förslag på mall för egenkontrollprogram för storhushåll

www.simrishamn.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
FÖRSLAG PÅ MALL FÖR
EGENKONTROLLPROGRAM FÖR
STORHUSHÅLL
Verksamhetens namn:
Organisationsnummer:
Fastighetsbeteckning:
Telefon:
Postadress:
Besöksadress (om annan än ovan):
Verksamhetsansvarig:
Telefon:
Kontaktperson (om annan än ovan):
Telefon:
—————————————
————————————————
Ort och datum
Verksamhetsansvarig
_________________________________
Namnförtydligande
Jag är medveten om att jag som verksamhetsutövare är skyldig att följa
egenkontrollprogrammet. Dokumentation, följesedlar och andra handlingar av
betydelse för egenkontrollen, t ex kvitton på utförda arbeten, sparas i två år.
ADRESS:
BESÖ K:
TELEFON:
F AX:
E-POST:
272 80 Simrishamn
Björkegrenska gården, Storgatan 22
0414-81 92 60
0414-171 50
[email protected]
Företagsinformation
Beskrivning av verksamheten
…
Industriell tillverkning
…
Detaljhandel (butik/kiosk)
…
…
Partihandel
Ange vad som ska tillverkas/hanteras, för vattenverk producerad mäng dricksvatten per dygn (m3)
…
…
Försäljning av färdigförpackade livsmedel
Försäljning i lösvikt av:
…
…
…
…
…
Färsk frukt/grönsaker/rotfrukter/svamp/ägg
Godis
Matbröd med hård skorpa
Djupfrysta räkor
Annat:……………………………………………………
…
Manuell försäljning av följande oförpackade livsmedel:
…
…
…
…
…
…
…
Rått kött
Rå fisk, skaldjur, fiskprodukter
Delikatesser (ost/charkuterier/sallader)
Färdiglagade varma rätter (grillat/wok)
Bröd/konditorivaror
Glass (kulglass/mjukglass)
Annat:……………………………………………………
…
Med beredning/ behandling /bearbetning av följande
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ostyckat rått kött
Detaljstyckat rått kött (skära/mala/marinera mm)
Rå fågel (stycka/dela/marinera)
Rå fisk och skaldjur
Pannfärdigt kött/fågel/fisk och produkter av dessa
Grillning
Vattenverk
Storhushåll (restaurang/gatukök/café)
Med beredning/ behandling /bearbetning av följande
…
…
…
…
…
…
Ostyckat rått kött
…
…
…
…
…
…
…
…
Jordiga rotfrukter (tvättning/skalning av potatis/lök/morot)
…
…
…
…
…
…
…
Varmhållning
Detaljstyckat rått kött (skära/strimla/mala/marinera mm)
Rå fågel (stycka/dela/marinera)
Urtagning och fjällning av fisk
Rå fisk och råa skaldjur
Pannfärdigt kött/fågel/fisk och produkter av dessa
Grönsaker och tvättade rotfrukter (skölja/skala/skära)
Färdigskalade/skurna/hackade grönsaker/rotfrukter
Degberedning
Beredning av varma rätter
Uppvärmning/tillagning av hel/halvfabricerade rätter
Upptining
Infrysning
Nedkylning
Återupphettning
Beredning kalla rätter (smörgåsar/sallader/efterrätter)
Montering av pizza
Montering av kebabspett
Beredning av specialkost/dietmat
Beredning av varma rätter
Uppvärmning/tillagning av hel/halvfabricerade rätter
Varmhållning
Nedkylning
Upptining
Infrysning
Beredning av kalla rätter (smörgåsar/sallader mm)
Gräddning av färdigköpta degämnen
Övrig verksamhet i detaljhandel/storhushåll:
…
…
…
…
…
…
Tillverkning av konditorivaror
Frukt, grönsaker, rotfrukter (dela/ansa/trimma)
Målgrupp: Företaget serverar luncher till allmänheten
och___________________________________________________________
Antal portioner/dag
___
.
Mottagning av serveringsfärdig varm mat
Mottagning av serveringsfärdig kall mat
Servering
Servering på porslin eller motsvarande
Utleverans av varm mat
Utleverans av kall mat
1.1 UTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN
Innehavaren ansvarar för att fast personal samt vikarier/extraanställda får handledning
och instruktion/utbildning i livsmedelshygien i rimlig proportion till det arbete de utför.
Utbildning/handledning/instruktion dokumenteras i form av namnlistor och
beskrivning av utbildningsinsats.
Exempel på listor:
Den anställdes namn
Utbildningsanordnare
Datum för utbildningstillfället
och typ av utbildning
Vikariens namn
Ansvarig för
informationen
Datum för informationstillfället
1.2 RENGÖRING
Rengöringsprogram med rengöringsmetod, typ av rengöringsmedel samt hur ofta
rengöring sker ska finnas på arbetsplatsen. Glöm ej ytor som sällan rengörs, t.ex. övre
delen av väggarna, innertaket, reglage samt bakom och under inredning.
Att rengöringen är utförd ska dokumenteras på en kvittenslista. Detta behöver inte
göras för den dagliga städningen.
Rengöringsschema (utdrag ur)
Objekt
Arbetsbänkar
och hoar
Golv och
golvbrunnar
Väggar och
dörrar
Fläktfilter
Fritös
Kyl- och frysutrymmen
Torrförråd
Städförråd
Metod
Avlägsna allt på bänkarna, utrustning till diskrum
Lägg ut kem och varmt vatten
Skura med diskborste och svamp, över bänkskivor och i hoarna
Skölj med varmt vatten, skrapa bort vattnet med gummiskrapa
Avlägsna galler till golvbrunnar och ta upp silar, töm silar till
sopsäck
Synlig smuts i brunnarna tas bort med torkpapper
Spola golv och golvbrunn, galler och silar med lågtrycksslang
Lägg på kem och låt verka i 10 minuter
Spola av med lågtryckslang och skrapa bort vattnet
Återställ silar och galler till golvbrunnar
Avlägsna livsmedel och arbetsutrustning innan arbetet påbörjas
Använd mjuk handskurborste och skrubba med ljummet vatten
och kem
Spola av med lågtrycksslang
Demontera filtren, dropplåten och uppsamlingskoppen
Ev. fett i plåten och koppen töms till oljefat i soprum
Filter, plåt och kopp diskas i diskmaskin – låt filtren rinna av
ordentligt
Återställ filter, plåt och kopp
Efter filtren diskats skall vattnet i diskmaskinen bytas
Stäng av fritösen
Töm upp fettet i lämplig behållare, sila av slaggen som slängs
Fettet töms till oljefat i soprum
Ta bort så mycket som möjligt av slaggen med torkpapper
Fyll fritösen till hälften med varmvatten och kem
Skura med diskborste och svamp
Töm fritösen och skölj ur med varmvatten
Kontrollera att tanken och elementet är rent, titta speciellt
mellan värmeslingorna
Återställ elementet
Innan rengöring flyttas livsmedlen till annan lämplig kyl/frys
Stäng av enheten
Demontera gallerhyllor och stag. Lösa delar rengörs i
diskrummet
Rengör med mjuk handborste, ljummet vatten och kem
Gör visuell kontroll. Återställ hyllor och stag. Sätt på
kylen/frysen
Återställ livsmedlen när lufttemperaturen i kylar är under 8°C
och frysar under -18°C
Innan rengöring omdisponeras livsmedlen till annat lämpligt
förvaringsutrymme
Hyllplanen rengörs med ljummet vatten och kem
Golvet dammsugs och våttorkas med svabb
Återställ livsmedlen
Avlägsna rengöringsmedel och handredskap
Använd hård handskurborste och skrubba med ljummet vatten
och kem
Spola av med lågtryckslang
Torka av hyllorna med papper
Återställ rengöringsmedel och handredskap
Frekvens
Kem
Varje gång efter X-tra rent 1
användning
Dagligen
X-tra rent 2
Vid behov,
minst en gång
per vecka,
(fredagar)
En gång/vecka,
Fredagar
X-tra rent 1
Två gånger/
vecka,
(måndagar och
torsdagar)
X-tra rent 3
En gång/vecka
(torsdagar)
X-tra rent 1
en gång/månad
(sista fredagen i
månaden)
X-tra rent 1
En gång/månad
(sista fredagen i
månaden)
X-tra rent 1
X-tra rent 6
1.3 UNDERHÅLL AV LOKALER, INREDNING OCH UTRUSTNING
Alla ytor i lokalen ska vara släta, täta och lätta att hålla rena, vilket bl.a. innebär att
det inte ska finnas trasiga lister, sprickor, avflagnad färg, hål eller andra typer av
skador. Ytskikten ska vara i material som är tåliga mot fukt och giftfria.
Underhåll av ventilationsanläggning som t ex kontroll av filter och rensning av
imkanaler samt dricksvattenarmatur/utrustning som t ex slangar, packningar,
vattentank och ismaskin utförs regelbundet. Vid konstaterade brister skall åtgärder
vidtas så snabbt som möjligt.
Minst en gång/år före utgången av______________________ (ange månad/månader)
görs en översyn av lokalen och dess inredning. Noteringar görs om underhållsbehov,
tidplan för åtgärder samt kvittenser på utförda åtgärder.
1.4 SKADEDJUR
Insekter, gnagare och andra skadedjur bekämpas systematiskt. Förebyggande åtgärder
för att förhindra skadedjursangrepp planeras och genomförs. Fönster och dörrar i
produktionslokaler som hålls öppna ska vara försedda med insektsnät. Områden i
anslutning till varuintag ska hållas fritt från föremål som t.ex. lastpallar. Samtliga
åtgärder dokumenteras.
Saknas kompetens på företaget ska avtal med skadedjursfirma finnas.
1.5 FÖRPACKNINGSMATERIAL
Vid inköp av förpackningsmaterial samt återanvändning av t.ex. plasthinkar
kontrolleras och dokumenteras att förpackningsmaterialen:
•
•
•
uppfyller hygieniska krav
inte påverkar produkternas smak, lukt eller struktur
inte överför ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och
•
är tillräckligt starka för att säkerställa ett effektivt skydd under transport och
övrig hantering.
Saknas dokumentation ska det på förpackningsmaterialen finnas märkningsuppgift:
• orden ”för livsmedel”
• speciell beteckning där avsedd användning framgår eller
• speciell symbol (glas + gaffel).
Följande åtgärder vidtas om brister konstateras:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.6 ANKOMSTKONTROLL AV VAROR OCH EMBALLAGE
Vid varje ankommande leverans kontrolleras och dokumenteras att varor och
emballage uppfyller givna specifikationer t.ex. varuslag, helt och rent emballage, bäst
före-datum (sista förbrukningsdatum), märkning samt att nötkött är ursprungsmärkt.
Detta görs lämpligen i samband med kontroll av ankommande varors kyl- och
frystemperatur
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
Varor med trasiga och/eller smutsiga förpackningar upptäcks vid
ankomstkontrollen:
_______________________________________________________________________________
•
Märkning saknas och/eller är felaktig på levererade varor:
_______________________________________________________________________________
• Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.7 TEMPERATUR ANKOMMANDE KYL- OCH FRYSVAROR
Kylvaror ska hålla max +8°C, med undantag av följande produkter:
•
•
•
köttfärs – max +4°C
skalad potatis – max +6°C (industriskalad eller egenskalad som inte bereds
samma dag)
färsk fisk som inte är täckt med is – bör förvaras vid max +2°C
• rökt/gravad vakuumförpackad fisk - bör förvaras vid max +4°C
• färdiglagad kylförvarad mat - bör förvaras vid max +4°C
Om förpackaren angivit en lägre temperatur är det förpackarens temperaturangivelse
som gäller.
Frysvaror ska förvaras vid -18°C eller kallare. En tillfällig ökning till -15 °C i
samband med leverans accepteras.
Yttemperaturen kontrolleras och dokumenteras stickprovsvis ____gång/gånger i
veckan.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
Varor med för hög temperatur upptäcks i mottagningen:
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.8 TEMPERATUR ANKOMMANDE VARM MAT
Mat som varmhålls ska hålla en kärntemperatur på +60°C eller högre.
Kärntemperaturen kontrolleras och dokumenteras stickprovsvis ____gång/gånger i
veckan.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
För låg temperatur uppmäts:
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.9 LUFTTEMPERATUR I KYLAR
Se punkt 1.7 angående temperaturkrav.
Lufttemperaturen kontrolleras och dokumenteras i samtliga kylutrymmen
____gång/gånger i veckan.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
• För hög temperatur uppmäts i kylutrymmen:
_______________________________________________________________________________
• Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.10 LUFTTEMPERATUR I FRYSAR
Frysvaror ska förvaras vid -18°C eller kallare. Förvaringsfrys på 10 m3 eller mer ska
vara utrustad med temperaturgivare som registrerar temperaturen minst en gång var
fjärde timme.
Lufttemperaturen kontrolleras och dokumenteras i samtliga frysutrymmen
____gång/gånger i veckan.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
• För hög temperatur uppmäts i frysutrymmen:
_______________________________________________________________________________
• Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.11 UPPTINING
Upptining skall ske under kontrollerade former vilket innebär att temperaturen på
aktuell produkt inte i någon del får överstiga den temperatur som gäller som
förvaringstemperatur. Det får inte heller vara någon risk att t.ex. köttsaft droppar på
andra varor. Upptinade produkter ska användas inom 1 dygn.
Har verksamheten som rutin att tina upp i kylskåp kontrollerar och dokumenterar
man kylskåpets temperatur.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
• För hög temperatur uppmäts på produkter som tinas upp:
_______________________________________________________________________________
• Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.12 NEDKYLNING
Tillagade varma rätter som ska nedkylas ska kylas ned till högst +8°C inom 4 timmar
direkt efter avslutad värmebehandling. Därefter ska produkten förvaras i
ändamålsenligt kylutrymme.
Andra tillagningsmetoder kan innebära andra krav på tid och temperatur.
Kontrollen utförs _____ gång/gånger i veckan. Resultatet dokumenteras.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
Det tar längre tid än 4 timmar att komma ner till +8°C:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.13 VARMHÅLLNING
Mat som varmhålls ska hålla en kärntemperatur på +60°C eller högre.
Varmhållningstiden bör inte överstiga 2 timmar (kokt potatis max 1 timme).
Kontrollen utförs_____gång/gånger i veckan. Resultatet dokumenteras.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
För låg temperatur uppmäts i varmhållningen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•
Varmhållningstiden överskrids:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.14 ÅTERUPPHETTNING
Kärntemperaturen i tidigare värmebehandlade rätter som återuppvärms i samband med
servering ska vara lägst +70°C i två minuter.
Andra temperaturer och tider kan accepteras om det finns rimliga förklaringar.
Kontrollen utförs_____ gång/gånger i veckan. Resultatet dokumenteras.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
För låg temperatur uppmäts vid återuppvärmningen:
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.15 TEMPERATUR DISKMASKIN
Temperaturer som ska kontrolleras och dokumenteras är:
• diskvattnet, +60 – 70 ºC
• slutspolning, +80 – 90 ºC
I samband med service av diskmaskinen kontrolleras den faktiska temperaturen.
Serviceföretagets tfn: _________________
Temperaturen på vattnet som används till förspolning och/eller blötläggning ska
vara +35 – 40 °C.
Temperaturen kontrolleras för såväl diskvattnet som slutspolningsvattnet _____
gång/gånger i veckan. Resultatet dokumenteras.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
Felaktig temperatur uppmäts:
_______________________________________________________________________________
•
Disken blir inte ren:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.16 TEMPERATUR UTLEVERERAD KYLD MAT
Kärntemperaturen ska vara max +8 °C eller den lägre temperatur förpackaren angivit.
Mätningen av temperaturen bör ske i anslutning till leveransen. Det ska tydligt framgå i
vilket skede mottagaren tar över ansvaret för maten.
Kontrollen utförs_____ gång/gånger i veckan. Resultatet dokumenteras.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
För hög temperatur uppmäts:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.17 TEMPERATUR UTLEVERERAD VARM MAT
Mat som varmhålls ska hålla en kärntemperatur på +60 °C eller högre. Mätningen av
temperaturen bör ske i anslutning till leveransen. Det ska tydligt framgå i vilket skede
mottagaren tar över ansvaret för maten.
Kontrollen utförs_____ gång/gånger i veckan. Resultatet dokumenteras.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
För låg temperatur uppmäts:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.18 ”EGET” VATTEN
Vatten som används i verksamheten ska uppfylla de krav som aktuell lagstiftning kräver.
Egentillverkad is och förvaringstankar för vatten ska kontrolleras regelbundet.
Lokalen har:
kommunalt vatten
”eget” vatten
Eget vatten/egentillverkad is kontrolleras _______ gång/gånger per år, och
provtagningen sker före utgången av ___________________ månad/månader.
Resultatet dokumenteras.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
Provtagningsresultatet visar på bristande kvalitet:
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
1.19 SPÅRBARHET
Information om spårbarhet ska minst innehålla uppgifter om:
‰ vad som levererats in
‰ leverantör
I förekommande fall ska det även finnas information om:
‰ vad som levererats ut
‰ varumottagare
Följesedlar eller annan dokumentation ska sparas åtminstone så länge varan finns i
lager.
1.20 TESTER OCH UTVÄRDERING
Företagets övervakning och tester för att bedöma om rutiner följs och/eller är ändamålsenliga
•
•
•
kontroll av termometrar
kontroll av rengöringen med hjälp av tryckplattor – __ gånger per år med minst __ tryckplattor
hållbarhetstid genom mikrobiologisk analys -__ gånger per år
Kontrollerna dokumenteras.
1.21 KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Åtgärdsgränser för alla kontrollpunkter har bestämts och det är bestämt vad som ska
göras om åtgärdsgränserna överskrids. Tillsynsmyndigheten informeras när
undersökningsresultat eller andra uppgifter anger att hälsorisker kan föreligga.
Samtliga åtgärder dokumenteras.
Exempel rengöringskontroll av arbetsbänk:
•
•
•
•
•
resultat från tryckplatta visar på dålig rengöring av arbetsbänk
ny rengöring görs med ny metod t.ex. att man även desinficerar bänken och
eftersköljer med kallt vatten
ny tryckplatta tas och resultatet blir bra
rengöringsrutinen ändras till ovanstående
allt man gjort skrivs ner och sparas
Exempel temperaturmätning kylskåp:
•
•
•
•
•
mätning visar att kylskåpet håller +12 °C
varorna kontrolleras och om de är felfria flyttas de över till fungerande kyl
reparatör lagar kylskåpet
de två första veckorna efter att reparationen är utförd kontrolleras kylskåpet
extra noggrant
allt man gjort skrivs ner och sparas
Det ska finnas rutiner för hur man hanterar avvikelser för alla kontrollpunkter.
1.22 EGENKONTROLLPROGRAMMETS INNEHÅLL OCH FUNKTION
Företaget går själv igenom detta egenkontrollprogram, både avseende innehåll och
genomförande, minst en gång per år. Åtgärder vidtas omedelbart vid upptäckta brister,
t.ex. genom att införa nya rutiner/instruktioner. Genomgången av programmet
dokumenteras. Vid eventuella ändringar av verksamheten kan egenkontrollprogrammet
behöva ändras.
Genomgång av egenkontrollprogrammet sker årligen före utgången av ____________
månad.
1.23 SAMMANSÄTTNING, MÄRKNING
Kontinuerlig kontroll av att matsedeln överensstämmer med faktiskt innehåll och
receptur. Speciellt uppmärksammas ämnen som kan vara allergiframkallande.
Egenproducerade rätter och inköpta omförpackade varor ska vara märkta med
ingående ingredienser samt datum av betydelse för hållbarheten.
Följande åtgärder vidtas om nedanstående brister konstateras:
•
Produkter utan datummärkning påträffas:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•
Annan brist:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.24 BEREDSKAP FÖR UTREDNING AV MATFÖRGIFTNINGSFALL
Instruktion om hur misstänkt matförgiftning hanteras ska framgå. Klagomål från
kunderna behandlas genom att orsaken till klagomålet utreds i mån av möjlighet.
Uppgifter om klagomål och åtgärder dokumenteras.
Vid misstanke om matförgiftning kontaktas miljö- och hälsoskyddskontoret på tfn
0414-81 92 64, 0414-81 92 87. Dessutom har vi följande rutiner:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Klagomål hanteras genom att:
_______________________________________________________________________________
1.25 Information om regler för personlig hygien till nyanställda
1. Vid ankomst till arbetsplatsen, häng upp dina privata kläder i ditt skåp.
2. Tag av klocka och smycken, undantagna är sk säkerhetsörhängen som sitter
säkert fast.
3. Använd rena arbetskläder och hårskydd vid arbete med oförpackade livsmedel.
4. Tvätta händerna ofta och alltid
- innan arbetets början
- efter toalettbesök
- efter raster och rökpauser.
- efter att ha rört vid ditt ansikte eller håret
- efter att ha nyst, hostat eller snutit dej
- innan du hanterar färdiglagade eller ätfärdiga produkter
- efter att du hanterat råa varor, matrester eller sopor
- efter att ha rengjort arbetsplatsen, ytor och utrustning
5. Rök inte i lokal där livsmedel hanteras.
6. Håll naglarna rena och kortklippta och använd inte nagellack.
7. Direkt kontakt med livsmedlen ska vara så liten som möjligt, använd redskap.
8. Stanna hemma om du har sjukdom med symtom som kräkning, diarré,
magproblem eller hud- eller halsinfektioner till arbetsledaren. Om du misstänker
att du kan vara bärare av smittsam sjukdom, t.ex. om familjemedlemmar är
magsjuka, ska det rapporteras till arbetsledaren.
Jag har läst och förstått ovanstående regler för personlig hygien och
jag går med på att följa dem
Namn:____________________________________
Datum:___________________
Personlig hygien
Arbetskläder
All personal, även extrapersonal och praoelever, ska ha följande arbetsklädsel:
_____________________________________________________________________
Rena arbetskläder ska tas varje__________________ samt när de blivit smutsiga.
Arbetskläderna får endast användas på arbetsplatsen. De ska förvaras i klädskåp åtskilt
från privata kläder och föremål. Ombyte ska ske i omklädningsrummet.
Privata föremål ska förvaras
i_________________________________________________
Besökare i anläggningen (försäljare, hantverkare m.fl.) ska förses
med_________________
Handhygien
Handtvätt ska ske:
• Innan arbetet påbörjas och mellan arbetsmoment då olika råvaror/produkter
hanteras
• Efter toalettbesök, måltidsuppehåll och rökpaus
• Efter rengöring av utrustning och lokaler samt hantering av emballage och sopor
• Övrigt förfarande som kan innebära att livsmedel förorenas.
Engångshandskar
Engångshandskar skall användas i när
- ________________________________________________________________
- ________________________________________________________________
Följande ska beaktas när engångshandskar används:
• Byt ofta och alltid när ett nytt arbetsmoment/livsmedel hanteras
• Engångshandskar som går sönder byts ut omedelbart
• Händerna tvättas innan och efter engångshandskar används
Övrigt
• Ringar, klockor och andra smycken som riskerar att komma i kontakt med
livsmedlen får inte bäras
• Naglar ska vara kortklippta och välansade, nagellack får inte förekomma
• Rökning är inte tillåtet på arbetsplatsen
• Vid sårskada ska hygienplåster och engångshandskar användas
• __________________________________________________
• __________________________________________________
Sjukdom
Anställda som har symtom som kräkning, diarré, magproblem eller hud- eller
halsinfektioner ska genast anmäla detta till_________________________________.
Semester
Om anställd vistas utanför Sverige, Norge, Finland och Island skall avföringsprov
lämnas så snart som möjligt efter hemkomsten. Arbete med oförpackade livsmedel får
inte ske förrän provsvaren är klara och visats vara fria från smitta. Avföringsproven
bekostas av företaget.
Dokumentation
Intyg och analyssvar finns i ______________________________________, de sparas i
2 år
1.26 Avfall
Avfall ska sorteras i följande fraktioner:
−
Returglas, returburkar
−
Glasförpackningar (färgade och
ofärgade)
−
Hårda plast förpackningar
−
Tidningar
−
−
−
−
−
Metallförpackningar
Wellpapp
Övriga pappersförpackningar
Övrigt hushållsavfall
Farligt avfall t.ex. lysrör, batterier
m.m. OBS! Tillstånd för transport
krävs eller avtal med ÖKRAB
1.27 Återkallande och reklamationer
När fel upptäcks eller kan misstänkas i det som levererats ut kontaktas företagen enligt
beställningslistan för aktuella dagar. Om felet inte kan rättas till återkallas livsmedlen.
Vid klagomål på:
−
för varm eller för kall mat
−
hår, benbit eller andra främmande föremål i maten
−
−
________________________________________
________________________________________