Valberedningen i Obducat AB (publ) består av Henri Bergstrand

11 november 2016
Förslag till val av styrelseordförande
Valberedningen i Obducat AB (publ) består av Henri Bergstrand (ordförande, representerande European
Nano Invest AB), Gabriel Oxenstierna (representerande Bengt Göran Andersson), Urban Berglund
(representerande Per-Olof Lodin), Per-Erik Bertheim (representerande Ulf Bertheim), Håkan Petersson
(representerande de medelstora/mindre aktieägarna) och Ursula Hultkvist Bengtsson (styrelsens
ordförande).
Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman i Obducat den 28 november 2016 beslutar att välja
Ursula Hultkvist Bengtsson till styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2017.
Ursula Hultkvist Bengtsson är född 1960 har en PhD i zoofysiologi samt är docent i biofarmaci. Ursula
startade i sept 2016 eget bolag vid namn MultiHelix AB som arbetar inom management consulting.
Ursula arbetade fram till sept som vVD vid Medicon Village AB i Lund med ansvar för strategisk
utveckling och internationella relationer. Hon har över 25 års internationell managementerfarenhet från
ledande befattningar inom främst life science-relaterade företag såsom Astra Zeneca Lund (1995-2012),
(bl.a. Site manager), Gambro AB Lund (1990-95) (Section head, pre clinical research) och Sandoz
Pharma Division, Basel Switzerland (1989-90) (post-doc).
Valberedningens bedömning är att Ursula Hultkvist Bengtsson är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.