Neurologi

advertisement
PARKINSONS SJUKDOM
Neurologi
Kardinalsymtom
Tremor
Parkinson
MS
CP
Epilepsi
Rigiditet
Hypokinesi
Margit Gabrielson
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsonpatient
Prevalens: 100-200/100.000 inv
Debutålder: 55-60år
kvinnor=män
Symtom: Smygande
Ena kroppshalvan
Orsak: Dopaminbrist
Svårt skriva (liten stil), knäppa
knappar m.m.
Balans, kroppshållning
Uttröttbar muskulatur
Depression, sömnproblem,
panik/ångest
Demens (20 års sjukdom)
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Symtom vid Parkinson
Godissug, Aptitnedsättning
Ofrivilliga ansikts- och munrörelser
Ortostatisk hypotension
Täta trängningar-ofullst. blåstömn.
Sväljproblem
Parestesier, värk , kramp
Dystoni
On-off-symtom
Reflux
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Farmakologisk behandling
L-Dopa
Madopark®
Sinemet ®
biverkningar: halluc., konfusion, hyperkinesi, ostostatism.
Dopaminagonister
–tillägg
receptorstim.
Pravidel ®
Apomorfin ®
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
1
Enzymhämmande läkemedel-
tillägg
•MAO-hämmare
Selegilin ®
Eldepryl ®
Odontologiska aspekter-Parkinsson
biverkningar: ortostatism, psykiska, sömn
•COMT-hämmare
Entakapon ®
Antikolinergika
Akineton ® Disipal ®
Annan behandling
Lugnt uppträdande, hjälp i och ur
stol, kuddar
Ingen stress
Inte för långa behandlingar- dålig ork
Sväljningssvårigheter–dregling,
logopedkontakt
Aspirationsrisk-bra assistans
Blodtrycksfall i smb med
lägesändring
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
ELVY
78 år, orolig, stresskänslig,
deprimerad, trött och orkeslös.
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
MS
MS – MULTIPEL SKLEROS
”Många ärr”
Inflammatorisk, demyeliniserande
kronisk sjukdom med mångfasetterad
symtombild
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
Degenerativ sjukdom med skador i
CNS. Bryter ner myelin och vita
substansen i hjärnan och märgen
med motoriska och sensoriska
funktionsstörningar som följd
Orsaksteorier:
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
2
MS
Förlopp
Prevalens: 100/100.000 inv. Hög i
Norden, i kyligare klimat,
Orkneyöarna 3x
Debut: 20-40 år
Kvinnor 2 x
Patologi: skador i form av plack i
CNS med inflammation och
myelinförlust.
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Symtom
Skov 85% övergår i sekundär progressiv
Primärprogressiv 15%(debut >35år)
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Farmakologisk behandling
Parestesier, domningar, extrem trötthet,
smärta, yrsel
Skov i medeltal 1 gång/år (Minst 24 tim),
remission i 1-2 månader
Plötsliga smärtor och störd känsel, klåda
Trigeminusneuralgi 5%
Ataxi, dysartri(skanderande tal)
Ljusblixtar, kramptillstånd i en extremitet
Urologiska besvär
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Bromsmedicin
Steroidbehandling
Beta-interferon(Cytokin)(MS i skov)
IVIg
Cytostatika (svår MS)
Symtomatisk
Baklofen (Spasmolytikum)
Botox
Stesolid
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Behandling
Odontologiska aspekter - MS
Mot smärta
Tricykliska antidepressiva
Analgetika
TNS
Mot tröttheten
Amantadin (Virushämmande medel)
Rehabilitering
team med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast,
kurator, psykolog, arbetsterapeut
• Värme försämrar
• Lätt uttröttbar
• Skakningar vid viljemässiga rörelser
• Oklara neurologiska symtom förlagda till
munhåla tänder och käkar
• Dysartri
• Svalgpares - svagt
bakåtlutad/upprättsittande
• Muntorrhet
• Munvård - hjälpmedel
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
3
Forts.
•
•
•
•
•
Ej för långa behandlingspass,
muskelsvaghet, fatigue
Svalgpares- behandla i
upprättställning med god assistans
Kuddar för stabiliserande ställning
Individuell profylax-ataxi ger
svårigheter vid tandrengöringeltandborste
Taklyft vid rullstolsburen
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
CP
CP - CEREBRAL PARES
”hjärnförlamning”
Samlingsnamn för tidig stationär skada
med fr.a. motoriska men även andra
funktionsnedsättningar.
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Prevalens: 200 per 100.000 inv
Symtom: Ospecifika, oftast ökad
muskeltonus, spasmer och
koordinationssvårigheter
Orsak: hjärnskada under
fostertiden, födseln eller de första 2
åren
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Spastisk CP, 70%
Dyskinetisk CP, 15%
Hemiplegi-halvsidig 30%
Diplegi-mest benen
Tetraplegi-alla 4
extremiteterna(+mentalt
handikapp+epilepsi)
Skada på basala ganglion,”dåliga rörelser”
rörelseförvridna former. Ofrivilliga. Tal
och sväljning påverkat
Dystoni- dålig muskelspänning, kan inte
kontrollera tonus, ofrivilliga rörelser
Hypertoni-för mkt rörelse-atetos och
chorea, flexion, extension av händer och
fingrar
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
4
Ataktisk CP, 15%
Prognos
Ataxi=koordinationsstörning
Svårigheter med balans, knyckig
disharmonisk skakighet, benföring
med överskjutande rörelse
Talet är ofta påverkat, skanderande
Epilepsi vanligt
Nystagmus
Begåvning helt intakt
Överdödlighet. T.ex.
lunginflammation, hjärta, andning
Sensomotorisk styrning kan ske
genom andra förbindelser, men det
behövs en stimulerande
träningsmiljö.
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Farmakologisk behandling
Symtom
Spasticitetsreducerande
Benzodiazepiner
Baklofen (spasmolytikum)
Botulinumtoxin intramuskulär
injektion
Heterogen grupp
Kognitiv funktionsnedsättning 1/3
Inlärningsproblem som ADHD
Språk- och talproblem 1/2. Anartri har
1/4.
Epilepsi, som ofta är svårkontrollerad ¼
Syn- och hörselnedsättning
Leddeformiteter eller kontrakturer
Autonoma störningar-tarm, sväljn.
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Odontologiska aspekter-CP
Positivt omhändertagande med inriktning på
vad de kan göra
Problem med dregling 10% som resultat av
ökad tonus i orala muskelatur—öppen mun,
saliv sväljs inte ner, Hudbesvär runt mun
Dålig OH, salivrenande mekanismer fungerar
inte. Mer karies, högre DMF
Svårigheter med tuggning- många har
skonkost.
Hypoplasier i bettet
Fall—tandfrakturer oftare
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
Forts.
Öppet bett, högt gomvalv och felställningar
pga onormalt muskelmönster. Malande
käkrörelser.
Svårigheter vid behandling pga ofrivilliga
huvud-och nackrörelser samt bitreflexenstöd med kuddar, bitstöd
Stress ger kraftigare rörelser
Koncentrationssvårigheter
Midazolam, Lustgas
Oralmotorisk träning
Individuellt profylaxprogram med ev.
bildstöd, hjälpmedel
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
5
EPILEPSI
”anfall” (grekiska)
Underliggande hjärnskada
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Epilepsi
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Sjukdomsmekanismer
Epilepsi = tillstånd med upprepade
oprovocerade anfall (över 1 på de
senaste 3 till 5 åren)
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Epilepsi
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Olika typer av anfall
0,5 – 1 % av populationen
10% av befolkningen drabbas av ett
epileptiskt anfall
Diff.diagnostik: psykogent anfall,
svimning efter hyperventilation,
migrän, hypoglykemi, TIA
70% har attacker innan 20 år
20%vuxna, 30%barn har utv.störn.
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
Hjärnskador, missbildningar vid
födseln, infektion
Hjärnblödning, skallskada, tumör,
grav alkoholism, drogmissbruk
Vid 2/3 okänd orsak
Primärt generaliserande anfall
Vanligast
Medvetslös (tonisk 10-30min,
klonisk 30-60, postictal min-tim
Varar 3-5 min
Tar tid innan personen blir återställd
från huvudvärk och förvirring
Kan bita sig i läpp eller tunga
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
6
Olika typer av anfall
Olika typer av anfall
Absenser
Drabbar mest barn
Kortvarig medvetandeförlust
Endast några sek.
Ryckningar i ansiktet
Amnesi
Upprepade gånger varje dag
Myokloniska
Vanliga hos vuxna
Symmetriska ryckningar
På morgonen vid uppvaknandet och
provoceras av sömnbrist
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Partiella anfall
Vid epileptiskt anfall - vad gör vi?
Komplext partiella eller
psykomotoriskt anfall
Uppkommer från ett begränsat
område i hjärnan s.k. fokus
Frånvarande och stum
Syn- och hörselupplevelse,
tuggning, snackning eller sväljning
Varar upp till någon minut
Minimera trauma
Framstupa sidoläge för vila
Till sjukhus: > 3 min med kramp,
upprepas, ej tidigare känd ep, har
skadat den drabbade
Sätt inte in något mellan tänderna
Över 5 min ge stesolid klysma
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Behandling
Utredning
Prova ut rätt medicinering-tar tid
Information-minska oro
Kartlägga riskfaktorer
Kirurgisk
Psykologisk beh.-känna igen
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Farmakologisk behandling
Gamla
1. Fenemal -Muntorr, interagerar
2. Fenantoin (potent) Gingivahyperplasier, interagerar
3. Hermolepsin, Tegretol,
Ergenyl, Absenor-muntorr, stomatit, glossit,
interagerar, blödning
4. Stesolid (Diazepam) bryta akuta fall
Nyare
1. Gabapentin, Neurontin
2. Lamictal, interagerar
3. Topimax-muntorr
Kombinationer
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
7
Interaktioner
Status epileptikus
P-piller
Midazolam
Diflucan
Waran
Panodil, Alvedon
Konsultera FASS!!!
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Odontologiska aspekter-Epilepsi
Lugn behandling med bra
smärtkontroll
Rikta inte operationsbelysningen mot
ögonen
Risk för skadade tänder vid anfall av
grand mal-typ. Val av terapi
Fenantoin ger gingivala hyperplasier
så kraftiga att de kan hindra
eruption.
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
>2 anfall utan återhämtning ,> 30 min
Alla anfall kan övergå i
Risk för skador ju längre anfallet pågår
Beslut inom 5-10 min
IVA-fenantoin IV, Barbituratnarkos
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Odontologiska aspekter-allmänna
Möt patienten där hans/hennes
möjligheter finns. Anamnes. Medicinering.
Beh.pass
Lugnt uppträdande. Kuddar. Taklyft
Sväljningsproblem-oralmotorik
Aspirationsrisk-assistans-stolslutn.
Individuell profylax
Kommunikation
Lustgas, Midazolam, Narkos
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Tack för mig!
Frågor?
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
Parkinsons sjukdom
sjukhustandvård 2008 SU/Mölndal
8
Download