RUNX proteinerna och systemisk lupus erythematosus – en

advertisement
RUNX-proteinerna och systemisk lupus erythematosus, en autoimmun
sjukdom
Evgenia Gubanova
Vårt immunsystem fungerar som ett försvar mot infektioner. Dess centrala uppgift är att kunna
skilja på främmande smittämnen och kroppens egna vävnad, och förstöra inkräktare. Däremot får
det inte angripa kroppens egna vävnader. Ett tillstånd då immunsystemet börjar reagera mot
kroppens egna vävnader och celler kallas autoimmunitet. Det leder till att vävnad förstörs och ger
upphov till olika sjukdomssymptom.
Autoimmuna sjukdomar kontrolleras både av individens gener och av miljön. Vissa
autoimmuna sjukdomar är organspecifika, medan andra drabbar hela kroppen. Systemisk lupus
erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som påverkar flera olika organ, vanligtvis njurar,
leder, slemhinnor och hud. SLE yttrar sig på olika sätt, från ospecifika symptom som trötthet till
livshotande skador som påverkar levern och hjärnan. Just nu finns det inget kliniskt test som kan
avgöra om en individ lider av SLE eller inte. Dess kliniska symptom överlappar med symptom i
andra autoimmuna sjukdomar, vilket gör den svår att diagnosisera. Orsaken till SLE har man
ännu inte förstått, men den beror på en kombination av genetiska och hormonella faktorer samt
miljöfaktorer.
Många gener har visats bidra till utvecklingen av SLE. En av dem är genen programmed
cell death gene 1 (PDCD1). Denna gen har visats vara reglerad av transkriptionsfaktorer i
Runtdomänfamiljen, som bstår av proteinerna RUNX1, RUNX2, och RUNX3.
Transkriptionsfaktorer är proteiner som binder till DNA och kontrollerar genernas aktivitet. När
de binder till DNA kan de antingen stimuler4a eller hindra genuttrycket. Varje
transkriptionsfaktor binder bara till vissa gener. Ett intressant faktum är att gener som har visats
vara kopplade till två andra autoimmuna sjukdomar, rheumatoid artrit och psoriasis, också
regleras av RUNX-transkriptionsfaktorerna. Trots att de autoimmuna sjukdomarna skiljer sig från
varandra kan det finnas en gemensam molekylär mekanism. Eftersom RUNX-proteinerna har
visats vara kopplade till tre olika sjukdomar kan man anta att transkriptionsfaktorer i denna
familj kan ha viktiga roller i utvecklingen av autoimmunitet.
Immunsystemet är ett komplext nätverk av olika typer av celler och signalsubstanser
(cytokiner) som dessa celler producerar och kommunicerar med. En typ av celler som har en
viktig roll i immunsystemet är makrofager, som bl a kan förstöra mikroorganismer och virus som
kommer in i kroppen, och aktivera andra celler genom att utsöndra cytokiner. Makrofager kan
känna av infektioner genom att känna igen en huvudkomponent i bakteriernas cellvägg som heter
lipopolysackarid (LPS). Därefter börjar de producera ett cytokin som heter interferon-gamma
(IFN-) för att stimulera andra celler. IFN- verkar även tillbaka på makrofager så att de
producerar ännu mer av detta cytokin. Syftet med min studie var att undersöka vilken roll
RUNX-proteinerna har i inflammation. Därför stimulerades makrofager med LPS och IFN-
Denna stimulering ledde till att de tre RUNX-proteinerna producerades på olika nivåer beroende
på stimulus. Experimenten bekräftade att RUNX-transkriptionsfaktorerna deltar i
immunresponsen på olika sätt. Mycket mer forskning krävs för att ta reda på de exakta
funktionerna som dessa proteiner har i immunsystemet och SLE.
Examensarbete i biologi, 20 p, VT 2005
Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för medicinsk genetic och patologi, Uppsala University
Handledare: Sergey Kozyrev och Marta Alarcón-Riquelme
Download