Yttrande
2005-03-15
Dnr: 112-2004-8100
Utbildnings- och Kulturdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Remiss: Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU
2004:97)
Vetenskapsrådet har beretts möjlighet yttra sig över rubricerade betänkande.
Matematikdelegationen har i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder för
att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt utveckla
matematikundervisningen. Planen ska även öka intresset för fortsatta studier inom områden som
matematik, naturvetenskap och teknik.
Delegationen tolkade sitt uppdrag vilket till dels framgår i nedanstående citat:
Förutom de mer generella skrivningarna i direktiven om önskvärda förbättringar anger regeringen
sin ambitionsnivå med två konkreta mål, eller snarare indikatorer för framgång. Det ena är att
svenska elever skall vara ledande vid internationella jämförelser, och det andra är att leva upp till
överenskommelsen mellan EU:s utbildningsministrar angående ökad antagning till
naturvetenskapliga och tekniska studier för att EU skall kunna utvecklas till världens mesta
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Vi uppfattar detta som en
avsiktsförklaring från regeringens sida och vi har anpassat handlingsplanens omfattning i tid och
erforderliga resurser i relation till dessa mål (sid. 36)
Handlingsplanen är omfattande och genomförandet föreslås ske inom en samordnad nationell
projektorganisation under en femårsperiod för att samordna, stödja och ta vara på lokal och
regional verksamhetsutveckling. Delegationen uppskattar kostnaderna till ca 2,5 miljarder kr.
under de fem åren handlingsplanen omfattar.
Utbildningsdepartementet lyfter i remisskrivelsen fram fyra frågeställningar som de önskar få
ytterligare belysta innan ett ställningstagande till en nationell handlingsplan kan göras och
uppmanar därför remissinstanserna att besvara:
1. På vilket sätt berör handlingsplanens förslag er verksamhet?
2. Delar ni delegationens bedömningar vad gäller de delar av förslaget som direkt
berör er verksamhet och hur ser ni på förslaget som helhet?
3. Till vilken del kan handlingsplanens delförslag som berör er verksamhet
genomföras inom de ekonomiska ramar ni förfogar över?
4. Kommer insatser i enlighet med den föreslagna handlingsplanen att prioriteras
inom er myndighet om planen genomförs helt eller delvis?
POSTADRESS/POSTAL ADDRESS
BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS
PHONE:
E-POST/E-MAIL
HEMSIDA-HOME PAGE
SE-103 78 Stockholm
Sweden
Regeringsgatan 56
Stockholm
+46 (0)8546 44 000
[email protected]
http://www.vr.se
FAX:
ORGANISATIONSNR.
+46 (0)8546 44 180
202100-5208
Vetenskapsrådet anser
Flera förslag i handlingsplanen berör Vetenskapsrådets ansvarsområde, företrädesvis gäller det
förslagen om vikten av forskning inom området, satsning på forskarmiljöer och forskarskolor
(bland annat förslagen 1E, 2D, 3E samt 4D).
Vetenskapsrådet delar uppfattningen att, som delegationen uttrycker det i sin inledande
sammanfattning: ”Goda exempel och yrkesstolthet kopplade till gediget ämneskunnande, aktuell
forskning och klassrumserfarenhet ger kraft att lyfta matematiken.” (s.11) Vetenskapsrådet
konstaterar samtidigt att detta uttalande kan gälla flera angelägna områden. Något som bland
annat framgår av de forskningsområden som finansieras helt eller delvis inom Vetenskapsrådets
ram, bland annat genom den Utbildningsvetenskapliga kommittén.
Vetenskapsrådet finansierar idag helt eller delvis forskning inom matematik, naturvetenskap och
teknik. Det gäller såväl enskilda forskningsprojekt, medel till forskarmiljöer som forskarskolor.
Olika initiativ tas för att medverka till att forskare på olika sätt och i olika konstellationer kan öka
sin kommunikation med till exempel lärarutbildare, lärare med flera. I det sammanhanget har
NCM stor betydelse för att nå viktiga grupper inom området. Vetenskapsrådet ger även ut
kunskapsöversikter och medverkar till exempel i NTA-projektet tillsammans med KVA.
Vetenskapsrådet anser att en ökad satsning på matematiken är viktig. Däremot kan inte
Vetenskapsrådet med ett nationellt ansvar för att, inom samtliga vetenskapsområden, stödja
svensk grundforskning göra en prioritering av ett område vare sig principiellt eller vad gäller i den
omfattningen som matematikdelegationen föreslår. Den forskning som finansieras av
Vetenskapsrådet initieras huvudsakligen av forskarna själva och bedöms av forskarkollegor.
Vetenskapsrådet kan stimulera till ansökningar inom olika områden genom olika aktiviteter.
Matematikdelegationen anger ca 100 miljoner kr för de här kommenterade områdena i
handlingsplanen (1E, 2D, 3E, 4D) det vill säga ca 20 miljoner kr per år under femårsperioden.
Detta kan jämföras med att Utbildningsvetenskapliga kommittén under sina år kunnat utdela ca
40 miljoner per år till nya forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap. Ca 14 procent av de
forskningsprojekt som söker ekonomiskt stöd får för närvarande bidrag.
Vetenskapsrådet anser det därför inte vara möjligt att inom ram, göra sådana prioriteringar som
matematikdelegationen förslår.
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Pär Omling i närvaro av biträdande
generaldirektören Gunnel Gustafsson och administrative chefen Jan Stålhammar.
Föredragande har varit biträdande huvudsekreteraren Elisabet Nihlfors.
Pär Omling
Generaldirektör
Elisabet Nihlfors
Biträdande huvudsekreterare
Utbildningsvetenskapliga kommittén