Ny metod för att detektera autoimmuna sjukdommar

Jung Trang
Ny metod för att detektera autoimmuna sjukdommar
Autoimmuna sjukdomar uppstår när kroppens vävnader attackeras av det egna
immunförsvaret till den grad att man blir sjuk. Dessa sjukdomar kan drabba de flesta
av kroppens organ som njurar, hud, blodceller, lever, leder och mag- tarmkanalen.
Autoimmuna sjukdomar blir allt vanligare och har blivit en av de vanligaste
sjukdomarna i västvärlden. Exempel på vanliga autoimmuna sjukdomar är reumatoid
artrit, Sjögrens syndrom och Typ I-diabetes.
Tyvärr försvåras oftast behandligen av autoimmuna sjukdomar pga. att sjukdomen
oftast upptäckts först flera år efter initieringen. Autoimmuna sjukdomar är svåra att
diagnostisera, speciellt under det tidigare utvecklingstadietstadiet. Det finns därför
idag ett stort behov av känsligare detektionsmetoder för att kunna upptäcka
sjukdomen vid ett tidigare stadium vilket gör att behandlingen kan påbörjas tidigare.
Autoimmunitet karakteriseras av en onormalt hög produktion av extra antikroppar i
blodet som är direkt riktade mot olika vävnader i kroppen. Detektionen av dessa
autoantikroppar görs vanligtvis med hjälp av ELISA (Enzyme-linked immunosorbent
assay) som är en vanlig detektionsmetod för proteiner. ELISA är en relativ billig och
enkel metod att använda och finns oftast tillgängligt i de flesta laboratorier. För att
kunna diagnostisera autoimmuna sjukdomar är det även viktig att kunna upptäcka
autoreaktiva lymfocyter (vita blodceller som attackerar självvävnader), speciellt Tceller som tros initiera dessa sjukdomar. Närvaron av dessa sjukdomsrelaterade Tceller är idag oftast svår att påvisa experimentellt.
Målet med detta projektet är att utveckla en snabb, enkel och samtidigt känslig metod
för att detektera sjukdomsrelaterade T-celler med hjälp av en ELISA-baserad teknik.
Med denna teknik kan en mer korrekt diagnos ställas vid ett tidigare stadium av
sjukdomsutvecklingen vilket möjliggör tidigare behandling samt att det blir mindre
kostnader för både patienter och sjukhus.
Handledare: Shahram Lavasani
Examensarbete 30 hp i immunologi, Vt 2008
Institutionen för cell- och organismbiologi, Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för kirurgi, MAS, Lunds universitet