AFFÄRSPLAN

advertisement
AFFÄRSPLAN
Förvärv av företag
Författare:
Version:
1. Köparen
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
Person/ organisationsnummer:
CV: Bilaga
Beskrivning av motiv/målsättning med förvärvet
2. Företaget
Namn:
Adress:
Organisationsnummer:
Allmän kortfattad beskrivning: (ev. bilaga)
Kreditupplysning: Bilaga
Bokslut (minst för senaste tre åren): Bilaga
Värdering/ Begärt pris: Bilaga
3. Nuvarande marknad
Geografiskt område:
Viktigaste kunder/ kundgrupper:
Konkurrenter:
Kanaler för marknadsföring:
Beskrivning av konkurrensfördelar:
4. Utvecklingspotential
Produkter/tjänster
Marknad/kunder
5. SWOT-analys
Styrkor:
Svagheter:
Möjligheter:
Hot:
6. Framtidsplaner
Affärsverksamhet
Organisation
Partners
7. Ekonomi
Sammanställning av kapitalbehov och finansiering
Kapitalbehov
Finansiering
Förvärv
Egen insats
Investeringar
Lån/checkkredit
Likvida medel
Övrig finansiering
Summa
Summa
Se även bilaga
Resultat- och likviditetsbudget
Se bilaga
8. Köpeavtal
Förslag på köpeavtal, se bilaga
Köpeavtal granskat i samarbete med
9. Tidplan med milstolpar
Tidplan från nuläge fram till genomfört övertagande
Så här sammanställer du affärsplanen
Här beskriver vi kort hur du använder mallen till affärsplanen. Rubrik och nummer motsvarar
uppställningen i mallen.
1. Köparen
Det är viktigt att finansiärer och andra får en så tydlig och bra bild som möjligt av dig som
köpare - din situation, din bakgrund och dina motiv. Din förmåga att genomdriva dina planer är
minst lika viktig för finansiären som de ekonomiska förutsättningarna för företaget. Bifoga
därför ett CV som ger en tydlig bild av din bakgrund och dina erfarenheter.
Fundera igenom och skriv ned dina motiv till förvärvet. Är försörjning ditt huvudmotiv, eller har
du andra drivkrafter och planer, t.ex. framtida expansion?
Säljarens motiv är också av intresse. Ligger åldersskäl eller annat bakom planerna på
försäljning? Är försämrad ekonomi i verksamheten orsaken så bör du noga tänka igenom dina
förutsättningar att få ekonomin på fötter igen. Eventuella finansiärer vill ju vara säkra på att
kunna få tillbaka satsade pengar.
2. Företaget
Beskriv kort den verksamhet som du vill ta över. Vad är det för typ av företag? Vilka produkter
eller tjänster produceras?. Därutöver bör du till affärsplanen bifoga årsredovisningar och
eventuella utdrag ur företagets bokföring. Dessa uppgifter bör säljaren, eller mäklaren, förse
dig med.
Årsredovisningar är offentliga uppgifter och kan beställas på www.bolagsverket.se .
En eventuell finansiär tar alltid en kreditupplysning, men det kan vara bra för dig att undersöka
företagets kreditvärdighet i ett tidigt skede. Då vet du bättre vad du planerar att ta över. Du
kan få hjälp med detta hos rådgivare, t ex Almi eller NyföretagarCentrum.
Det pris säljaren begär finns oftast angivet i underlaget från säljaren eller mäklaren. Om någon
oberoende värdering gjorts av verksamheten kan du bifoga denna till affärsplanen.
3. Nuvarande marknad
Här beskriver du under respektive rubrik hur företagets marknad ser ut. Vilka är kunderna och
var finns de? Konkurrenterna och företagets eventuella fördelar gentemot dessa.
4. Utvecklingspotential
Vad ser du för möjligheter att utveckla verksamheten? Vad är dina planer för nya
produkter/tjänster? Hur kan du nå nya kunder och marknader? Tänk på att ditt förvärv kan
innebära nya utgifter i verksamheten i form av räntor och amorteringar på lån, och att det ofta
är nödvändigt att öka försäljningen för att täcka dessa.
5. SWOT-analys
Fundera igenom företagets styrkor och svagheter. De eventuella hot du kan se mot
verksamheten och de möjligheter som finns. Tillsammans ger detta en bra bild av nuläge och
framtid och underlättar för dig att planera.
6. Framtidsplaner
Du har gått igenom nuläget, bedömt utvecklingpotentialen och verksamhetens styrkor och
svagheter, hot och möjligheter.
Nu ska du redogöra för din plan för hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas under de
närmaste åren. Den innefattar marknad och produkter/tjänster, men också hur organisationen
ser ut. Vilket behov ser du vad gäller anställda? Definiera vilka nyckelpersoner som behövs för
att dina planer ska kunna förverkligas. Finns det viktiga samarbetspartners, t.ex. leverantörer,
agenter eller återförsäljare?
7. Ekonomi
Kapitalbehov: Vad behöver du pengar till? Förvärvet, givetvis, men kanske också till
investeringar och likvida medel. Hur ska du finansiera detta? Hur mycket kapital behöver du i
form av lån, hur mycket kan du satsa själv och finns det möjligheter till kapital från delägare
eller andra? Sammanställ kapitalbehovet och finansieringen. Om det behövs, bifoga en bilaga
med mer detaljer.
Budget: Du behöver en likviditetsbudget för de första 12 månaderna som visar kassaflödet i
verksamheten. Du behöver en balansbudget för det första året, där du jämför de tillgångar och
skulder du har vid övertagandet (IB) med situationen efter dina första 12 månader (UB).
Gör en resultatbudget för de tre första åren som kan jämföras med den senaste
resultaträkningen innan övertagandet. Det är viktigt att du har en väl genomarbetad budget
innan du börjar diskutera med bank eller andra finansiärer. Om det behövs, ta hjälp av
rådgivare, t.ex. Nyföretagar-Centrum, revisor, Almi eller andra i ditt nätverk.
8. Köpeavtal
Om det finns ett förslag på köpeavtal, bifoga det till din affärsplan. Det är viktigt att du låter
någon kunnig person granska avtalet och föreslå eventuella ändringar. Tänk på att som
företagare har du ingen ”ångervecka”.
9. Tidplan med milstolpar
Hur ser din tidplan ut för övertagandet? Säkert har du redan planerat ett lämpligt datum - utgå
från det och planera in när olika aktiviteter måste vara klara för att ditt datum ska hålla. Tänk
också på att säsongsvariationer kan förekomma i många branscher. Planera så att du tar över
vid rätt tidpunkt för verksamheten.
Version 2010-09-01
Download