Uppföljning av Vetenskapsrådets elektroniska ansökningssystem

Uppföljning av Vetenskapsrådets elektroniska ansökningssystem, 2006
Vetenskapsrådet använder ett webbaserat ansökningssystem, VR-Direct. Rådet arbetar
fortlöpande med utveckling av systemet.
För vårt utvecklingsarbete är det angeläget att få information om hur de sökande forskarna ser
på våra ansökningsrutiner och vi gör därför en webbenkät. Vi har valt ut var tionde sökande
och hoppas att du och de andra som valts ut kan ägna litet tid åt att fylla i enkäten. Den
besvaras anonymt.
(Enkäten besvarades av 300 forskare av totalt 535 som fått enkäten, dvs. en
svarsfrekvens på 56 procent.)
1 Ansökningssystemet
1.1 Hur fick du information om
utlysningen?
Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se
Ditt lärosätes webbplats eller intranät
Personlig kontakt.
Nyhetsbrev från Vetenskapsrådet
Annat
180
11
44
35
30
300
60
4
15
12
10
100
1.2 Hur många ansökningar till
Vetenskapsrådet medverkade du i
(som sökande och/eller
medverkande)
ansökningsomgången 2006, 1/3 till
27/4?
1
2
3
4
Fler än 4
183
86
24
7
0
300
61
29
8
2
0
100
1.3 Inom vilket område låg din
huvudansökan?
Humaniora och samhällsvetenskap
Medicin
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Utbildningsvetenskap
Forskningens infrastrukturer
Annat
77
89
113
20
1
0
300
26
30
38
7
0
0
100
1.4 Var detta första gången du
lämnade in en ansökan till
Vetenskapsrådet?
Ja
Nej
74
226
300
25
75
100
1.5 Var detta första gången du
lämnade in en ansökan om
forskningsbidrag via Internet?
Ja
Nej
52
248
300
17
83
100
1.6 Hur föredrar du att lämna in din
ansökan?
Pappersblanketter via post eller bud.
Elektroniskt framställda blanketter som
skickas in via post eller bud.
Helt elektronisk ansökan.
Spelar ingen roll
1
5
0
2
266
28
300
89
9
100
Mindre än 1 timme
1 till 2 timmar
2 till 5 timmar
5 till 12 timmar
Mer än 12 timmar
30
124
107
27
12
300
10
41
36
9
4
100
2.1 Instruktioner om
ansökningsförfarandet finns på
Vetenskapsrådets webbplats, vr.se.
Använde du dessa? (Om nej gå till
2.3.)
Ja
Nej
288
12
300
96
4
100
2.2 Om ja i 2.1: Hittade du den
information du sökte?
Nej, aldrig
0
8
0
3
66
23
165
49
288
57
17
100
(211)
2
6
9
28
(Ej medr)
1.7 Hur många timmar uppskattar
du att själva ifyllandet av
webblanketten och konvertering av
bilagor tog i VR-Direct?
1.8 Kommentarer till frågor i detta
avsnitt.
Max 1000 tangentnedslag.
2 Instruktioner och support
Ja, direkt
Frågan berör de som svarat ”Ja” på fråga 2.1
2.3 Om du ringde till
Vetenskapsrådet för att få hjälp
avseende ansökans innehåll, hur
upplevde du den telefonsupport
som Vetenskapsrådet tillhandahöll?
Ringde inte om innehållet
Mycket otillfredsställande
3
8
12
37
Mycket tillfredsställande
*Frågan berör ej alla
2.4 Om du skickade e-post till
Vetenskapsrådet för att få hjälp
avseende ansökans innehåll, hur
upplevde du den mailsupport
Vetenskapsrådet tillhandahöll?
Skickade inte e-post om innehållet
Mycket otillfredsställande
Mycket tillfredsställande
*Frågan berör ej alla
30
75
40
100
(248)
3
3
5
(Ej medr)
9
24
17
37
46
100
8
8
14
2.5 I VR-Direct finns en
hjälpfunktion som innehåller
information om systemets
funktionalitet och praktiska
instruktioner. Använde du denna
funktion? (Om nej gå till 2.7.)
Ja
Nej
225
75
300
75
25
100
2.6 Om ja i 2.5: Hittade du den
information du sökte?
Nej, aldrig
2
9
45
117
48
*221
1
4
20
53
22
100
(Ej medr)
Mycket tillfredsställande
(239)
0
5
6
10
23
*Frågan berör ej alla
44
100
Skickade inte e-post om tekniken
Mycket otillfredsställande
(262)
(Ej medr)
1
6
2
3
11
3
17
9
50
Ja, direkt
Frågan berör de som svarat ”ja” på fråga 2.5
*4 personer har ej svarat
2.7 Om du ringde till
Vetenskapsrådet för att få teknisk
hjälp, hur upplevde du den
telefonsupport som
Vetenskapsrådet tillhandahöll?
2.8 Om du skickade e-post till
Vetenskapsrådet för att få teknisk
hjälp, hur upplevde du den
mailsupport Vetenskapsrådet
tillhandahöll?
Ringde inte om tekniken
Mycket otillfredsställande
Mycket tillfredsställande
0
11
14
23
52
17
*Frågan berör ej alla
18
100
Mycket otillfredsställande
0
3
5
82
154
56
300
0
1
2
27
51
19
100
Telefon
E-post
Webbaserad hjälp
Spelar ingen roll
95
52
102
51
300
32
17
34
17
100
3.1 Vilken typ av dator gjorde du
ansökan ifrån?
PC
Mac
Unix
Annan
218
69
13
0
300
73
23
4
0
100
3.2 Vilken typ av operativsystem
använde du när ansökan gjordes?
Windows 95/98/Me
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Sun Solaris
Linux
Annan unix-dialekt
MacOS 8 eller äldre
MacOS 9
MacOS X
8
9
39
159
2
15
1
3
3
13
53
1
5
0
0
0
4
1
63
300
21
100
2.9 Vad är ditt samlade intryck av
Vetenskapsrådets instruktioner,
hjälpsidor samt support via telefon
och e-post?
Mycket tillfredsställande
2.10 Vilken slags support föredrar
du?
2.11 Kommentarer till frågor i detta
avsnitt.
Max 1000 tangentnedslag.
3 Teknik
3.3 Vilken typ av webbläsare
använde du när ansökan gjordes?
Internet Explorer
Netscape (Mozilla eller Firefox)
Safari
Annan webbläsare, ange vilken i
kommentarrutan 3.11
184
68
45
3
300
61
23
15
1
100
3.4 Hade du möjlighet att vända dig
till någon IT-resurs på din
arbetsplats för att få hjälp med
tekniken kring ansökan?
Ja
Nej
134
166
300
45
55
100
3.5 Var du tvungen att ominstallera
eller uppgradera några mjukvaror i
din dator för att kunna fylla i
ansökan?
Ja
Nej
18
282
300
6
94
100
3.6 I VR-Direct finns en funktion
för att bifoga bilagor elektroniskt.
Samtidigt som bilagorna överförs
till Vetenskapsrådets system
konverteras de till
dokumentformatet PDF. Hur
upplevde du denna
konverteringsfunktion?
Vet ej
Mycket otillfredsställande
64
17
11
35
58
114
*299
21
6
4
12
19
38
100
3.7 Hur använde du funktionen att
överföra bilagor?
Lyckades inte överföra bilagor
elektroniskt.
Utnyttjade bilagefunktionen och
konverteringen.
Utnyttjade bilagefunktionen men
skapade mina egna PDF-dokument.
1
0
158
53
141
47
300
100
(180)
49
20
13
16
17
(Ej medr)
115
100
3.8 Om du hade problem, var det
främst tekniska problem eller
berodde problemen på svårtolkade
anvisningar och hjälptexter?
Mycket tillfredsställande
*1 person har ej svarat
Hade inga problem
Bara tekniska problem
Bara fel beroende på svårtolkade
anvisningar och hjälptexter
*Frågan berör ej alla
43
17
11
14
15
3.9 Hur upplevde du förfarandet
med en separat bilaga S för
underskrifter?
Vet ej
Mycket otillfredsställande
Mycket tillfredsställande
*1 person har ej svarat
3.10 Hur upplevde du förfarandet
med PIN-kod för att verifiera att
ansökan skulle registreras?
Vet ej
Mycket otillfredsställande
Mycket tillfredsställande
*2 personer har ej svarat
11
29
31
72
72
84
*299
4
10
10
24
24
28
100
11
20
23
54
82
108
*298
4
7
8
18
28
36
100
16
4
19
90
131
39
*299
5
1
6
30
44
9
8
41
93
110
36
*297
3
3
14
31
37
12
100
3.11 Kommentarer till frågor i detta
avsnitt. Beskriv de problem du
hade.
Max 2000 tangentnedslag.
4 Webbplatsen www.vr.se
4.1 Webbplatsen vr.se har forskare
som huvudmålgrupp. Hur väl tycker
du att innehållet motsvarar dina
förväntningar (fullständighet,
relevans)?
Vet ej
Mycket otillfredsställande
Mycket tillfredsställande
*1 person har ej svarat
4.2 Hur upplevde du
användarvänligheten
(överskådlighet, logik i
uppbyggnad, lätt/svårt att hitta) på
Vetenskapsrådets webbplats, vr.se?
Vet ej
Mycket otillfredsställande
Mycket tillfredsställande
*3 personer har ej svarat
13
100
4.3 På vilket sätt kan
Vetenskapsrådets webbplats
förbättras? (T.ex. struktur, innehåll,
navigation och design)
Max 2000 tangentnedslag
5 Andra ansökningssystem
5.1 Har du erfarenhet av andra
elektroniska system för
forskningsansökningar?
Ja
Nej
5.2.1 Om ja på fråga 5.1. Vilken
eller vilka organisationer?
Egen kodning:
5.2.2 Om ja på fråga 5.1:
Hur värderar du Vetenskapsrådets
system jämfört med andras?
Max 1000 tangentnedslag.
Bra el bättre
Jämförbart
Sämre
Vet ej
Frågan berör de som svarat ”Ja” i fråga 5.1.
*17 personer har ej svarat
199
101
300
66
34
100
106
53
18
5
*182
58
29
10
3
100