Från idé till
innovation
Att utveckla och presentera en idé
Ideutveckling handlar om att generera, utveckla och kommunicera nya idéer. I kunskapsintensiva miljöer, så som vid universitet och högskolor, uppstår och testas kontinuerligt nya
idéer. En del idéer är sprungna ur forskningen, ibland som ett direkt resultat av forskningen
men de kan också uppstå som en biprodukt under själva forskningsprocessen. Andra idéer
genereras i samband med utbildning eller undervisning. De flesta idéer förkastas i ett tidigt
stadium men ett fåtal visar sig vara hållbara och kan utvecklas. När en idén så småningom
når marknaden eller slutanvändarna talar vi om att idén har övergått till bli en innovation.
Affärsidéer är ofta baserade på produktidéer, det vill säga idéer om nya eller modifierade produkter eller
tjänster. En produktidé kan naturligtvis utvecklas vidare utan att man startar ett nytt bolag (exempelvis genom
utveckling i ett befintligt företag eller som ett ideellt projekt).
Det klassiska sättet att beskriva till exempel hur en affärsidé ska kunna genomföras är genom att sammanställa en så kallad affärsplan. Affärsplanen innehåller en sammanfattning av hur ett företag ska startas,
produkter, marknad, finansiering, affärsmodell och den kompetens som behövs för allt detta. Syftet med
affärsplanen är att vara ett kommunikationsverktyg som kan användas till exempel för att informera potentiella finansiärer till företaget.
Kommunicera en idé
Ett enklare sätt att kortfattat beskriva och kommunicera en idé än att sammanställa en omfattande affärplan
är att sammanfatta idén utifrån följande fyra områden: Behov. Lösning, Fördel, Konkurrens. Modellen kan
användas på alla typer av idéer, det vill säga inte bara på affärsidéer.
KUND
SAMHÄLLE
ANVÄNDARE
BEHOV
FINANSIÄRER
HÄLSO &
SJUKVÅRD
KONSUMENT
TREDJE
PART
Vill du lära dig mer om olika verktyg för att beskriva eller utveckla idéer?
Har du har några frågor om hur man kan utveckla en idé eller starta ett företag?
Tveka inte att kontakta oss på Innovationssstöd eller besök vår webbsida:
ki.se/medarbetare/innovationsstod. Där hittar du även länkar, checklistor och manualer.
Behov
När du har en ny idé är den nästan alltid baserad på ett underliggande problem eller behov som du direkt eller indirekt har
identifierat. En bra start om du vill utveckla din idé är att gå
tillbaka till det underliggande problemet eller behovet. Ju mer
du sätter dig in i problemet och ju mer du tar reda på om det
underliggande behovet - desto bättre kan du förfina idé eller
lösning. Ställ dig själv frågor som:
- Vilket exakt problem eller behov är det som du försöker lösa
med din nya idé?
- Hur ser problemet ut? Är det ett problem eller flera?
- Vilka har problem? Var finns de? Marknad? Kunder?
- Vem är villig att betala för att lösa detta problem?
Lösning
När du har en mycket tydlig bild av det underliggande behovet
eller problemet, gå tillbaka till den ursprungliga idén. Är din
ursprungliga idé verkligen det bästa sättet att närma sig det
behov som du just definierade. Eller finns det alternativa sätt
att lösa problemet? Är några av dessa bättre eller lättare att
genomföra? Försök att modifiera din idé för att ännu mer exakt
möta behovet.
Fördel
- Vilket värde ger den lösning eller idé som du har identifierat
till de personer, kunder, användare eller samhället i stort som
har det underliggande behovet?
- Kan detta värde kvantifieras på något sätt (i monetära termer,
tid eller mätas på annat sätt)?
- Vad exakt är det som de människor du riktar din idé till kom
mer att vinna genom att använda den?
- Fortsätt sedan med kostnaden för att använda din lösning.
Kan kostnaden kvantifieras på något sätt (i monetära termer,
tid eller på annat sätt)? Kräver din lösning investeringar, eller
ett nytt eller förändrad beteende hos användaren?
Kom ihåg att fördelarna i slutändan måste vara större (åtminstone på lång sikt) än kostnaden för användarna för att de ska
vilja välja din lösning.
Aktar labb Foto: Anders Kallersand
Konkurrens
Gå tillbaka till det underliggande behovet eller problemet igen.
- Hur löses problemet du identifierat idag?
- Finns det några produkter eller företag där ute som försöker
att möta problemet eller en del av problemet?
- Har de unika metoder eller hur skiljer de sig från varandra?
- Vad är det som gör din lösning/idé bättre än det som redan
finns tillgängligt?
När du har tänkt igenom dessa typer av frågor har du en mer
komplett bas för att fatta ett beslut om och hur du ska fortsätta
med utvecklingen av din idé. Det kommer också att bli lättare
att kommunicera din idé med andra. 4-stegsmodellen som vi
beskrivit ovan kan också vara en bra bas för att utveckla en så
kallad Pitch (en kortfattad muntlig presentation av en idé),
Avdelningen för ledning- och forskningsstöd
Karolinska Institutet • 171 77 Stockholm
ki.se/medarbetare/innovationsstod