Läkemedelsavstämning öppenvård

advertisement
1(2)
CHECKLISTA
Läkemedelsavstämning öppenvård
06358-1
Avdelning Mage/Njur
Carina Träskvik
Läkemedelsavstämning öppenvård
Stöd för god läkemedelsbehandling i öppen vård samt i vårdens övergångar.
Åtgärd
Vid nytt
läkarbesök
Kartläggning över vilka läkemedel patienten är ordinerad och använder är gjord.
Ta till exempel hjälp av patient/närstående, medicinlista, dosrecept, läkemedelsförteckning.
Inkludera naturläkemedel och receptfria läkemedel.
Källor som använts vid kartläggningen är dokumenterade i medicinsk journal.
Enkel medicinsk rimlighetsbedömning till läkemedelsordinationer är gjord och
dokumenterad (kontraindikationer, dubbelmedicinering, högriskläkemedel*). Obs! Ta
hänsyn till njurfunktion!
Läkemedelslistan i VAS är uppdaterad
(läkemedelsnamn, styrka, dos, indikation samt administreringssätt är angivet).
Läkemedelsförändringar är dokumenterade i journalen
Vid avslutat
läkar-
(vilka, varför, aktuell behandlingstid).
Patient/ närstående har fått en aktuell läkemedelslista i handen.
besök
Genomgång med patient/ närstående/ personal kring aktuella läkemedel är gjord
(indikation, dos, behandlingslängd).
Aktuell läkemedelslista är inom ett dygn förmedlad till nästa vårdgivare/kommunalt
boende (där sådant är aktuellt).
Information om läkemedelsförändringar är inom ett dygn förmedlad till nästa
vårdgivare/ kommunalt boende.
*Högriskläkemedel: olämpliga läkemedel till äldre, läkemedel med betydande antikolinerga effekter
och läkemedel vars användning och/eller dosering behöver anpassas till njurfunktionen. Se baksidan.
Källa: Förebygg läkemedelsfel i vårdens övergångar. SKL 2008. Utarbetad av projektgruppen för säker
läkemedelhantering i vårdens övergångar i JLL.
GODKÄNT AV
Nina Fållbäck-Svensson
GILTIGT FR O M
2012-03-20
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2(2)
CHECKLISTA
Läkemedelsavstämning öppenvård
06358-1
Avdelning Mage/Njur
Carina Träskvik
Olämpliga läkemedel till äldre
ATC-kod
Läkemedelsgrupp
Preparat
N05BA, N05CD
Långverkande bensodiazepiner
Div
N02AX02
Lm med betydande antikolinerga effekter
Svag opioid
N05CM06
Sömnmedel
Stesolid/ Diazepam, Nitrazepam,
Flunitrazepam
Se nedan
Tramadol/ Tradolan/
Nobligan/ Tiparol
Propavan
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter
ATC-kod
Läkemedelsgrupp
Preparat
A03AB
A03BA
A03BB
A04AD
C01BA
G04BD
Antikolinerga spasmolytika
-”-”Antikolinerga antiemetika
Anitarytmika
Urologiska spasmolytika
N02AG
Opioider i kombination
N04A
N05AA
N05AF03
N05AH03
N05BB01
N06AA
Antikolinerga medel vid parkinsonism
Neuroleptika av högdostyp
-”Neuroleptikum
Lugnande medel
Antidepressiva, icke-selektiva
R06AA02
R06AD
Vissa anithistaminer
-”-
Robinul
Atropin, Egazil
Buscopan
Scopoderm, Emend
Durbis/ Retard
Ditropan/ Kentera/Oxibutynin,
Detrusitol, Vesicare, Emselex, Toviaz
Morfin-Skopolamin, Spasmofen,
Ketogan
Pargitan, Akineton
Nozinan
Truxal
Zyprexa
Atarax
Klomipramin/ Anafranil, Tryptizol/Saroten, Sensaval
Maprotilin/ Ludiomil
Amosyt, Calma
Theralen, Lergigan
Exempel på läkemedel som kan kräva dosanpassning vid nedsatt njurfunktion
ATC-kod
Läkemedel/ läkemedelsgrupp
A10BA02
A10BB
metformin
sulfonureider
A12A
kalcium
N02BA
C01AA05
C03D
C03E
C07AB03
C07AB07
C09A
acetylsalicylsyra
digoxin
Kaliumsparande diuretika
-”-, komb.
atenolol
bisoprolol
ACE-hämmare
C09B
ACE-hämmare, komb.
C09CA06
C10AA01
G04BD07
M01A
kandesartan
simvastatin
tolterodin
Cox-hämmare (NSAID)
J01EA/J01E
J01MA
J01XE01
M04AA01
N02A
trimetoprim/trimetoprim-sulfa
fluorokinoloner
nitrofurantoin
allopurinol
opioider
N06AB04
N06AX11
N05AX08
citalopram
mirtazapin
risperidon
Preparatnamn
Metformin, Glucophage
Glibenklamid/ Daonil, Glipizid/ Mindiab,
Glimepirid/ Amaryl
Calcium-Sandoz, Calcitugg, Kalcidon,
Kalcipos, Calcichew, Ideos m fl
Treo, Magnecyl, Bamyl, Albyl m fl
Digoxin
Spironolakton, Aldactone, Inspra, Amilorid
Amiloferm/ Moduretic/ Normorix/Sparkal
Atenolol/ Tenormin
Bisoprolol/ Emconcor
Enalapril/ Linatil/ Renitec, Captopril,
Lisinopril/Zestril, Ramipril/ Triatec, Accupro
Enalapril Comp/ Linatil Comp/ Renitec
Comp/ Synerpril, Lisinopril/Zestoretic,
Ramipril/ Triatec Comp, Accupro Comp
Atacand, Atacand Plus, Amias
Simvastatin
Detrusitol
Diklofenak, Naproxen, Ibuprofen,
Ketoprofen, Celebra, Arcoxia
Trimetoprim, Idotrim, Bactrim
Ciprofloxacin, Norfloxacin
Furadantin
Allopurinol/ Zyloric
Oxycontin, Dolcontin, Morfin, Oxynorm m fl
(ej buprenorfin)
Citalopram/ Cipramil
Mirtazapin/ Remeron
Risperidon/ Risperdal
Källa: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Socialstyrelsen. 2010.
GODKÄNT AV
Nina Fållbäck-Svensson
GILTIGT FR O M
2012-03-20
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Download