Folkhälsomyndighetens plan för jämställdhetsintegrering 2015-2018

Ärendenummer
00270-2015-1.1.1
Datum
2017-04-13
Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering
av Folkhälsomyndigheten 2015-2018
1. Uppdrag och syfte
I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att redovisa en
plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under åren 2015–
2018 i syfte att verksamheten långsiktigt ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.
Jämställdhetsintegrering är regeringens strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Efter
att en organisation har arbetat med jämställdhetsintegrering ska jämställdhet finnas med i
ordinarie verksamhet. Det innebär att statistik och övriga kunskapsunderlag samt
myndighetsutövningen stödjer arbetet för en jämställd hälsa.
Handlingsplanen ger mål och aktiviteter för myndighetens arbete under perioden 2015-2018.
1.1 Folkhälsomyndighetens uppdrag
Folkhälsomyndighetens kärnuppdrag är att enligt instruktionen verka för god folkhälsa,
utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i
befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på
vetenskaplig grund. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av
ohälsa.
Därtill finns uppdrag att särskilt analysera utvecklingen av hälsan och hälsans
bestämningsfaktorer samt hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, eller kulturell
bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
funktionsnedsättning och ålder.
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
1.2 Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Målet för svensk jämställhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sitt eget liv. Till målet finns sex delmål, varav ett handlar om jämställd hälsa:
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt
erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Delmålet omfattar det förbyggande folkhälsoarbetet, men även åtgärder och insatser till enskilda
gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och
sjukvård.
Även delmålet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har betydelse för Folkhälsomyndighetens
jämställdhetsarbete då våldsutsatthet leder till ohälsa.
Regeringens huvudsakliga strategi för att nå det jämställdhetspolitiska målet är
jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering syftar till att förbättra verksamheters
resultat genom att föra in ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbete.
Europarådets definition av jämställdhetsintegrering lyder:
Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering
av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla
nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.
2. Folkhälsa och jämställhet
En god hälsa är avgörande för människors möjlighet att forma samhället och sina egna liv, det
vill säga hälsa är en förutsättning för att nå det övergripande jämställdhetspolitiska målet.
Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsans bestämningsfaktorer
som utbildning, tidsanvändning, omsorg om anhöriga, förvärvsarbete, inkomster, samt makt och
inflytande i näringsliv och politik. Arbetsmarknaden är könssegregerad vilket exempelvis visar
sig genom att kvinnor arbetar betydligt mer inom vård- och omsorgsarbeten samt serviceyrken,
än män. Kvinnor tar ut merparten av föräldraledigheten och tar huvudansvaret för hemarbete
vilket lämnar mindre utrymme för återhämtning och rekreation.
Det är skillnader i kvinnors och mäns hälsoutfall. Kvinnor drabbas i större utsträckning av
depression, ätstörningar, ängslan, oro och ångest än män och de söker mer vård, får mer
mediciner och är mer missnöjda med vården. Fler kvinnor än män gör självmordsförsök men
fler män än kvinnor begår självmord. I jämförelse med män har kvinnor också en högre andel
arbetsrelaterade sjukdomar och har i högre utsträckning sjukfrånvaro.
2
Män deltar i mindre utsträckning än kvinnor i olika screeningprogram och genomför färre
sjukdomstester (t.ex. för STI) än kvinnor. Flera av de dödsorsaker som är vanligare bland män
än bland kvinnor kan relateras till beteenden som är mer accepterade i föreställningar om
maskulinitet, till exempel risktagande i trafiken och på arbetsplatser, våldshandlingar och hög
alkoholkonsumtion. Män har kortare medellivslängd än kvinnor, men har under de senaste åren
ökat sin medellivslängd.
En god hälsa hos både kvinnor och män skapar förutsättningar för att exempelvis aktivt
engagera sig i politiska partier, idrottsutövning och föreningsliv vilket främjar förutsättningar
för en jämställd fördelning av makt och inflytande. Att inte drabbas av ohälsa ökar också båda
könens möjlighet att kunna kombinera utbildning, arbetsliv och familjeliv på ett jämställt sätt.
Ett annat exempel är att möjligheten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och
reproduktion och att slippa bli våldsutsatt är avgörande för såväl folkhälsan som jämställdheten.
Genom att identifiera folkhälsoproblem med stora könsskillnader, hitta orsaker till varför
kvinnor drabbas av en viss typ av ohälsa och män av en annan, analysera effekterna av insatser
uppdelat på kvinnor och män kan Folkhälsomyndigheten bidra till både en bättre folkhälsa och
de jämställdhetspolitiska målen. Myndighetens målgrupper får bättre underlag för sitt arbete.
Jämställdhet handlar om kvinnor och män. Folkhälsan påverkas av skillnader i andra livsvillkor
och levnadsförhållanden som utbildningsnivå, etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet
och ålder. Exempelvis rapporterar personer med kort utbildning sämre hälsa än de med längre
utbildning. Majoritetsbefolkningen i Sverige rapporterar en bättre hälsa i jämförelse med flera
av de nationella minoriteterna. Bland homo- och bisexuella är det allmänna hälsotillståndet
sämre än bland heterosexuella personer. Psykisk ohälsa bland yngre personer ökar men minskar
bland äldre.
Där det är relevant kommer myndighetens jämställdhetsintegreringsarbete att komplettera
analysen och arbetet utifrån kön med andra diskrimineringsgrunder och socioekonomi.
3. Organisation, styrning och uppföljning
Folkhälsomyndighetens ledning är ytterst ansvarig för jämställdhetsintegreringen på
myndigheten. Jämställdhetssamordnaren har planerings- och samordningsansvar för uppdraget.
När det är möjligt kommer jämställdhetsintegreringen att i samverkan med myndighetens övriga
uppdrag.
Handlingsplanen läggs från och med hösten 2017 in i myndighetens verksamhetsplaneringsprocess och följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen, tertialvis och i samband med
myndighetens årsredovisning.
3
Resultat redovisas till departementet i årsredovisning 2018 och 2019 samt uppföljning i separat
rapport februari 2018.
4. Mål, aktiviteter och förväntade resultat
4.1 Övergripande mål
Folkhälsomyndigheten bidrar till att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma
förutsättningar för en god hälsa. Detta sker genom att folkhälsan kartläggs och kontinuerligt
analyseras ur ett genusperspektiv.
4.2 Mål
Handlingsplanen har fem mål:
1. Statistik och övriga kunskapsunderlag stödjer arbetet för en jämställd hälsa.
2. Myndighetsutövning i form av bidrag, tillstånd, tillsyn stödjer arbetet för en jämställd
hälsa.
3. Myndighetens styrdokument och processer stödjer arbetet för en jämställd hälsa.
4. Kommunikation och information är jämställd och normkritisk.
5. Medarbetare och chefer har kompetens i jämställdhet och normkritik.
4.3 Genomförande
Aktiviteterna kommer att genomföras med stöd av jämställdhetssamordnaren. För mål 1,2 och 3
finns en modell framtagen i syfte att underlätta för enheter att genomföra aktiviteterna parallellt.
Se bilaga1.
4.4 Förväntade resultat
Förväntat resultat av arbetet är att det inom myndigheten ska finnas förutsättningar för ett
långsiktigt arbete med jämställd folkhälsa. På så sätt bidrar myndigheten till de
jämställdhetspolitiska målen.
4
4.5 Aktiviteter
Mål 1. Statistik och övriga kunskapsunderlag stödjer arbetet för en jämställd
hälsa
Aktivitet
Ansvar
Klart
Identifiera och prioritera
kunskapsunderlag som behöver ha
ett jämställdhetsperspektiv.
AC EU, AC KU, AC MI
Dec 2018
Chefer och medarbetare som
arbetar med kunskapsproduktion
utbildas i jämställdhet och
genusanalyser. Om möjligt sker
utbildningen samordnat med redan
inplanerade utbildningar.
Alla chefer inom prioriterade
områden.
Genomlysa och jämställdhetssäkra
rapportmallar och stöddokument.
Vid behov ta fram metoder.
Alla chefer inom prioriterade
områden.
Uppdatera rutiner för
kunskapsproduktion med vägledning
om hur jämställdhetsperspektivet
tas med.
AC KO, AC MI, AC KU, AC EU
Vid behov lyfta in fler perspektiv i
arbetet (övriga uppdrag,
diskrimineringsgrunder och
socioekonomi).
Jämställdhetssamordnare.
Chef GD kansli
Stöd av jämställdhetssamordnare.
Dec 2018
Jämställhetssamordnare anordnar
utbildning
Dec 2018
Stöd av jämställdhetssamordnare.
Dec 2018
Stöd av jämställdhetssamordnare.
Dec 2018
5
Mål 2. Myndighetsutövning i form av bidrag, tillstånd, tillsyn stödjer arbetet
för en jämställd hälsa.
Aktivitet
Ansvar
klart
Identifiera och prioritera områden
som behöver ha ett
jämställdhetsperspektiv.
AC KU
Dec 2018
Chefer och medarbetare som
arbetar med myndighetsutövning
utbildas i jämställdhet och
genusanalyser. Om möjligt sker
utbildningen samordnat med redan
inplanerade utbildningar.
Alla chefer inom prioriterade
områden.
Genomlysa och jämställdhetssäkra
rapportmallar och stöddokument.
Vid behov ta fram metoder.
Alla chefer inom prioriterade
områden.
Vid behov lyfta in fler perspektiv i
arbetet (övriga uppdrag,
diskrimineringsgrunder och
socioekonomi).
Jämställdhetssamordnare.
Stöd av jämställhetssamordnare.
Dec 2018
Jämställhetssamordnare anordnar
utbildning.
Dec 2018
Stöd av jämställdhetssamordnare.
Dec 2018
6
Mål 3. Myndighetens styrdokument och processer stödjer arbetet för en
jämställd hälsa
Aktivitet
Ansvar
Klart
Kartlägga styrdokument och
processer som behöver ha ett
jämställdhetsperspektiv.
Alla AC
Dec 2018
Genomlysa och jämställdhetssäkra
styrdokument och processer. Vid
behov ta fram stödtexter.
Alla chefer som äger identifierade
dokument och processer.
Vid behov lyfta in fler perspektiv i
arbetet (övriga uppdrag,
diskrimineringsgrunder och
socioekonomi).
Jämställdhetssamordnare.
Chef GD kansli
Stöd av jämställdhetssamordnare.
Dec 2018
Stöd av jämställdhetssamordnare.
Dec 2018
7
Mål 4. Kommunikation och information är jämställd och normkritisk
Aktivitet
Ansvar
Klart
Inventera myndighetens terminologi
och språkbruk samt ta fram och
implementera checklista för
jämställt och normkritisk
kommunikation.
AC KO
Dec 2018
Genomlysa och jämställdhetssäkra
mallen för kommunikationsplaner.
AC KO
Dec 2018
Säkerställa att FOHMs
representation speglar bilden av
FOHM som en jämställd och
medveten arbetsplats.
AC KO
Dec 2018
Ta fram och genomföra
kommunikationsplan för intern
kommunikation av
jämställdhetsarbetet.
AC KO
Alla chefer ansvarar för
implementeringen.
EC AD-PE
Dec 2018
8
Mål 5 Medarbetare och chefer har kompetens i jämställdhet och normkritik
Aktivitet
Ansvar
klart
Samtliga chefer deltar i
jämställdhetsutbildning.
Utbildningen ges om möjligt i
samband med befintliga utbildningar
och tar även upp
diskrimineringsgrunderna och
uppdragen inom jämlik hälsa, mäns
våld mot kvinnor och hbtq.
Alla chefer.
Dec 2018
Samtliga medarbetare 1 deltar i
jämställdhetsutbildning.
Utbildningen ges om möjligt i
samband med befintliga utbildningar
eller som en webbutbildning och tar
även upp diskrimineringsgrunderna
och uppdragen inom jämlik hälsa,
mäns våld mot kvinnor och hbtq.
Alla chefer.
Kartlägga och genomlysa
myndighetens interna utbildningar.
Jämställdhetssamordnare.
Lägga till jämställdhet där det är
relevant.
1
Jämställdhetssamordnaren tar
fram och håller i utbildning.
Dec 2018
Jämställdhetssamordnaren tar
fram och håller i utbildning.
Dec 2018
EC AD-PE
Som inte deltagit i specifik jämställdhetsutbildning inom ramen för handlingsplanen
9
Bilaga 1. Förslag på genomförande för enheter som
berörs av mål 1,2 och 3
Modellen är tänkt att fungera som ett stöd för enheter att parallellt kunna genomföra
aktiviteterna för mål 1, 2 och 3. Jämställdhetssamordnaren kommer att underlätta för enheterna
genom att vara operativ i genomförandet.
10