-/ Organisationsnummer:
Postadress:
E-postadress:
Postnummer:
Ort och datum:
Ort:
Land:
Telefonnummer:
Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)
OBS! Om teckningen avser fler än EUR 15 000 ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig.
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.
D. Skicka in din anmälan
per post till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
SE-113 89 Stockholm
4
Alelion Energy Systems AB (publ)
eller per fax till:
+46 (0)8 5065 1701
eller scannad per e-post till:
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards