Krav på leverantören Försäkringar

advertisement
KONTRAKT
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Benämning
Dnr
KSN-2014-1057
Vegetationsbeskärning delsträckor av Fyrisån
Avtal nr
Datum
KSN-2014-1057
20
Handläggare/Upphandlare
Avtalsperiod
Anna Harrysson
ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD
- -
Kontrakt (hädanefter benämnt avtal) tecknat mellan parterna,
Leverantör
Företagets namn
Organisationsnummer
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Köpare
Förbund
Organisationsnummer
Fyrisåns vattenförbund
Omfattning
Avtalet omfattar
Avtal omfattande vegetationsbeskärning av delsträckor av Fyrisån. Se även punkt 2.
Kravspecifikation/Utförande.
Kontaktperson hos leverantör
Telefon
E-post
Avtalsansvarig hos leverantör
Namn
Telefon
E-post
Telefon
E-post
Avtalsansvarig hos köpare
Namn
Sida 1 av 10
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avtalet ............................................................................................................................................ 3
1.1.
Avtalstid .................................................................................................................................. 3
1.2.
Förlängningsvillkor ................................................................................................................. 3
Kravspecifikation/Utförande.......................................................................................................... 3
2.1.
Omfattning .............................................................................................................................. 3
2.2.
Aktuella sträckor att beskära ................................................................................................... 3
2.3.
Tillkommande sträckor att beskära under avtalsperioden ....................................................... 5
2.4.
Utförandetid ............................................................................................................................ 5
2.5.
Miljökrav ................................................................................................................................. 5
2.6.
Utförandevillkor ...................................................................................................................... 6
2.7.
Övriga förutsättningar ............................................................................................................. 6
Krav på leverantören ...................................................................................................................... 6
3.1.
Försäkringar ............................................................................................................................ 6
3.2.
Underleverantör ....................................................................................................................... 6
Tjänstens omfattning ...................................................................................................................... 7
4.1.
Beställningsrutiner .................................................................................................................. 7
4.2.
Tilläggsarbeten ........................................................................................................................ 7
4.3.
Leveranstid .............................................................................................................................. 7
4.4.
Vite .......................................................................................................................................... 7
4.5.
Uppföljning ............................................................................................................................. 7
Kommersiella villkor ..................................................................................................................... 8
5.1.
Priser........................................................................................................................................ 8
5.2.
Prisändringar ........................................................................................................................... 8
5.3.
Mervärdesskatt ........................................................................................................................ 8
5.4.
Betalningsvillkor ..................................................................................................................... 8
5.5.
Dröjsmålsränta ........................................................................................................................ 8
5.6.
Fakturering .............................................................................................................................. 8
Övriga villkor ................................................................................................................................. 9
6.1.
Kontraktshandlingar ................................................................................................................ 9
6.2.
Ekonomisk kontroll ................................................................................................................. 9
6.3.
Hävning ................................................................................................................................... 9
6.4.
Befrielsegrunder ...................................................................................................................... 9
6.5.
Tvist......................................................................................................................................... 9
6.6.
Avtal ...................................................................................................................................... 10
Sida 2 av 10
1. Avtalet
Leverantören åtar sig att för köparen utföra vegetationsbeskärning av delsträckor av Fyrisån enligt
detta avtal med tillhörande dokument:




Prisbilaga
Bilaga Godkännande av utfört arbete/Faktureringsunderlag
Kartor
Översiktskarta
Karta 1, Toboån, sträcka 1a och Tegelsmoraån 1b
Karta 2, Vendelån, sträcka 2, 3a, 3b, 3c, 4 och 5
Karta 2, Vendelån, sträcka 3b, kompletterande fotografier till karta 2
Karta 3, Vattholmaån, sträcka 6 och 7
Karta 4, Fyrisån, sträcka 8,9,10 och 11
Karta 5, Fyrisån, flygfoto, sträcka 8,9 och 11
Karta 6, Miljöstödsområde nedströms Ulva kvarn
Karta 7, Funboån-Sävjaån, sträcka 12 och 13
Karta 8, Lejstaån-Vistebyån, sträcka 14
Bilder (3 st) av strömfårans fulla bredd
1.1. Avtalstid
Avtalet beräknas löpa mellan 2015-04-01 tom 2017-03-31, med möjlighet till förlängning 1+1 år.
1.2. Förlängningsvillkor
Köparen ska – senast tre (3) månader före avtalets utgång – skriftligt meddela leverantören om att
avtalet inte kommer att förlängas. Om sådant meddelande uteblir förlängs avtalet automatiskt med
1+1 år. Maximal avtalstid är 4 år.
2. Kravspecifikation/Utförande
2.1. Omfattning
Avtalet omfattar vegetationsrensning och vegetationsupptagning på de angivna delsträckorna enligt
punkterna A-D (se p 2.2).
2.2. Aktuella sträckor att beskära
Vegetationsbeskärning ska göras inom de olika delsträckorna (A-D). Sträckorna beskrivs nedan och
finns markerade på bilagda kartor i skala 1:50 000. Arbetet omfattar delsträckor enligt nedan (x- och
y- koordinater; Sweref 991800) (ungefärlig längd på sträckan). Utifall koordinater blivit felaktig är
det i första hand kartorna som gäller.
Delsträckor
A.
TOBOÅN-TEGELSMORAÅN. Markerat med brun färg på karta 1
1a. Från vägbro i Tobo (6683196, 131220) samhälle ned till Kyrksjön i
Tegelsmora (6682404, 133655) (ca 3,2 km)
1b. Från ca 50 nedströms Kyrksjöns utlopp (6683196, 131220) ned till där
järnvägsbron korsar ån (6679205-134103) (ca 3,3 km) Sträcka beskärs vart annat år
med början 2016.
VENDELÅN. Markerat med blå färg på karta 2.
Sida 3 av 10
2. Från dammen uppströms Skytanbron (6671448, 128884) till Åby (6666023128369) (ca 7 km)
3a. Från Åby (6666023-128368) till vägbro vid Tensta (6658467, 131459) (ca 9 km).
3b. Från vägbro vid Tensta (6658467, 131459) till raserad kvarndamm strax uppströms
Råstaholm (6657389, 131714) (ca 1,2 km). Från Tensta bro till 100 m nedströms bron
beskär strömfårans fulla bredd. Resterande sträcka 3b beskärs till 2 meters bredd.
Avlägsna dessutom tät vegetation av t ex säv på några grunda partier.
3c. Från Råstaholm (6657389, 131714) ned till vägbron vid Järsta (6656512, 131594)
(ca 1 km). Beskärs 2 meters bredd. Avlägsna dessutom tät vegetation av t ex säv på
några grunda partier.
4. Från ”dammen” i Järsta (6656276-131777) till Hånsta (6656006, 132678) (ca 1 km).
Klipp 2 meters bredd om inte naturliga hinder finns.
5. Från svängen uppströms bron vid Lena kyrka (6655556-134174) till
sammanflödet med Vattholmaån (6654781, 134618) (ca 1 km)
B.
VATTHOLMAÅN (Dannemoraån). Markerat med orange färg på karta 3.
6. Från järnvägsbron uppströms Dannemorasjön (6676042, 141177) till norra
av Dannemorasjön (6674427, 141303) (ca 1,7 km).
7. Från Dannemorasjöns södra del (6672699, 140305) till Vattholma till strax
nedströms vägbron närmast norr om Vattholma (6656551, 135237) (ca 18 km)
C.
FYRISÅN - HUVUDFÅRAN. Markerat med gul färg på karta 4 och flygfoton
karta 5.
8. ”Förträngning i Fyrisån ” vid Husby strax norr om norra infarten till
Storvreta. Sträckan beskärs från dess norra del (6651560, 134021) till den södra
(6651098, 133776) (ca 0,5 km)
9. Från vägbron vid norra infarten till Storvreta (6650316, 132909) ned till
Ensta (6645448, 129167) (ca 7,5 km). Strax norr om Ekeby kvarndamm beskärs
båda sidor om grundet samt hela Ekeby kvarndamm beskärs, se
förtydliganden på flygfoto karta 5.
10. Från Ensta (6645448, 129167) till Storvad (6643569, 129114(ca 2,3 km),
klipp ca 4 meters bredd om inte naturliga hinder finns.
11. Dammen uppströms skibordet vid Ulva rensas inom hela dess vattenspegel
(6644335, 126228).
Nedströms överfallet (6644345, 126239) beskärs båda strömfårorna till deras
sammanflöde samt nedströms sammanflödet ned till ”nipan” på åns östra sida
(6643555, 126203) (ca 0,9 km). Restriktioner för upplägg av vegetation råder
inom miljöstödsområdet, se karta 6. För ytterligare upplysningar, kontakta
Länsstyrelsen i Uppsala län.
D.
FUNBOÅN - SÄVJAÅN. Markerat med grön färg på karta 7.
12. Funboån, med början vid det lilla fallet ca 250 m nedströms järnvägsbron
(6637277, 141791), ned till Sävjaån till Falebro (6634623, 134911) (ca 11 km).
13. Från Falebro (6634623, 134911) ned till järnvägsbron (6635070, 133326)
(ca 1,6 km). Option, vilket innebär att beställaren kan komma att avropa denna
sträcka om behov uppstår.
delen
LEJSTAÅN-VISTEBYÅN. Markerat med grön färg på karta 8.
14. Lejstaån, med början strax norr om bäcken från Årsta (6646396, 145234),
Sida 4 av 10
ned till Långsjön (6642586, 146389) inklusive sträckan in till dämmet i
Vistebyån (6642923, 145890) (ca 4,3 km). Sträckan beskärs vartannat år med
början 2015.
2.3. Tillkommande sträckor att beskära under avtalsperioden
Köparen kan komma att utöka vegetationsbeskärningen inom angivna delsträckor, om behov uppstår.
Debitering sker enligt timkostnad, se prisbilaga.
2.4. Utförandetid
Beskärningsarbetena ska påbörjas tidigast efter midsommar och avslutas 30 augusti varje år.
2.5. Miljökrav



Alkylatbensin ska användas. Är diesel drivmedel, ska MK1-diesel användas.
De hydraulvätskor som används ska vara upptagna på Statens provningsanstalts förteckning över
hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i Svensk Standard 15 54 34. Aktuell utgåva av
förteckningen kan beställas från Statens Provningsanstalt eller laddas ner från
www.sp.se/km/hydraul.
Det desinfektionsmedel som används för utrustningen ska vara biologiskt nedbrytbart och
ofarligt för vattenlevande organismer och hanteras så att utsläpp till omgivande mark och vatten
minimeras.
Typ av drivmedel
Typ av hydraulvätska
Typ av desinfektionsmedel
På begäran av köparen ska bevis på att kravställt drivmedel, hydraulvätska och desinfektionsmedel
använts kunna uppvisas. Bevis kan utgöras av fakturor på gjorda inköp.
Sida 5 av 10
2.6. Utförandevillkor
Om beskärning utgår
Ersättningsanspråk kan inte göras om beskärningen utgår på grund av förhållanden som ej kunnat
förutses vid upphandlingen, t ex för låg vattenföring.
Vattenrelaterade sjukdomar
För att förhindra att spridning av vattenrelaterade sjukdomar ska all utrustning desinficeras innan
arbete påbörjas, innan utrustningen flyttas mellan olika vattendrag samt innan den förflyttas
uppströms dammar och eventuella andra fiskvandringshinder inom ett vattendrag.
Beskärning och uppsamling
 Vegetationen beskärs utmed åbotten.
 Vegetationen beskärs inom strömfårans fulla bredd (se bilder ”Strömfårans fulla bredd”), om
ej annat anges.
 Åtgärder ska vidtas så att all avskuren vegetation samlas upp. All avskuren vegetation läggs
upp på land på ett sådant sätt att vegetationen inte återförs till vattendraget vid
högvattenföring. På de sträckor där detta ej är tillåtet (Vattholmaån vid f.d. Knivstasjön samt
Fyrisån vid Fullerö backar och nedströms Ulva kvarn - markerat med röd färg på kartan)
läggs vegetationen upp- eller nedströms dessa områden.
Kontaktpersoner
Lista över kontaktpersoner erhålls av köparen före varje säsongsstart.
2.7. Övriga förutsättningar
Det är anbudsgivarens skyldighet att före avgivande av anbud ha skaffat sig kännedom om arbetets
omfattning och art samt samstämmighet mot förfrågningsunderlaget.
Blivande leverantör äger ingen rätt till ersättning som kan föranledas av sådan beskaffenhet inom
entreprenadområdet, som denna genom en okulär besiktning kunnat skaffa sig kännedom om.
Kontakta berörda elledningsägare för kännedom om eventuella ledningar i vattendragen. Information
kan inhämtas t.ex. genom www.ledningskollen.se och genom kontakt med markägare.
3. Krav på leverantören
3.1. Försäkringar
Leverantören ska från och med avtalsstart och under hela avtalstiden vidmakthålla allmän
ansvarsförsäkring. Intyg om gällande försäkring insändes till köparen senast vid avtalsstart.
3.2. Underleverantör
Leverantören äger inte rätt att anlita eller byta underleverantör för utförandet av de åtaganden som
anges i detta avtal utan köparens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Om underleverantörer
anlitas ansvarar leverantören för deras arbete som för sitt eget arbete.
Följande underleverantörer kommer att användas för detta uppdrag:
Sida 6 av 10
4. Tjänstens omfattning
4.1. Beställningsrutiner
Avtalet omfattar vegetationsrensning och vegetationsupptagning på de angivna delsträckorna enligt
punkterna A-D enligt beskrivningen under 2.2.Aktuella sträckor att beskära.
Senast två (2) dygn innan planerad påbörjad etablering ska leverantören meddela ansvarig
kontaktperson.
Senast två (2) dygn innan planerad avslutat rensningsarbete ska respektive delsträckas kontaktperson
meddelas av leverantören för överenskommelse om slutbesiktning.
Varje delsträcka ska efter rensningsarbetet godkännas och undertecknas av båda parter i enlighet
med formulär Godkännande av utfört arbete. Formuläret ska bifogas med fakturan av leverantören.
4.2. Tilläggsarbeten
Eventuella tilläggsarbeten för träd eller andra barriärer som förhindrar att genomföra
vegetationsbeskärningen enligt 2.6 Utförandevillkor ska innan åtgärd godkännas av respektive
delsträckas kontaktperson.
Tilläggsarbeten debiteras enligt timkostnad i prisbilagan.
Faktura för tilläggsarbeten ska sändas till det aktuella diknings-/markavvattningsföretaget alternativt
direkt till kontaktpersonen. Uppgift om faktureringsadress inhämtas via kontaktpersonen.
4.3. Leveranstid
Beskärningsarbetena ska påbörjas tidigast efter midsommar och avslutas före 30 augusti varje år.
4.4. Vite
Försenad leverans berättigar köparen till vite. Vite kan utgå för varje påbörjad vecka som
förseningen varar med 10 procent av avtalsvärdet per vecka. Efter två veckors försening har köparen
rätt att häva avtalet.
4.5. Uppföljning
Uppföljning av avtalet sker
 genom möte efter vegetationsbeskärning där kontaktpersoner för respektive delsträcka finns
närvarande
 genom blanketten Godkännande av utfört arbete/Faktureringsunderlag
 genom granskning av fakturor med jämförelse mot avtal
Sida 7 av 10
5. Kommersiella villkor
5.1. Priser
Priser anges i SEK exklusive mervärdesskatt enligt prisbilaga. I samtliga priser ska samtliga
kostnader förknippade med tjänsten ingå, såsom etablerings-, resekostnader, upptag på land osv.
5.2. Prisändringar
Fast pris under hela avtalsperioden.
5.3. Mervärdesskatt
Tillkommer enligt gällande mervärdesskattelag.
5.4. Betalningsvillkor
Betalning sker i SEK, 30 dagar efter godkänd prestation och fakturadatum.
5.5. Dröjsmålsränta
Utgår enligt gällande räntelag.
5.6. Fakturering
Utbetalning för aktuell delsträcka sker först efter rensningsarbetet godkänts och undertecknats av
båda parter i enlighet med formulär Godkännande av utfört arbete/Faktureringsunderlag. Formuläret
ska bifogas med fakturan.
Fakturor skickas till:
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala
Fakturerings- och expeditionsavgifter betalas ej. Av fakturan ska i förekommande fall framgå
registreringsnummer till mervärdesskatt.
Fakturor för eventuella tilläggsarbeten för träd/barriärer som förhindrar att genomföra
vegetationsbeskärningen enligt rådande utförandevillkor ska ske i enlighet med 4.2 Tilläggsarbeten.
Som fakturadatum räknas det datum när fakturan ankommit. Vid eventuella felaktigheter i fakturan
returneras denna för rättelse.
Köpare, leverantörens referensperson samt leverantörens bankgiro alt. plusgiro samt aktuell
delsträcka/delsträckor ska tydligt anges på varje faktura.
Sida 8 av 10
6. Övriga villkor
6.1. Kontraktshandlingar
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i
handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. Avtal inklusive eventuella bilagor
3. Kompletteringar/förtydliganden till anbudsinbjudan/anbud
4. Köparens anbudsinbjudan inklusive bilagor
5. Leverantörens anbud
Detta avtal får inte utan köparens i förväg inhämtade skriftliga medgivande överlåtas på annan
leverantör.
6.2. Ekonomisk kontroll
Avtal kan endast vidmakthållas med leverantör som fullgör sina skyldigheter gentemot samhället
avseende skatter och sociala avgifter. Om leverantören i sin tur anlitar underleverantör, gäller samma
skyldigheter för denne. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter ej fullgörs
alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, äger
köparen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. Om underleverantör brister i fullgörandet av
sina skyldigheter äger köparen rätt att med omedelbar verkan avstänga denne.
6.3. Hävning
Om någondera parten väsentligt skulle brista i fullgörandet av avtalet och rättelse inte sker utan
dröjsmål efter erinran, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Köparen har vidare
rätt att häva avtalet om leverantören försätts i konkurs, likvidation eller på annat sätt är på sådant
obestånd att leverantören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Det samma gäller om
leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller dömts för brott avseende
yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Följande omständigheter medför hävning:
Efter två veckors försening har köparen rätt att häva avtalet.
6.4. Befrielsegrunder
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförandet hindras eller
oskäligen betungas till följd av händelser utanför parternas kontroll. Till händelser utanför
leverantörens kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av
att leverantören inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Leverantören ska
visa att konflikt, som nyss sagts, inte beror på leverantören. En part är skyldig att omgående
skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nämnda slag, som hindrar eller oskäligen
betungar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åtaganden enligt avtalet när
händelsen av nämnda slag upphör.
6.5. Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan köpare och leverantör, ska om parterna inte kommer överens
om annat, avgöras av svensk domstol vid köparens hemort med tillämpning av svensk rätt.
Sida 9 av 10
6.6. Avtal
Efter parternas underskrift gäller detta avtal enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.
Denna handling har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
_______________________________________________________________________________
Köpare
Leverantör
Fyrisåns vattenförbund
___________________________________
___________________________________
Ort och datum
Ort och datum
___________________________________
___________________________________
Underskrift
Underskrift
___________________________________
___________________________________
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Sida 10 av 10
Download