Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

advertisement
Affärsplanen
ditt sätt att planera
företagsstarten
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten
Affärsplanen
Innehåll
Affärsplanen 2
Produkten/tjänsten
Marknaden och kunderna
Konkurrenterna
Strategi
Sammanfattning
För att få ett bättre grepp om dina planer är det till stor hjälp att konkretisera
vad du faktiskt vill göra i företaget. Genom att ställa samman dina tankar och
idéer till en affärsplan kan du lättare bedöma hur realistisk din verksamhet är,
vilka tillgångar du redan har, vilka kontakter, investeringar eller vilken ytterligare information du måste skaffa dig för att kunna gå vidare.
Det är först när du har förklarat för dig själv vad du ska göra, som du på ett
övertygande sätt kan presentera ditt företag för kunder, banker och andra som
du vill ska få förtroende för din verksamhet. På sidorna 12–13 kan du läsa mer
om vilken hjälp du kan få av olika myndigheter och organisationer när du
startar eget företag.
Ditt företag i siffror 6
Resultatbudget
I huvudet
Affärsplanen
När du vet vad du vill göra
Produkten/Tjänsten
kan du identifiera dina kunder,
Marknaden
och även vilka du konkurrerar med.
Konkurrenterna
Strategier
Nätverket 11
Då är det enklare att tala om hur du ska nå
dina kunder, sälja till dem och hur företaget
ska organiseras,
Bra kontakter för
och du kan då också formulera detta i ord.
Din affärsidé
dig som startar företag
När du vet hur du ska driva ditt företag
Att göra
kan du räkna ut hur mycket du tror att du
kommer att sälja,
Intäkter
och hur mycket saker och ting kostar,
Kostnader
och vad du behöver köpa för att komma igång.
Startbudget
Startbudget
Likviditetsbudget
Personliga
förutsättningar 10
Egna Anteckningar
Detta är att planera företagsstarten!
Strukturera din verksamheten
Utifrån modellen ovan kan du nu strukturera din verksamhet. Använd frågorna
på nästkommande sidor som utgångspunkt när du tänker igenom vad du vill
göra i ditt företag. Det finns säkert fler frågeställningar som är viktiga att ta
hänsyn till för just din verksamhet. Tänk igenom, skriv ner och sammanfatta
slutligen på sidan 5. Använd gärna extra skrivblad som finns längst bak
i broschyren men försök vara så kortfattad som möjligt.
2
Produkten/tjänsten
Marknaden och kunderna
Vad ska du producera i ditt företag?
Vem är din kund? Vem ska använda din produkt/tjänst?
Ska du sälja endast en produkt/tjänst eller ska du ha ett
bredare sortiment?
Vilken är din målgrupp? Privatpersoner, företag eller återförsäljare?
Vilken kvalitet ska du ha på dina produkter?
Ska du rikta in dig mot män eller kvinnor, unga eller gamla?
Vad karaktäriserar dina kunder?
Har du tillräcklig kännedom om produkten/tjänsten?
Finns det olika typer av kunder – kundgrupper?
Är det möjligt att sälja denna produkt/tjänst?
Om du säljer till företag: vilken typ av företag är det och
vilken bransch? Inom vilket geografiskt område ska/kan du
vara verksam?
Hur många möjliga kunder finns det, det vill säga hur stor är
din totala marknad? Hur tror du att marknaden kommer att
utvecklas?
Hur många kommer faktiskt att köpa av just dig/ditt företag?
Vilka är dina fem viktigaste kunder eller kundgrupper?
1.
2.
3.
4.
5.
Har du tillräcklig kunskap om dina kunder eller
behöver du skaffa mer information?
3
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten
Konkurrenterna
Strategi
Vilka är dina konkurrenter?
När, var och hur ska du tillverka dina produkter/tjänster?
Producerar dina konkurrenter likadana produkter som du?
Finns det konkurrenter som producerar andra produkter, som
ändå tillfredsställer samma behov hos kunden som din produkt/tjänst?
Hur ska du sälja dina produkter/tjänster? Ska du nå kunden
genom personlig försäljning, utskick, reklammaterial eller på
annat sätt?
Vilka är dina fördelar i förhållande till dina konkurrenter?
Vilket pris ska du ta ut för dina produkter/tjänster? Jämför
dina produkter och priser med konkurrenternas. Gör en
bedömning av priset i förhållande till de kostnader du har.
På vilket sätt är dina konkurrenter bättre än du?
Hur skiljer sig din verksamhet från konkurrenternas?
Vilka leverantörer ska du arbeta med?
Vilket pris tar dina konkurrenter ut för sina produkter?
Hur ska du hitta dina leverantörer?
Hur är ditt pris i förhållande till dina konkurrenters?
Hur ska du hitta dina kunder?
Var är dina konkurrenter verksamma? Har deras lokalisering i
förhållande till dig någon betydelse?
Vem ska sköta bokföringen?
Vem ska sköta administrationen på företaget?
Finns det utrymme för din verksamhet på marknaden? Vilka fördelar har ditt företag förhållande till
konkurrenterna?
Var ska du ha dina lokaler? Har du några speciella krav på
dina lokaler?
Räcker din tid till för att producera så mycket som
kunderna efterfrågar och samtidigt marknadsföra ditt
företag till nya kunder och sköta administrationen?
Gör en tidsplan. Behöver du anställa någon?
4
Sammanfattning
Produkten
Vad ska du producera och sälja?
Marknaden
Vem ska köpa dina produkter/tjänster?
Konkurrenterna
Vilka är dina starka sidor? Vilka är dina fördelar?
Strategi
Hur ska du organisera företaget och sälja din produkt/tjänst? Hur ska du nå dina kunder och behålla dem?
Din affärsidé
Formulera kort vad du ska göra, hur du ska göra det och hur din kundgrupp ser ut. Var tydlig och konkret.
5
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten
Ditt företag i siffror
”Genom att sammanställa din verksamhet
i en resultatbudget,
startbudget och likviditetsbudget, har du
större möjligheter att
bedöma lönsamheten
i ditt företag.”
För att din affärsplan ska vara riktigt trovärdig måste den vara ekonomiskt
hållbar. Verksamheten måste generera intäkter som täcker de kostnader som
finns, och samtidigt ge en rimlig ersättning till dig själv.
På följande sidor finns olika verktyg som du kan använda för att strukturera
ditt företag i ekonomiska termer. Genom att sammanställa din verksamhet i en
resultatbudget, startbudget och likviditetsbudget, har du större möjligheter att
bedöma lönsamheten i ditt företag. Du får också konkreta siffror att presentera
för personer och organisationer som du vill ska få intresse för ditt företag.
När du har sammanställt din verksamhet i siffror kan du lättare svara
på frågorna:
Kommer det att finnas tillräckligt med startkapital?
Kommer ditt företag att överleva på längre sikt?
Resultatbudget
Bland det svåraste som finns är att göra en uppskattning av hur mycket du
kommer att sälja, med andra ord hur stora intäkterna kommer att bli. Börja
med att göra en uppskattning över vilka intäkter du kan vänta dig och vilka
kostnader du har, alltså en budget. Använd dig av den information du har samlat in tidigare om antalet möjliga kunder, konkurrenterna och så vidare.
Hur många kunder kommer du att ha möjlighet att sälja till? Uppskatta
tiden och möjligheten att producera. Uppskatta den totala marknaden och
vad kunderna tycker om din produkt/tjänst.
Hur många kunder måste du sälja till för att täcka dina kostnader?
Hur mycket måste du sälja varje år/månad/dag för att täcka kostnaderna?
Vilket pris måste du ta ut för varje produkt för att täcka kostnaderna och
vilket pris är möjligt att ta ut jämfört med konkurrenternas pris och vad
kunderna tycker?
Vilka kostnader kommer du att ha under ditt första verksamhetsår?
Hur stora är kostnaderna fördelade per produkt eller per kund?
Tänk på att:
resultatbudgeten beräknas exklusive moms.
momsen inte påverkar resultatet i företaget.
6
Startbudget
I starten behöver du ofta göra investeringar av engångskaraktär, nödvändiga
för att din verksamhet överhuvudtaget ska kunna starta. Startbudgeten är en
budget som visar vilka utbetalningar du måste kunna betala med egna medel
på mycket kort sikt. Vilka kostnader har du i starten? Vilka möjligheter har du
att finansiera dessa?
”Framförallt i startNotera att i startbudgeten ska du räkna med kostnader inklusive moms.
Startbudgeten ska inkludera de fakturor som du kommer att behöva betala
i starten av ditt företag. Det är hela fakturabeloppet du måste betala, det vill
säga faktura inklusive moms.
skedet är det bra
att ha en noggrann
kontroll över inbetalningar och
Likviditetsbudget
utbetalningar.”
Ser dina inbetalningar och utbetalningar likadana ut varje månad? För att slippa
tråkiga överraskningar i form av räkningar som plötsligt ska betalas och för
att vara förberedd: planera utbetalningarna per månad. Framförallt i startskedet
är det bra att ha en noggrann kontroll över inbetalningar och utbetalningar.
En likviditetsbudget visar hur likvid du är varje månad, det vill säga vilka
utbetalningar som ditt företag kan betala med egna medel när dessa förfaller
till betalning.
Nedan följer ett förslag på olika poster i en likviditetsbudget. Även likviditetsbudgeten ska beräknas inklusive moms. I likviditetsbudgeten är det de faktiska
in- och utbetalningarna som du planerar för.
7
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten
Resultatbudget år 1
Startbudget
Intäkter (exklusive moms)
Startkostnader (inklusive moms)
fördelat per produkt/tjänst
Likvida medel (för att täcka
fördelat per månad
utbetalningar på kort sikt)
fördelat per dag
Lokaler (ofta kräver
Kostnader (exklusive moms)
hyresvärden förskottsbetalning)
Material och varor
Kontors- & adm. kostnader
Utrustning (t.ex. maskiner,
Lokalkostnader inklusive hyra
verktyg och inventarier)
Lön till personal*
Arbetsgivaravgifter för personal
Försäljningskostnader
Försäkringar
(resor, utskick m.m.)
Försäljningskostnader
Övriga kostnader
Varulager
Avskrivningar (värdeminskning)
Räntor
Övriga kostnader
summa Kostnader
summa Startkostnader
fördelat per produkt/tjänst
fördelat per månad
Finansiering
fördelat per dag
Egen insats
Banklån eller checkkredit
Bruttoöverskott
Annan finansiering
(= Intäkter - Kostnader)
summa Finansiering
Om aktiebolag eller
ekonomisk förening
skillnad Startkostnader
och Finansiering
F-skatt (Bolagsskatt på
bruttoöverskott)
Nettoöverskott
Om enskild firma
eller handelsbolag
Schablonavdrag
för egenavgifter
Nettointäkt
F-skatt (egenavgifter och
kommunal skatt på nettointäkt)
Nettoöverskott
*Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening.
8
Kan du själv täcka dina startkostnader eller
behöver du söka finansiering på annat sätt?
Likviditetsbudget
Månad 1
Månad 2
Månad 3 osv.
Ingående kassa
Inbetalningar (inklusive moms)
Kunder
Checkräkning (om utökad kredit)
Lån (nya lån)
Moms att få tillbaka
(från Skatteverket)
summa Inbetalningar
Utbetalningar (inklusive moms)
Material och varor
Kontors- och administrationskostnader
Lokalkostnader inklusive hyra
Lön till personal*
Arbetsgivaravgifter för personal
Försäkringar
Försäljningskostnader
Moms att betala (till Skatteverket)
Räntor
Amorteringar
Övriga kostnader
F-skatt (månadsbelopp)
summa Utbetalningar
Utgående kassa
(Skillnad mellan inbetalningar och utbetalningar. Förs upp som ingående kassa nästa månad.)
*Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening.
9
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten
Dina förutsättningar
”Vad kan du göra för
att utnyttja dina starka
sidor och hur kan du
kompensera dina
svagheter?”
Även om du är motiverad att starta företaget, kan det vara bra att titta på dina
personliga förutsättningar att just nu starta och bygga upp en ny verksamhet.
Tänk igenom vilka egenskaper du har. Vad kan du göra för att utnyttja dina
starka sidor och hur kan du kompensera dina svagheter? Det är viktigt att du
utgår från din situation i sin helhet. Hur ser din privatekonomi ut? Det kan bli
knapert i början. En stark privatekonomi är en bra grund att stå på.
Hur ställer sig din familj och nära omgivning till att du startar företag? Är de
beredda på att ditt företag kan kräva mycket arbete och arbete på obekväma
arbetstider?
En checklista
Har du branscherfarenhet
Har du personliga kontakter i branschen
Arbetar du gärna självständigt
Är du envis
Är du målmedveten
Är du beredd på mycket övertid
Har du en stark privatekonomi
Har du stöd från familj och nära omgivning
Tror du starkt på din affärsidé
Ligger det rätt i tiden att starta företag just nu
10
Ja
Nej
Nätverket
Som företagare kommer du i kontakt med en rad olika personer och organisationer. Alla dessa tillhör ditt nätverk. Får du tillräcklig information och feedback
från ditt nätverk? Eller känner du att du behöver öka dina kontaktytor för att
kunna fungera bättre som företagare? Ett nätverk är till för att komplettera
företagarens egen kunskap och vara en resurs när så behövs.
”Kom ihåg att det är
mellan människor som
affärer görs upp och
inte mellan företag.”
Kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp och inte mellan
företag. Ett nätverk utvecklas och ändras hela tiden. Hur underhåller och
utvecklar du ditt nätverk för att det ska vara effektivt och för att du ska kunna
utnyttja det när du behöver det?
Offentliga organisationer
Kunder
Banken
Företagsföreningar
Leverantörer
Ditt företag
Familj/Vänner
Ekonomiska rådgivare
Hur ser din omgivning ut i dag? Konkretisera och fyll i på raderna ovan.
Är det något du behöver ändra på?
11
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten
Bra kontakter för dig som startar företag
Ofta är det en hel del att tänka på när du ska starta
företag. Men det finns hjälp att få. Här följer en lista
över några av de myndigheter, organisationer och
tjänster som du kan kontakta och använda för att få
information, råd och synpunkter.
Informationstjänster
Företagarguiden är en webbtjänst som samlat och
sorterat det viktigaste du behöver veta för att starta,
driva och utveckla ditt företag. Där hittar du bland
annat guider, verktyg och söktjänster som underlättar
för dig. Företagarguiden drivs av Nutek, Verket för
näringslivsutveckling.
www.nutek.se/foretagarguiden
Startlinjen är en telefonservice för dig som tänker
starta eller nyligen har startat ett företag. Till
Startlinjen kan du ringa och få kostnadsfri information och vägledning. Startlinjen drivs av Nutek.
Telefon: 020-35 10 10
Rådgivning och nätverk
ALMI Företagspartner finns i varje län och hjälper dig
som har planer på att starta ett företag eller nyss har
startat. ALMI fokuserar på dig som entreprenör och
din utveckling som företagare. ALMIs roll är att med
affärsutveckling och finansiering hjälpa dig att förverkliga din affärsidé. ALMI lotsar dig rätt så att du
undviker de tidiga fallgroparna. Ett av ALMIs huvudmål är att fler livskraftiga företag startar. Tag därför
kontakt med ALMI i ditt län.
www.almi.se
Enterprise Europe Network är ett nätverk som erbjuder
företagare information om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Enterprise Europe Network
kan också hjälpa dig med förmedling av affärskontakter inom EU.
www.enterpriseeurope.se
12
Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) är
en ideell förening som arbetar med att främja invandrares företagande i Sverige. IFS erbjuder kostnadsfri
rådgivning på olika språk, hjälper till med affärsplan,
budget, företagsregistrering, låneansökan med mera.
IFS arrangerar ofta informationsträffar och kurser. Det
finns ett flertal rådgivningscentra runtom i landet.
För information om närmaste rådgivningscentra,
ring 08-693 99 45
E-post: [email protected]
www.ifs.a.se
Jobs and Society NyföretagarCentrum finns på ett
100-tal orter i landet. NyföretagarCentrum erbjuder
kostnadsfri rådgivning och hjälp med att bedöma din
affärsidé. Bakom NyföretagarCentrum står ett brett
lokalt kontaktnät av personer och företag som kan
bidra med expertråd inför företagsstarten.
För information om närmaste NyföretagarCentrum,
ring 08-14 44 00
www.nyforetagarcentrum.se
På Lokala Kooperativa Utvecklingscentrum (LKU), som
finns i varje län, kan du få rådgivning och utbildning
om allt som hör till när man ska starta företag tillsammans: Det kan gälla att bedöma affärsidéer, välja
företagsform, utforma stadgar och kompanjonavtal,
kalkylering och budgetarbete eller arbetsorganisation
och ledning. Flertalet LKU är också mycket engagerade
i frågor som rör lokal och regional utveckling, brukarinflytande, arbetsmarknad och sysselsättning.
www.kooperativutveckling.org
Resurscentrum för kvinnor arbetar med breda
arbetsfält på kvinnors villkor. Lokala och regionala
Resurscentrum ska bland annat stimulera kvinnors
företagsamhet och initiera lokala och regionala
utvecklingsprojekt som främjar jämställdhet och hållbar
ekonomisk tillväxt, till exempel inom utbildning,
näterksbyggande och mentorskap. Resurscentrum för
kvinnor finns i samtliga län och flera kommuner.
www.nutek.se/rc
www.lst.se
www.nrckvinnor.org
Myndigheter och andra bra kontakter
Arbetsförmedlingen Kundtjänst kan du kontakta om
du vill veta mer om vad arbetsförmedlingen kan hjälpa
till med. Du kan också vända dig direkt till din arbetsförmedling. Ett exempel är stöd till start av näringsverksamhet, ”starta eget-bidraget”. Stödet får lämnas
till den som är eller riskerar bli arbetslös samt är
arbetssökande på Arbetsförmedlingen från den dag
han eller hon fyller 25 år. Stöd kan också ges till personer som är bosatta inom ett stödområde även om
de inte är arbetslösa.
Telefon: 0771-416 416
E-post: [email protected]
www.ams.se
När du startar ett företag ska du i de flesta fall börja
med att registrera det hos Bolagsverket. Blanketter
och informationsmaterial finns på Bolagsverkets
webbplats. Du ska också kunna ta reda på om ett
företag du söker existerar. Därför har Bolagsverket ett
offentligt näringslivsregister som bland annat finns på
Bolagsverkets webbplats.
Telefon: (Kundservice) 060-18 40 00
E-post: [email protected]
www.bolagsverket.se
Bolagsverket och Skatteverket har en gemensam webbtjänst, www.foretagsregistrering.se. Tjänsten är i första
hand till för dig som ska starta ett företag. Där finns
information som bland annat gör det lättare för dig
att välja rätt företagsform. Du får också hjälp med
att lämna anmälningar till både Bolagsverket och
Skatteverket. Anmälan kan du i många fall skriva
under och skicka helt elektroniskt om du har
e-legitimation.
Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och
ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.
Informationen i PRV:s register hjälper dig att analysera
vad som händer i din bransch. PRV erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla sina områden.
Telefon: 08-782 25 00
www.prv.se.
Skatteverket kontaktar du för att ansöka om F-skattsedel, momsregistrera verksamheten och anmäla
företaget som arbetsgivare. Skatteverket svarar även
på frågor om skatt, moms och deklaration. Numret
till Skatteupplysningen är 0771-567 567. Du kan
även beställa hem information genom att ringa
Skatteverkets servicetelefon 020-567 000. Informationsträffar för blivande och nya företagare anordnas
regelbundet. Du anmäler ditt intresse på servicetelefonen. Ring 020-567 000, vänta på svar och slå
sedan direktvalet 5407.
Tänker du importera varor från länder utanför EU?
Kontakta i så fall Tullverket för att ta reda på vilka
bestämmelser som gäller. För vissa varor måste du ha
tillstånd att importera. Tullverket erbjuder kurser
bland annat i import.
Telefon (TullSvar): 0771-23 23 23
www.tullverket.se.
Övriga kontakter du har nytta av kan vara din bank
eller någon annan ekonomisk rådgivare. Personer i din
omgivning som har erfarenhet av företagande eller
kunskap om den bransch du ska starta inom är andra
värdefulla kontakter.
www.foretagsregistrering.se
13
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten
Att göra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14
Egna anteckningar
15
Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra
till fler nya företag, fler växande företag och fler starka
regioner.
Våra broschyrer
Starta företag – information och vägledning från sex
myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till
eget företag.
Finansiering för nyföretagare – tips och råd om
finansiering.
Affärsplanen – ditt sätt att planera företagsstarten.
Marknadsföring för nyföretagare – att skaffa kunder
till ditt företag och behålla de du redan har.
Skatt för nyföretagare – frågor och svar.
Du kan beställa broschyrerna på
www.nutek.se/publikationer
Företagarguiden
På webbplatsen Företagarguiden finns information
om att starta, driva och utveckla företag. Där hittar
du bland annat guider, verktyg och söktjänster som
underlättar för dig.
www.nutek.se/foretagarguiden
Infonr 036-2008 mars 2008, form och produktion: IK Stockholm, tryckeri: Danagårds Grafiska, 10 000 ex.
Affärsplanen är ett bra hjälpmedel när du planerar din
företagsstart. Här hittar du mallar för att göra budget
och frågor som du bör ställa dig om din marknad och
dina idéer. En affärsplan gör du främst för din egen
skull. I vissa fall är även andra intresserade av din
affärsplan, till exempel banken om du vill låna pengar.
Download