27 juli 2016 - Uppdatering om DNA

advertisement
ViltkonsultJonasMalmstenAB
J.Malmsten(leg.veterinär,VMD)
Kohagen
18694Vallentuna
[email protected]
0735-646664
PM
27juli2016-UppdateringomDNA-analysernaavinsamladälgspillning
Jägarvänner!
Institutionenförvilt,fiskochmiljövidSLUiUmeåharettforskningsprojektmedDNA
frånvildadjurifokus.DNA-analyseravspillninganvändsblandannatidagföratt
inventerabjörnpopulationeniolikadelaravNorgeochSverige.Mankanmedhjälpav
dessaanalyserfåframmycketinformationombådeindividerochpopulationer.
Släktskap,genetiskvariationosv,samtävenengrovuppskattningöverhurmånga
individersomfinnsienpopulation.Dettagörsgenomenklassisksåkallad"fångståterfångstmetod"somanväntssominventeringsmetodhosmångaolikadjurarter.
Dennametodgårutpåattundersökaivilkenomfattningsammaindividåterkommeri
detinsamladematerialet.Ettklassisktexempelärsorkinventering.Mansätterutett
antalsorkfällor(levandefångst)iettområdeochbörjarfångadem.Varjesorkman
fångarmärkermanmedenfärg,enöronclipellerliknande,innandensläppsfri.Sedan
fortsättermanfånga,märkaochsläppatillbakadjurentillsmannästanintefårfler
omärktadjur.Dåkanmanmedenklaberäkningarräknauthurmycketsorksomfinnsi
området.FöreraälgarsåärspillningsprovernasjälvafångstenochDNA-informationen
självamärkningen!Såledeskommerdetattdykauppsammaindividerettantalgånger
ochsedankanmanuppskattahurmångaälgardetfinnsvidtidenförinsamlingen.
Tarmarhosdjurochmänniskorharhögomsättningpåceller,dvscelluppsättningarnai
tarmslemhinnanbytsutofta.Ochnärettdjurgörifrånsigsåföljerdetmedcellerutvia
avföringen.Deflestacellernasitterdåislemmetpåutsidanavavföringen.Allacelleri
kroppenharDNA,ochmanförsökerdåförsöka"plockaut"DNAfråncellernasomsitter
islemmet.Jämförtmedenbitköttellerliknandesåharavföringfärrecellerochsåledes
kandetvarasvårtattfåframochrenadetDNAsomsitterislemmet.DessutomärDNA
känsligtförtillexempeluttorkning.Mensamtidigtfinnsdetfleraolikametoderatt
plockautDNAochSLUharnutestatettantalolikaförattfåframDNAfrånsåmånga
proversommöjligtochmedtillräckligtgodkvalitetförattköraanalyserna.Dettaden
viktigasteanledningentillattdennarapporthardröjt.Mende,underledningavGöran
Spong,hittatnuhittatochtestatenmetodsomkanfåframtillräckligtbraDNAfrån
proverna.Analysernakommerattkörasnuiaugustiochenförsta
populationsuppskattningkommerattredovisastiller,deöländskajägarna,under
septembermånad!
Sommarhälsningarfrånälgprojektet
JonasMalmsten
Download