ANSÖKAN HÄLSOTILLSTÅND FÖR VATTENBRUKSANLÄGGNING

ANSÖKAN
HÄLSOTILLSTÅND FÖR VATTENBRUKSANLÄGGNING, BLANKETT B
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH EGENKONTROLLEN
Det rör sig om en ny djurhållningsplats för vattenbruksdjur
Inkommen till Evira (datum)
Det rör sig om en uppdatering av uppgifterna
Dnr:
1 (3)
De grundläggande uppgifterna om en företagare som idkar vattenbruk (blankett A) lämnas skilt för varje enskild djurhållningsplats,
men i denna beskrivning av verksamheten och egenkontrollen kan djurhållningsplatser som är likartade till verksamheten och drivs
av en och samma företagare sammanföras. Beskrivningen ska omfatta alla separata djurhållningsplatser.
Djurhållningsplatsens (Anläggningens / Odlingsplatsens / Naturdammens) namn och vattenbruksregisternummer
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Hurdan/hurdana odlingsplats/odlingsplatser rör det sig om? Varifrån kommer vattenbruksdjuren och vart säljs eller överlåts de? Hur förflyttas
vattenbruksdjur mellan olika enheter? Annat väsentligt som beskriver verksamheten?
BESKRIVNING AV VATTENFÖRSÖRJNINGEN
Används sötvatten eller saltvatten? Används recirkulation? Varifrån tas vattnet? Förklara om frilevande fiskar kan komma till vattentäkten? Hur
behandlas inloppsvattnet? Vart leds utloppsvattnet? Hur behandlas utloppsvattnet? Hurdant är det frilevande fiskbeståndet inom
vattentäktsområdet och vattenavloppsområdet? Finns det vattenbruksdjurhållningsplatser, renserier eller annat som eventuellt påverkar
djursjukdomsrisken ovanför eller nedanför (inom en radie på ca 10 km) djurhållningsplatsen?
BESKRIVNING AV EGENKONTROLLEN
Åtgärder med vilka djurens hälsa följs upp?
(Kontroll, mortalitetsbokföring, undersökningar med tanke på parasiter, bakterier och virus, foderförbrukningen etc.)
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Kontrollavdelningen • Enheten för djurens hälsa och välfärd • Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS • www.evira.fi
Evira 15429/1
(341488)
ANSÖKAN
HÄLSOTILLSTÅND FÖR VATTENBRUKSANLÄGGNING, BLANKETT B
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH EGENKONTROLLEN
2 (3)
Åtgärder med vilka man förebygger att djursjukdomar sprider sig till djurhållningsplatsen?
(Hanteringen och placeringen av inkommande partier, tvätten och desinficeringen av transportmaterielen, persontrafiken, förflyttningen av
fordon och redskap mellan djurhållningsplatserna, fodertransporter etc., tomhållningen av djurhållningsplatsen. tvätten och desinficeringen av
konstruktionerna, bekämpningen av skadedjur osv.)
Åtgärder som vidtas, om en smittsam djursjukdom misstänks på djurhållningsplatsen?
(Anmälan om att en djursjukdom misstänks, den kommunala veterinärens och regionförvaltningsverkets länsveterinärs kontaktuppgifter,
provtagningen, tillgången på provtagningsredskap, isoleringen av djur som uppvisar symptom från de övriga djuren, ändringar i utfodringen
etc.)
Åtgärder som vidtas, om en djursjukdom konstateras på djurhållningsplatsen?
(Anmälan om att en djursjukdom misstänks, den kommunala veterinärens och regionförvaltningsverkets länsveterinärs kontaktuppgifter,
isoleringen av djur som uppvisar symptom från de övriga djuren, ändringar i utfodringen etc.)
Åtgärder med vilka man förebygger att sjukdomar sprider sig inom djurhållningsplatsen?
(Hur djur som uppvisar symptom avlägsnas från stimmet, hur ett stim som uppvisar symptom isoleras från övriga stim, hur förflyttningar
begränsas, hur hanteringar skjuts fram etc.)
Åtgärder med vilka man förebygger att sjukdomar sprider sig vidare från djurhållningsplatsen till vattendrag och andra djurhållningsplatser?
(Hur sjuka och avlidna fiskar avlägsnas från stimmet).
Hur avlidna djur och eventuellt rensavfall hanteras?
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Kontrollavdelningen • Enheten för djurens hälsa och välfärd • Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS • www.evira.fi
Evira 15429/1
(341488)
ANSÖKAN
HÄLSOTILLSTÅND FÖR VATTENBRUKSANLÄGGNING, BLANKETT B
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH EGENKONTROLLEN
3 (3)
BESKRIVNING AV BOKFÖRINGEN (kryssa, detta krävs)
Inkommande och utgående levande fiskar, rom och mjölke (fiskart, ålder, möjligt partinummer, mängd, varifrån och vart
transporterats, datum och transportsätt)
Mortalitet i olika partier (såsom i olika bassänger), förklaring till mortalitet som avviker från det normala om sådan konstateras.
För naturdammarnas del ska föras bok över den årliga förlusten och om mortalitet konstateras.
Utförda sjukdomsundersökningar och resultaten av dessa.
Djurskötselåtgärder (sortering, mätning, tvätt av bassängerna etc.).
Vaccinationer som djuren fått (vaccinerat parti, art, ålder, storlek, antal, använt vaccinpreparat, använd mängd vaccin,
vaccinationssätt (injektion/doppning/med fodret), vaccinationsdatum, vattnets temperatur vid vaccination)
Läkemedelsbehandling som djuren fått (bl.a. badbehandlingar) (använt läkemedel, saluhållaren till läkemedlet, mängd,
behandlingsdatumen, karenstid, de behandlade fiskarnas art, ålder, eventuell partiidentifikation, bassäng eller annan placering i
anläggningen)
BILAGOR SOM KRÄVS
Blankett med grundläggande uppgifter (blankett A)
Planritning, av vilken vattenförsörjningen framgår (en för hand ritad räcker). Krävs inte för havskassars del.
Mer information
Underskrift och namnförtydligande
Datum
Sänd blanketterna undertecknade till adressen:
FASTLANDSFINLAND
ÅLAND
Eviras Registratorskontor
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors
[email protected]
Ålands Landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
[email protected]
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Kontrollavdelningen • Enheten för djurens hälsa och välfärd • Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS • www.evira.fi
Evira 15429/1
(341488)