ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE Godkännande enligt

1 (2)
ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE
Godkännande enligt
foderhygienförordningen
(EG) nr 183/2005
Datum
Blankett C
Dnr (Evira fyller i)
1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Företagets namn
Avdelning / Anläggning
Eviras kundnummer
2 Fodertillsatser
Verksamheter för vilka godkännande söks:
Toiminta
Kat 1b*
Kat 2a
Kat 3
kaikki
Kat 3
A, D
Cu, Se
Kat 4
kaikki
Kat 4d
Kat 5
Tillverkare av fodertillsats
Aktör som släpper ut fodertillsatser på marknaden
Tillverkare av förblandning
Den som släpper ut förblandningar på marknaden
Tillverkaren av foder avsett för särskilda
näringsbehov (mer än 100 gånger den relevanta
fastställda högsta tillåtna halten av tillsatsen i
fråga för helfoder)
Tillverkare av foderblandningar. Använder
fodertillsatser eller förblandningar för tillverkning
av foderblandningar
Husdjursproducent som använder fodertillsatser
eller förblandningar för tillverkning av
foderblandningar
*Kategorierna och grupperna av tillsatser har beskrivits i punkt 1. Fodertillsatser i ifyllningsanvisningarna
3 Anläggningar som godkänns enligt förordning (EU) nr 225/2012, dvs. anläggningar för tillverkning av
produkter framställda av vegetabiliska oljor, blandade oljor och blandade fetter
Typer av anläggningar för vilka ansöks om godkännande:
X
Typ av anläggning
Biproduktkategori
Anläggning för bearbetning av vegetabilisk
råolja
Anläggning för oleokemisk tillverkning av
fettsyror
Anläggning för tillverkning av biodiesel
inga biprodukter
kategori 2
kategori 3
Anläggning för blandning av fett
inga biprodukter
kategori 2
kategori 3
4 Reningsanläggningar som godkänns enligt punkt 1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 767/2009
X
Typ av anläggning
Reningsanläggning
5 Bilagor
Kryssa för bilagorna till ansökan
1. En förteckning över de fodertillsatser som tillverkas eller släpps ut på marknaden och som kräver godkännande
2. En förteckning över de förblandningar som tillverkas eller släpps ut på marknaden och som kräver godkännande
3. En förteckning över de tillsatser eller förblandningar som används för tillverkning av foderblandningar och som kräver godkännande
4. En förteckning över de foder avsett för särskilda näringsbehov vilkas framställning förutsätter godkännandet och uppgifter
om sammansättningen av de ovan nämnda foder
5. En förteckning över de produkter framställda av vegetabiliska oljor, blandade oljor och blandade fetter som kräver godkännande och
som tillverkas och släpps ut på marknaden för att användas som foder
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Fodersektionen • Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors• Tfn 029 530 0400 • Fax 029 530 5298 • www.evira.fi
Evira 541269
03/2015
ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE
Godkännande enligt
foderhygienförordningen
(EG) nr 183/2005
2 (2)
Blankett C
6. En beskrivning av HACCP-systemet
7. En beskrivning av lokaliteterna (planritning) och den viktigaste utrustningen, ett processdiagram eller
en annan beskrivning av tillverkningen
8. Ett organisationsschema
9. En plan för kvalitetskontroll
10. Namnet på det laboratorium för egenkontroll som foderföretaget anlitar
11. En beskrivning av upplagrings- och transportarrangemangen
12. En beskrivning av journalföringen
13. En beskrivning av systemet för registrering och behandling av klagomål
14. En beskrivning av återtagandet av produkter från marknaden
15. En beskrivning av rengöringsmetoden
Företaget förvarar aldrig produkter i sina lokaliteter (kryss i rutan)
Tidpunkten då verksamheten i ansökan om godkännande avses bli inledd
Jag intygar att uppgifterna ovan stämmer
Datum
Underskrift
(företagets chef eller av denne befullmäktigad person)
Ort
Namnförtydligande
Blanketten återsänds till:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Fodersektionen
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
[email protected]
IFYLLNADSANVISNINGAR
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Fodersektionen • Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors• Tfn 029 530 0400 • Fax 029 530 5298 • www.evira.fi
Evira 541269
03/2015