Björktjära skolas informationsbroschyr

Helhetssyn
Arbetsglädje
Trygghet,
Ansvar,
Respekt
Goda relationer
Goda baskunskaper
Välkommen till Björktjära skola!
Information om läsåret 2016/2017.
Organisation 2016/2017
Antalet elever under läsåret är ca 316.
Förskoleklass
Årskurs
Gröna
Ansvariga
Helena Ellert, fritids Maria Skogman
Gula
Carina Lenneby, fritids Ida Hultgren
Röda
Anna Myhrberg, fritids Lotta Tjäder elevass Marie Hed
1A
Malin Olsson, fritids Annika Ström , elevass Kicki Gustafsson
1B
Lena Ericsson, fritids Leena Holmberg, elevass Lena Ljung
2A
Ann-Sofie Jahrefjord, Ida Östlund vik ons, Ida Östlund, fritids Christina Nordkvist
2B
Eva-Lis Hamrén, vik fre Ida Östlund, fritids Anna-Lena Heed
3A
Marie Arousell-Larsson, fritids Agnetha Bergström, elevass Ulrika Hellgren
3B
Sanna Sepänaho, fritids Anitha Brolin, elevass Margareta Eriksson
4A
Emma Berggren, Ingrid Evertsson, elevass Madelein Larsson Andersson
4B
Jörgen Ullmark
5A
Bibbi Svedberg, elevass Marcus Svedberg
5B
Annika Dahl
6A
Camilla Mailert, elevass Annika Olofsson
6B
Anna Åslund, Mikael Hansson
Resurslärare
Bildlärare
Musiklärare
Idrottslärare
Språkstödjare
Rast- och bussvärd
Slöjdlärare textil, trä o metall
Lågstadielyftet
Svenska som andraspråk
Yvonne Persson, Elisabet Björnfot Sundström
Bengt Fahlgren
Mikael Karlsson
Carina Åkerman, Mikael Hansson
Marwa Al-Masri, Sharifa Ahmadi, Salwa Yuones
Mona Al-Masri, Olga Östmans
Niklas Arrenander
Annica Flygt och Walde Larsson
Carina Åkerman, Elisabet Björnfot Sundström
Nohat Shukri
Telefonnummer på skolan:
Tommy Lindvall, rektor
Ruth Larsson, skoladministratör
Britta Widahl, skolkurator
Urban Jonsson, vaktmästare
Fritidshemmet/förskoleklassen
Skolsköterska, Birgitta Perzon
Lena Ericsson, allergiombud
253 61 eller 073-461 29 49
253 77
070-618 78 19
070-327 55 56
250 69
253 84
070- 328 94 51
Elevs ledighet:
Klasslärare beviljar högst 5 dagar/läsår,
övrig ledighet beviljar rektor. För
att få ledigt över 10 dagar/läsår
måste synnerliga skäl finnas, och
synnerliga skäl i lagens mening är
mycket svåra att uppfylla.
Blanketter finns att hämta på
kommunens hemsida.
Under läsåret genomförs nationella prov
för åk 3 och 6.
•
För åk 3 genomförs proven
under perioden 13 mars-19 maj.
•
De muntliga delproven i
engelska, matematik, svenska
och svenska som andraspråk
för åk 6 genomförs under den
provperiod som Skolverket har
fastställt. Provperioden är under
veckorna 45–50.
•
Ämnesprov i åk 6 i svenska,
svenska som andraspråk: 7 och
9 februari 2017.
•
Ämnesprov åk 6 i matematik: 3
och 5 april 2017.
•
Ämnesprov åk 6 i engelska: 3
och 5 maj 2017.
Läsårsdata 2016/2017
Under dessa tider kommer skolan
inte att bevilja någon
ledighet.
HT 2016
Måndag 22 aug – torsdag 22 dec
VT 2017
Onsdag 11 jan – onsdag 14 juni
Lovdagar :
Onsdag 28 sept
V 44 (31 okt – 4 nov) Höstlov
Lovdagar :
Sjukanmälan/frånvaro
Skolplatsen: Se skolans hemsida för aktuell info.
Sportlov v 10 ( 6 - 10 mars )
Påsklov v 16 (18 april - 21 april )
Fredag 26 maj i anslutning till Kr Himf Dag
Måndag 5 juni i anslutning till Nationaldagen
På skolan finns ett elevhälsoteam som träffas var tredje vecka och består av rektor, resurslärare, skolkurator, skolpsykolog
och skolsköterska.
Fritidshemmet
Fritidshemmet, som i hög grad är integrerat i skolans verksamhet, finns för barn förskoleklass och upp till och
med årskurs 3, vars föräldrar arbetar eller studerar
Fritidshemmet består av fyra avdelningar. Syftet är att minska antalet barn i grupperna.
Här arbetar:
Björken
Linden
Eken
F-klass + Åk 2
Åk 3 + fritidsklubb
Åk 1
Lotta Tjäder
Agnetha Bergström
Leena Holmberg
Ida Hultgren
Anitha Brolin
Annika Ström
Marie Hed
Madelein L Andersson
Kicki Gustafsson
Lotta Edwardsson
Lotta Edwardsson
Annika Olofsson
Marcus Svedberg
Margareta Eriksson
Nohat Shukri
Fredrik Boman
Marcus Svedberg
Magnus Eriksson
Anna-Lena Heed
Christina Nordkvist
Bengt Fahlgren
Under året kommer fritids ha stängt för planeringsdagar: 9/1 och 19/6
samt två dagar i anslutning till höstterminens start 2017, troligen 14-15/8.
Fritidsklubb
På skolan finns en fritidsklubb för barnen 10-12 år. Klubben är integrerad i skolans fritidshem.
Anmälan till båda verksamheterna gör ni till barnomsorgsadministratör Margareta Lundqvist, tfn 257 81.
Beskrivning av skolan
Arbetsglädje – helhetssyn – goda relationer – goda baskunskaper och värdegrundsorden trygghet – ansvar –
respekt är begrepp som präglar vår vardag.
För att nå dit är det av största vikt att vi som vuxna är medvetna om vårt uppdrag och att det finns en
helhetssyn som genomsyrar alla verksamheter på skolan.
För att uppnå en trygg vardag där eleverna trivs och når sina kunskapsmål är det nödvändigt att i ett tidigt
skede göra elever och föräldrar delaktiga i skolarbetet.
Ambitionen är att Björktjära skola ska genomsyras av en lärorik och positiv anda. Här har alla ett ansvar!
Läs mer ingående om skolans arbete på skolans hemsida, adress:
http://bollnas.se/grundskola/index.php/startsidabjorktjaraskola
Denna policy gäller:
På Björktjära skola bär vi inte kläder och andra saker,
eller utför handlingar som kan uppfattas som anstötliga
och kränkande. Det innebär att vi vuxna på skolan
förbehåller oss rätten att ta beslut som kan uppfattas
negativt av enskild elev, enbart i syfte att behålla
skolan som en neutral plats.
Rutiner för akuta situationer
FÖRVÄNTNINGAR
Som elev kan du förvänta dig av oss…
•
•
•
•
•
•
•
Att vi kommer att göra allt för att du ska
få så mycket kunskaper som möjligt
Att vi bemöter dig med respekt
Att vi bryr oss om dig
Att vi kommer att göra allt för att hjälpa
dig om du råkar illa ut
Att vi kommer att ingripa mot alla former
av mobbning
Att vi kommer att ingripa mot alla former
av kränkande tilltal
Att vi kommer att se till att du får en så
lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt
Vi förväntar oss av dig som elev…
•
•
•
•
•
•
Att du passar tider och tar ansvar för
skolarbetet
Att du aldrig bidrar till att någon råkar
illa ut
Att du använder ett vårdat språk
Att du bemöter andra med respekt
Att du aldrig medverkar till någon form
av skadegörelse
Att du är utvilad och har ätit frukost
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och
kränkande behandling på Björktjära skola
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av
andra elever
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personal får kännedom om att någon elev blir
kränkt.
Överläggning om hur vi handlägger ärendet –
vem gör vad. Rektor informeras och beslut
fattas om fortsättning.
Kartläggning. Antingen läggs ärendet ner eller
så inleds en anmälan om kränkande
behandling, som skickas till huvudmannen.
Samtal med inblandade.
Samtal med elevens föräldrar.
Eventuella andra åtgärder som anpassas efter
ärendets art.
I vissa fall kallas till möte.
Dokumentation och eventuella åtgärdsprogram
upprättas.
Uppföljningssamtal.
Uppföljning och utvärdering av vidtagna
åtgärder.
Kränkningsärenden skickas till förvaltningen.
Som förälder kan du förvänta dig av oss…
•
•
•
•
•
•
Att vi arbetar för att ditt barn ska nå sina
kunskapsmål
Att all personal arbetar för att ditt barn
ska känna trygghet i skolan
Att vi arbetar för en lugn och trivsam
arbetsmiljö
Att vi tar kontakt med dig om något
särskilt händer
Att vi ingriper mot alla former av
kränkningar
Att vi bryr oss om ditt barn
Vi förväntar oss av dig som förälder…
•
•
•
•
•
•
•
•
Att du hjälper ditt barn ta ansvar för
skolarbetet
Att du ser till att barnet kommer i tid
Att barnet är utvilat och har ätit frukost
Att du ställer upp på de värdegrunder vi
kommit överens om
Att du informerar skolan om något hänt
hemma som kan komma att påverka
skoldagen
Att du meddelar skolan om du märker
att ditt barn råkat illa ut i skolan
Att du meddelar oss om ditt barn gjort
någon annan illa
Att du deltar på föräldramöten
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av
personal
Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier
eller annan form av kränkande behandling av en
vuxen följs nedanstående plan:
•
Rektor tar kontakt med Barn- och
utbildningsförvaltningen som utser en person
att utreda ärendet.
Rutiner för uppföljning
Rektor har som ansvar att se till att de åtgärder som
satts in också utvärderas. Om det visar sig att
åtgärderna varit otillräckliga måste andra
insatser genomföras.
Mobbning
På skolan finns en likabehandlingsplan, som
beskriver hur skolan arbetar för att minimera
kränkande handlingar och mobbning.
Om det är något som gör dig som förälder orolig och
fundersam, tveka aldrig att ringa om Du har
frågor. Du kan vända dig till berörd personal,
specialpedagog, skolkurator eller rektor.