Rapport från insektsallergikommittén

advertisement
Rapport från insektsallergikommittén
2005-12-01
Carina Rasm ussen, COB
Erling Jirle, Ekologiska institutionen
Rapport från insektsallergikommittén
Till HMS-kommittén för Biologiska sektionen.
Vårt uppdrag var att ” inventera och utreda problemet [med insektsallergier]. Sedan
producera två dokument. Det ena skall vara en säkerhetsföreskrift som delas ut till
alla anställda och studenter som arbetar med insekter. Det andra skall sammanfatta
vad som bör beaktas när lokaler iordningsställs för denna typ av arbete. Dessa råd
kommer senare att kunna tillämpas vid bygget av det nya Biologicentrum."
Till vår delrapport, 2005-07-29, hade vi haft kontakt med en allergiläkare,
Nils E Eriksson från Halmstad, och Jörn Nielsen, sektionschef på sektionen för
yrkes- och miljömedicin, Lund. Vi gjorde även artikelsökning för att se vad som
fanns rapporterat inom området. I vår delrapport var vi av uppfattningen att det inte
fanns föreskrifter för insekter, men det var felaktigt.
”Ett försöksdjur är, enligt den svenska djurskyddslagen § 19, om djuret
används till vetenskaplig forskning, undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning
av läkemedel eller kemiska produkter eller andra jämförliga ändamål”, alltså
klassas även insekter som försöksdjur.
Därmed får det anses att det är föreskriften AFS 1990:11, ”Arbete med
försöksdjur”, som ska beaktas vid ny- och ombyggnation. Insekter inkluderas här i
kommentaren till § 1.
Föreskriften ”Arbete med försöksdjur” (AFS 1990:11) från Arbetsmiljöverket
behandlar dock bara försöksdjursarbete i allmänhet. Föreskrifter och regler för hur
man bör hantera, förvara och odla insekter finns inte, däremot kan man på webben
finna rekommendationer; Imperial Colleges, London; webbsida och MMWR
Work-related Allergies in Insect-raising Facilities. 33:448-453 (1984).
De insektsforskare vi varit i kontakt med var alla medvetna om att det finns en
allergirisk. Vi bifogar ett förslag; dokumentet ”Arbete med insekter” på hur en
arbetsinstruktion kan se ut. I förslaget nämner vi punktutsug pga att insekterna som
dissekeras ofta är små och dissektionen utförs under preparermikroskop. De flesta
preparermikroskop har en bottenplatta, om denna ställs på en dragbänk anser vi att
skyddseffekten uteblir. Valet av ventilerad arbetsplats bör således i första hand
vara beroende av det praktiska arbetssättet.
I förslaget lämnas också rekommendationer för odling och förvaring i
insektslokaler. En del av dessa rekommendationer har vi fått av insektsforskare
inom den biologiska sektionen.
1
2
Undersökning angående antalet allergiker
För att bilda oss en uppfattning om insektsallergi är ett problem inom den
Biologiska sektionen skickades en enkel enkät ut till alla anställda (ekol, cob och
museerna). I enkäten frågades det efter insektsart, användningsområde, odling,
ventilerad utrustning och eventuella allergisymtom. Enkäten efterfrågade inte mer
detaljerade frågor som, hur ofta eller hur länge personerna exponerades, antalet
insekter och om personerna redan har annan typ av allergi.
Enkäten besvarades av 21 personer. Av dessa hade 4 personer allergisymtom.
Övriga 17 personer svarade att de inte känt några allergisymtom.
Användandet av ventilerad utrustning varierade, beroende på undersökning.
En del utförde sitt arbete utomhus (fältförsök ingår ej i AFS 1990:11).
Endast 6 personer svarade att de odlar insekterna, av dessa har 3 personer
allergi.
Av de som känt av allergisymtom arbetar 3 personer med svärmare,
nattfjärilar och 1 person på Zoologiska museet. Det är sen tidigare känt att dessa
insekter sprider mycket damm och fjäll. 8 st personer som vi vet arbetar med
insekter har inte svarat. Av dessa vet vi att 1 person har insektsallergi, vad vi
känner till har övriga 7 personer ingen allergi.
Diagram visar de svar vi fick fram via enkäten.
20!
ja!
15!
nej!
10!
utomhus!
5!
dragbänk!
0!
punktutsug!
Odlar!
Vent.arb!
Allergi!
Eftersom vi såg att en del kända insektsanvändare valde att inte besvara
enkäten har vi även gjort ett diagram där vi tagit med dessa personer. Totalt finns
det 29 personer inom biologin som vi vet hanterar insekter, en del dock ganska
sällan.
Av 29 personer är 5 personer allergiska mot insekter.
Diagram visar totala antalet kända insektsanvändare (de som besvarat enkäten
och de som vi känner till) och det totala antalet kända allergiker.
100!
80!
60!
40!
Ekol!
20!
Nord!
0!
1:a kvart!
3:e kvart!
Väst!
3
Rekommendationer
Vid nybyggnation bör man sträva efter att koncentrera försöksdjursverksamhet till
separata byggnader eller till väl avskiljda byggnadsdelar med eget
ventilationssystem (AFS 1990:11). Bör beaktas vid nybyggnation för Biologiska
museerna på Gastelyckan och eventuellt nytt Biologihus eller ombyggnad av
befintliga hus. Beträffande Ekologihuset gjordes inga särskilda avgränsningar av
försöksdjursutrymmen eller separat ventilation trots att det byggdes så sent som
1993-1994, och ekonomin tillåter nog inte att göra förändringar i efterhand.
Vi har förgäves försökt få fram ritningar på både nytt Biologihus och ny
museibyggnad. Har intervjuat Ingvar Kärnefelt, som är väl medveten om problemet
insekter kontra allergi, och detta kommer att beaktas vid nybyggnation och
labinredning. Vi har även försökt få fram ritningar att detaljgranska via Åsa
Bergenudd på Byggnadsenheten. Men eftersom oss veterligen inga ritningar finns
tillgängliga har vi strukit detta moment så att rapporten kan bli klar december
2005.
Speciellt för den entomologiska avdelningen vid museerna bör kraftiga
förbättringar i arbetsmiljön göras. Personal här uppger att de har allergi mot de
ängrar som härjar i insektssamlingarna. Därför bör det ordnas med rymliga
dragskåp alt. dragbänkar vid hanteringen av insektslådor. Ett
centraldammsugarsystem med utblås utanför byggnaden vore kanske också något
att tänka på.
De kurser Byggnadsenheten ger om försöksdjurshantering bör inkludera en
kortare presentation av problemen med insektshantering. Detta bör också tas upp i
anmälningsbladet till kursen, så att de som arbetar med insekter som försöksdjur
inomhus blir medvetna om att de också kan gå kursen.
Carina Rasmussen, COB & Erling Jirle, Ekologiska institutionen, 2005-12-01.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards