Föreläsningsbilder i Miljöteknik
M1 och TD2, 2003
10. Extra föreläsning.
Sammanfattning. Översikt.
YTTRE MILJÖ
luft
biosfären
mark
vatten
PÅVERKAN
<----------------
SAMHÄLLET
(teknosfären)
ÅTGÄRDER KUNSKAP
lagstiftning, miljöanalys
miljöteknik, kretslopp/avfall
M=MILJÖ,P=PÅVERKAN,
T=TEKNIK/ÅTGÄRDER,K=KUNSKAP
MPTK
1 Människan och miljön
X
2 Biosfären
X
3 Marken
X
4 Atmosfären,klimatpåverkan X X
5 Miljögifter/hälsoeffekter X
6 Metaller & näringsämnen
X
7 Försurning/övergödning
XX
8 Energi och miljö
XX
9 Städernas luftföroreningar X
10 Reningsteknik
X
11 Förbränningsmotorer
X
Fordonsindustrin & miljön
X
12 Metaller och miljö
X
13 Plaster och miljö
X
14 Miljöanpassad produktutv
X
15 Avfallssystem
X
16 Avfall & återvinning
X
17 Miljölagar
X
18 Miljökonsekvensbeskrivn.
XX
19 Livscykelanalyser
X
13 miljöhot i Sverige
1. Klimatpåverkande gaser
2. Uttunning av ozonskiktet
3. Försurning av mark och vatten
4. Fotokemiska oxidanter/Marknära ozon
5. Tätorternas luftföroreningar och buller
6. Övergödning av vatten och mark
7. Påverkan genom metaller
8. Påverkan av organiska miljögifter
9. Introduktion och spridning av främmande organismer
10. Nyttjandet av mark och vatten som produktions- och
försörjningsresurs
11. Exploatering av mark och vatten för bebyggelse,
anläggningar och infrastruktur
12. Anspråk mot särskilt värdefulla områden
13. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter
1. KLIMATPÅVERKAN
kretslopp
(t.ex. metaller)
styrmedel
tillväxt
energiintensitet
energikällor
CO2-avskiljning
övergödning
N2O
klimatet
energisystemet
utsläpp av CO2
CH4
växthuseffekten
marken som
bristvara och resurs
(t.ex. jordbruk)
CFC
ekologiska system
smala nischer
biologisk mångfald
2. OZONLAGRET
se övergödning
N2O
CLC
nedbrytning
stratosfäriskt ozon
hudcancer
toxikologi
NOx flygplan
3. FÖRSURNING
förbränningsmotorer
jordbruk
transporter
energi
utsläpp
av NH3
övergödning
utsläpp
av NOx
reningsteknik
utsläpp
av SO2
hälsa
kvävemättnad
ozon
försurning
mark
marken som
produktionsresurs
försurning
vatten
förlust av
näringsämnen
förlust av
buffertkapacitet
frigörelse av
giftiga metaller
effekter på
ekologiska
system
4. OXIDANTER, MARKNÄRA OZON
5. STÄDERNAS LUFTFÖRORENINGAR
förbränningsmotorer
trafik
CO2/klimat
NOx
ozon,
oxidanter
vegetation,
grödor
partiklar
katalytisk
avgasrening
fotokemiska
reaktioner
organiska
ämnen
sotpartiklar
flyktiga
andningsorganen
cancer
hälsoeffekter
toxikologi
6. ÖVERGÖDNING
klimat
ozonlagret
N2O
NH3
se försurning
utsläpp
NOx
konstgödsel
övergödning
hav
övergödning
mark
ökad
försurning
kvävemättnad
NH4+
marken som
resurs
ekologiska
effekter
organiskt
material
övergödning
sjöar
avloppsvatten
rening
avloppsvatten
utsläpp
fosfor
7. PÅVERKAN AV METALLER
partikelrening
återvinning
industri
förbränning
läckage
produkter
metaller som
lagerresurs
metallutsläpp
anrikning i mark
frigörelse
av metaller
skador
rötter
försurning
sjöar
marken som
produktionsresurs/
naturmiljö
kvicksilver
toxikologi
hälsa
biomagnifikation
ekologiska
system
8. ORGANISKA MILJÖGIFTER
nyttoanalys
se metaller
kvicksilver
utsläpp,
spridning
biomagnifikation
bioackumulation
bedömning
av farlighet
(toxikologi)
ekologiska
system
miljögifter
låga doser
kännetecken
hälsoeffekter
effekter
toxiska
biologisk
mångfald
mutagena/
cancerogena
ämnesomsättningen
DNA
9. INTRODUKTION AV
FRÄMMANDE ORGANISMER
DNA
populationsdynamik
ekologiska system
biologisk mångfald
10. NYTTJANDE MARK OCH VATTEN SOM RESURS
11. EXPLOATERING AV MARK OCH VATTEN
12. SÄRSKILT VÄRDEFULLA OMRÅDEN
tillgång
på mark
1. klimat
3. försurning
marken som resurs
marken som naturmiljö
6. övergödning
7. metaller
markanvändning
8. organiska miljögifter
13. avfall
13. BRUTNA KRETSLOPP, AVFALL OCH
MILJÖFARLIGA RESTPRODUKTER
energi, CO2
läckage
till mark
begränsade
resurser
avfallssystemet
avfall och återvinning
miljöanpassad
produktutveckling
metaller
och miljö
plaster
och miljö