Remissvar Allmänna råd om grundläggande

advertisement
SDC –LOGGAN !
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Synpunkter angående förslag till allmänna råd om
grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som
arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens
område
Svenskt demenscentrum och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har från
Socialstyrelsen erhållit förslaget till allmänna råd om grundläggande kunskaper
för synpunkter, med svar senast den 7 september 2011.
Synpunkter
Att arbeta inom äldreomsorgen är komplext och ställer stora krav på personalen.
Detta har blivit väl belyst i Socialdepartementets utredning om äldreassistent. Väl
utbildad personal är en förutsättning för en trygg vård och omsorg. Det är därför
bra att Socialstyrelsen fått uppdraget att precisera vilken kunskap och förmågor
som behövs.
I huvudsak instämmer vi med förslaget, men vill lyfta följande områden som vi
anser är för lite uppmärksammade:
Kommunikation och samarbetsförmåga
Två förmågor som vi ser som nödvändiga, och som båda kan stärkas genom
utbildning, handledning och tid för reflektion på arbetsplatsen är:

Förmågan att samverka med andra professioner – i det egna arbetslaget
som sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast likaväl som med
yrkesgrupper utanför arbetsenheten som biståndshandläggare och
distriktsläkare/geriatriker.

Förmågan att kommunicera med anhöriga och att förstå anhörigas
situation.
Åldrandets sjukdomar
De som har hemtjänst har olika funktionsnedsättningar, ofta orsakade av
sjukdom, som demens, stroke, hjärtsvikt. Det krävs kunskap för att kunna vara
observant på förändringar som kräver insatser från legitimerad personal eller
uppmärksamma effekter av läkemedel eller andra ordinationer. För ett adekvat
bemötande av personer med demenssjukdom krävs kunskap om sjukdomen.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Svenskt demenscentrum
Gävlegatan 16; 113 30 Stockholm
Tfn vx 08-690 58 00
Hemsida: www.aldrecentrum.se
www.demenscentrum.se
Brister i bemötande torde många gånger inte bero på att personal brister i
kunskap om värdegrunden utan att de har bristande kunskaper om
bakomliggande sjukdomar hos den äldre.
Det är därför enligt vår bedömning nödvändigt att precisera denna del av det
kunskapsområde personalen ska behärska, och då särskilt lyfta fram kunskaper
om demenssjukdomarna.
Hälso- och sjukvård
I vårt gemensamma remissvar på Äldreassistentutredningen påtalade vi det
olyckliga i att behovet av god hälso- och sjukvårdskompetens tonades ner. Samma
kritik kan riktas mot Socialstyrelsens förslag om allmänna råd. Det är inte friska
personer som beviljas äldreomsorg. Det finns ingen motsättning mellan vård och
omsorg, mellan att ta det sjuka på allvar samtidigt som fokus år på det friska, på
ett rehabiliterande förhållningssätt. Tvärtom, för att kunna fokusera det den äldre
kan, det friska, krävs en god kunskap om vad som orsakar
funktionsnedsättningarna. För att få en god integration mellan hemsjukvård och
hemtjänst behöver omsorgspersonalen ha en säkerhet i de uppgifter de utför på
delegering.
Vi vet att personer som bor i särskilt boende i klart mindre utsträckning vårdas på
sjukhus än personer med liknande behov och som bor i det ordinära boendet. Den
viktigaste förklaringen torde vara att man klarar mycket på det särskilda boendet,
vilket är bra för den äldre givet att personalen har tillräcklig hälso- och sjukvårdskompetens. Eljest finns risken att personer som bor i särskilt boende får en ”Bsjukvård”.
Mot denna bakgrund är formuleringen ”kunskap om hälso- och sjukvård” helt
otillräcklig. Det är nödvändigt att identifiera vad, utöver hygien och läkemedel,
som är hälso- och sjukvårdsuppgifter som förekommer i vården och omsorgen om
äldre i det ordinära boendet och i det särskilda boendet.
Utbildning
De kompletteringar vi redovisat ovan kan innebära att 300 poäng i
karaktärsämnena gerontologin och geriatrik är för lite.
Fortbildning
Fortbildning, handledning och tid för reflektion i arbetsgruppen är nödvändiga
delar för kompetensutveckling och att utveckla förhållningssätt och
bedömningsförmåga. Ordet ”bör” i detta stycke byts lämpligen ut mot ”skall”, och
stycket kompletteras med vikten av handledning och tid för reflektion på
arbetsplatsen.
Stockholm 2011-09-06
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Svenskt demenscentrum
Gävlegatan 16; 113 30 Stockholm
Tfn vx 08-690 58 00
Hemsida: www.aldrecentrum.se
www.demenscentrum.se
Wilhelmina Hoffman
Sven Erik Wånell
Föreståndare Svenskt demenscentrum
Direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Svenskt demenscentrum
Gävlegatan 16; 113 30 Stockholm
Tfn vx 08-690 58 00
Hemsida: www.aldrecentrum.se
www.demenscentrum.se
Download