Humanimmunologi och immunpatologi vid autoimmuna och

advertisement
Sahlgrenska akademin
Humanimmunologi och immunpatologi vid autoimmuna
och allergiska sjukdomar 7,5 hp.
Forskarnivå
Human immunology and immune pathology of autoimmune and allergic diseases, 7.5 credits.
Third cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av rådet för forskarutbildningsfrågor 2010‐09‐21. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2011.
Ansvarig institution: Institutionen för medicin, avd för reumatologi och inflammationsforskning.
2. Inplacering
Kursen ingår som en valbar kurs i utbildningen på forskarnivå vid Sahlgrenska aka‐
demin. 3. Förkunskapskrav
Behörig att antas till kursen är den som är antagen till utbildning på forskarnivå. För
behörighet krävs även minst 5 hp i cellbiologi och/eller immunologi på grundubildningsnivå. 4. Innehåll
Humanimmunologi och immunpatologi - teori/basala mekanismer


grundläggande kunskaper om inflammation och immunologi hos människa
medfödd och förvärvad immunitet, immunsystemet som inflammationsdrivare

immunpatologiska mekanismer vid flera av våra folksjukdomar som reumatoid
artrit, diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki och allergiska sjukdomar.

inflammation, inflammatoriska mediatorer, vävnadsbundna inflammatoriska
celler, blodburna inflammatoriska celler, akut och kronisk inflammation, väv-
2 (4) nadsskadande ämnen, nedbrytning och uppbyggnad av vävnad

endogena och exogena ”danger” signaler, imunreglering och toleransmekanismer

läkemedelsmekanismer vid anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling
5. Mål
kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

redogöra för den inflammatoriska reaktionens betydelse för immunpatologi och
förklara inflammationsreaktionens betydelse för försvar och läkning

beskriva immunsystemets principiella uppbyggnad, funktion och reglering och
redogöra för dess roll vid olika autoimmuna och allergiska sjukdomar

beskriva klinisk diagnostik och behandlingsstrategier vid autoimmuna och allergiska sjukdomar samt förklara verkningsmekanismer för antiinflammatoriska och immunmodulerande läkemedel
färdighet förmåga

söka, analysera, värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur och muntligt
och skriftligt kunna presentera en vetenskaplig rapport baserad på litteraturstudier
värderingsförmåga och förhållningssätt

visa prov på kritiskt tänkande samt förståelse för ett evidensbaserat vetenskapligt förhållningssätt

identifiera, formulera och diskutera samhälleliga och etiska frågeställningar i
förhållande till forskning och utvecklingsarbete inom området för immunologi
6. Kurslitteratur
Se Bilaga.
7. Former för bedömning
Examination sker genom en skriftlig tentamen. För godkänt krävs även fullgjord examinationsuppgift samt aktivt deltagande i föreläsningar och grupparbeten med minst
80% närvaro.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma
examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och
skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U) och Godkänd (G)
3 (4) 9. Kursvärdering
Kursvärdering sker enligt gällande kursvärderingsmall vid Sahlgrenska akademin i
form av ett skriftligt anonymt formulär med både flervalsfrågor och utrymme för egna
kommentarer. Värderingen omfattar både föreläsningar och PBL-moment.
10. Övrigt
Kursen ingår i det internationella kursutbudet på mastersnivå och ges vid behov på
engelska.
Bilaga.
Litteraturlista
Wold A, Mölne J. Inflammation. Stockholm: Liber AB; 2007
Abbas A, Lichtman AH. Basic immunology. Philadelphia, Saunders-Elsevier Health Sciences; 3:rd ed, 2009
Download