INSPEKTIONSRAPPORT FÖR FISKOCH KRÄFTODLING
1 (2)
Inspektionsrapportens nummer
Konfidentiell, endast för myndighetsbruk
Fyll i och skriv ut tre kopior som sändes till: 1. Odlingen 2. Länsveterinären 3. Evira
UPPGIFTER OM ODLINGEN
Odlingens namn och vattenbruksregisternummer
Hälsotillståndsnummer (från 2009)
Odlade fisk- / kräftarter
Verksamhet: moderfisk eller -kräftor / kläckeri/ yngeluppfödning / matfisk eller -kräftor / dammar med naturligt foder / annat, vad?
Odlingsrum, antal av bassänger, kassar mm.
Vattenintag (älv, sjö, grundvatten, hav) och eventuell behandling av inkommande vatten
Kan fiskarna stiga förbi odlingens vattenintag eller in till odlingen via vattenuttag
Ja
Nej
Närmaste ovanför liggande fiskodling samt avstånd till denna (vattenväg)
Närmaste under liggande fiskodling samt avstånd till denna (vattenväg)
UPPGIFTER OM VERKSAMHET
Kräftor, fiskar och/eller könsceller som hämtats till odlingen efter senaste inspektion (separat bilaga vid
Ingen införsel
behov)
Tidpunkt
Ursprungsodling och -land eller vattendrag (möjligast
Art
Ålder
Antal
år/mån
exakt)
Importerad rom är desinficerad
Ja
Nej
Importerade djur har hållits i odlingens egna isolering
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Med det importerade partiet har medföljt hälsointyg från
ursprungsodlingen?
De importerade partierna är undersökta angående
sjukdomar
Några grupper
Om ja, angående vilka sjukomar?
Kräftor, fiskar och/eller könsceller som förts ut från odlingen efter senaste inspektion (separat bilaga vid
Ingen införsel
behov)
Tidpunkt år /
Art
Ålder
Antal
Odlingen eller vattendrag (möjligast exakt)
mån
Rensning av fisk sker på odlingen
Ifall ja
Ja
endast egen produktion
Nej
även andras
Huvudsakliga leverantörer:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Enheten för djurhälsa och välmående
Mustialankatu 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 020 77 2003, Fax 020 77 24350
www.evira.fi
Evira 90633
fö[email protected]
enbart andras
INSPEKTIONSRAPPORT FÖR
VATTENODLING
2 (2)
INSPEKTIONSBERÄTTELSE
Närvaro av onormalt simmande fiskar i kassar / bassänger?
Ja
Nej
Ifall ja, ca
-
st
Närvaro av död fisk i kassar / bassänger?
Ja
Nej
Ifall ja, ca
-
st
Ja
Nej
Är fiskarna behandlade med antibiotika sedan senaste
inspektionsbesök?
Ifall ja, orsak till behandling och antal behandlingar:
Efter senaste inspektion, har onormalt hög dödlighet konstaterats?
Har prov sänts för laboratorieundersökning?
Ja
Nej
Ja
Nej
Diagnos:
Annan redogörelse för dödligheten:
Myndighetsprov som tagits/avtalats om under det senaste besöket eller som senare beordrats har tillställts Evira som förutsatt
Ja
Nej
Är fiskarna vaccinerade?
Ifall nej, vad saknas?
Ja
Nej
Vissa grupper
Behandling av död fisk/slaktavfall
Jag har inspekterat odlingens bokföring (dödlighet, införsel, utförsel) och egenkontroll-planen (från 2009) och konstaterar att den är
vederbörlig
delvis vederbörlig
Övriga anmärkningar:
Prov tagna i samband med inspektionen (Obs egen remiss)
Övrig information:
Datum
Evira 90633
Underskrift och namnförtydligande
bristfällig