Årlig rapport om verksamheten vid vävnadsinrättning

Blanketten skickas
till:
Läkemedelsverket
Inspektionsenheten
Box 26
751 03 Uppsala
Årlig rapport om verksamheten
vid vävnadsinrättning
Vävnadsinrättning
Vävnadsinrättningens namn
Datum
Utdelningsadress
Postadress
Telefon (inkl. riktnummer)
Fax (inkl. riktnummer)
e-postadress
Uppgiftslämnarens namn
Rapporteringsperiod
Antalet donatorer från vilka vävnader eller celler har
tillvaratagits
Mängden tillvaratagna vävnader och celler
Förekomsten och utbredningen av markörer för
smittämne i vävnader eller celler hos donator och
tillvaratagna vävnader eller celler
Mängden vävnader eller celler som har distribuerats
till ett annat land för att användas som råvara vid
läkemedelstillverkning
Mängden vävnader eller celler som har distribuerats
inom Sverige för att användas som råvara vid
läkemedelstillverkning
Mängden vävnader eller celler som har återkallats
Mängden vävnader eller celler som inte har använts
Antalet rapporterade allvarliga avvikande händelser
och allvarliga biverkningar
Version 2011-05-31
1