ANSÖKAN om rätten att använda Luomu

1 (4)
ANSÖKAN
om rätten att använda Luomu-märket
EVIRAS:s anteckningar
Datum
Dnr
/0435/
Ansökan returneras till adressen längst nere denna blanket.
1.
UPPGIFTER OM
SÖKANDEN
Verksamhetsidkarens namn
Personbeteckning eller FO-nummer
Utdelningsadress
Postnummer och postanstalt
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-post
http://
Kommun/er där verksamhetsstället/gården finns:
Verksamhetsidkarens kontaktperson
Begynnelsegranskningen har godkänts, datum (för
odlare: datum då behörigheten i kontrollsystemet
godkänts)
Marknadsförare (om annan än den verksamhetsidkare som
ansöker)
Ansvarig för marknadsföringen
Kontaktuppgifter för den som är ansvarig för marknadsföringen (om andra än tidigare nämnda kontaktuppgifter för
verksamhetsidkaren)
Bransch/er
primärproduktion
framställning och/eller import av foder
framställning av livsmedel (eget eller beställnings-arbete) samt
förpackande och/eller import av livsmedel
förpackande och/eller import av förökningsmaterial
Uppgifterna i förteckningen får användas vid marknadsföring av ekoprodukter
2.
MYNDIGHET
SOM
ÖVERVAKAR
SÖKANDEN
3.
SÖKANDENS
FÖRSÄKRAN
OCH
FÖRBINDELSE
4.
SÖKANDENS
UNDERSKRIFT
Myndighet som handhar övervakningen av ekologisk produktion:
ELY-centralen (signum för övervakande myndighet FI-EKO-XXX
)
Livsmedelssäkerhetsverket (signum för övervakande myndighet FI-EKO-201)
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (signum för övervakande myndighet FI-EKO-301)
Ålands landskapsstyrelse (signum för övervakande myndighet FI-EKO-401)
Verksamhetsidkaren försäkrar att uppgifterna på denna ansökningsblankett är korrekta.
Verksamhetsidkaren förbinder sig att:
1.
iaktta reglerna för användning av Luomu-märket samt ändringarna av dessa;
2.
iaktta de närmare föreskrifter som Livsmedelssäkerhetsverket utfärdar;
3.
anmäla om förändringar som gäller förteckningen över produkter märkta med Luomu-märket senast inom 3
månader från förändringen,
4.
godkänner att Livsmedelssäkerhetsverket, ifall reglerna för användning av Luomu-märket har överträtts eller
om närmare föreskrifter utfärdade av verket inte har iakttagits, i vissa fall förbjuder användningen av Luomumärket i fråga om vissa jordbruksprodukter, foder, livsmedel och/eller alkoholdrycker eller återkallar
verksamhetsidkarens rätt att använda Luomu-märket. Dessutom kan verket förelägga verksamhetsidkaren
avtalsvite på högst 10.000 €.
Tid och plats
Sökandens underskrift och namnförtydligande
Livsmedelssäkerhetsverket Evira ●Ekologisk produktion● PB 119, 20101 Åbo ● Tfn 029 530 0400 ● www.evira.fi
Evira 18725 14.3.2017 (82247)
2 (4)
ANSÖKAN
om rätten att använda Luomu-märket
GODKÄNNANDE
(EVIRA ifyller)
Ansökan godkänns
Motivering
Datum
PRODUKTER SOM FÖRSES MED LUOMU-MÄRKET
Produktnamn (så noggrant som möjligt)*
Ansökan avslås
Underskrift och stämpel
Produktkod**
Förpackningsstorlek/-ar***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* Odlare och de som förpackar primärprodukter kan här ange växtarten.
** Koderna för olika produktgrupper ingår i förteckningen som finns med som bilaga.
*** Också olika förpackningsstorlekar för en och samma produkt (t.ex. 1/5/10 kg) anges här.
**** Å = Året om-produkt, S = Säsongprodukt; också försäljningsmånaderna (1-12) eller försäljningstiden anges här.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira ●Ekologisk produktion● PB 119, 20101 Åbo ● Tfn 029 530 0400 ● www.evira.fi
Evira 18725 14.3.2017 (82247)
Tillgänglighet****
3 (4)
ANSÖKAN
om rätten att använda Luomu-märket
PRODUKTGRUPPER
1. SPANNMÅLSPRODUKTER
11. Kvarnprodukter
111. Mjöl
112. Flingor och gryn
113. Frukostflingor och müsli
114. Annat
12. Pasta
13. Bageriprodukter
131. Matbröd
132. Knäckebröd
133. Kaffebröd
134. Konditoriprodukter
135. Kex och våfflor
136. Skorpor
137. Annat
14. Andra spannmålsprodukter
2. MJÖLKPRODUKTER
21. Mjölk
22. Grädde
23. Surmjölk
24. Fil
25. Yoghurt
26. Glass
27. Ost
28. Andra mjölkprodukter
3. KÖTTVAROR
31. Färskt kött
311. Nötkött
312. Griskött
313. Fårkött
314. Fjäderfäkött
315. Annat färskt kött
32. Köttprodukter
321. Helköttsprodukter
322. Korv
323. Andra köttprodukter
4. VEGETABILIER
41. Potatis
411. Förpackad potatis
412. Bearbetade potatisprodukter
42. Rotfrukter
421. Förpackade rotfrukter
422. Bearbetade produkter
43. Lök
431. Förpackad lök
432. Bearbetade produkter
44. Kål
441. Förpackad kål
442. Bearbetade produkter
45. Sallad
451. Förpackad sallat
452. Bearbetade produkter
46. Växthusgrönsaker
461. Förpackade grönsaker
462. Bearbetade produkter
47. Örter och frökryddor
471. Förpackade örter och
kryddor
472. Bearbetade produkter
48. Bär och frukt
481. Odlade bär
482. Vildbär
483. Frukt
484. Bearbetade produkter
49. Svamp
491. Förpackad svamp
492. Bearbetade produkter
40. Andra vegetabilier
5. BARNMAT
6. FÄRDIGMAT
61. Sallader
62. Lådor
63. Piroger
64. Kött- o.a. bullar
65. Soppor
66. Annat
7. ÄGG
71. Förpackade ägg
72. Bearbetade produkter
73. Annat
8. FETTER
81. Smör
82. Margarin
83. Olja
84. Annat
9. DRYCKER
91. Naturjuice
92. Annan saft
93. Svagdricka
94. Öl
95. Vin
96. Annat
0. ANNAT
01. Honung
02. Sötsaker
03. Annat
031. Foder
032. Förökningsmaterial
Livsmedelssäkerhetsverket Evira ●Ekologisk produktion● PB 119, 20101 Åbo ● Tfn 029 530 0400 ● www.evira.fi
Evira 18725 14.3.2017 (82247)
ANSÖKAN
om rätten att använda Luomu-märket
IFYLLNINGSANVISNINGAR
1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Marknadsförare
här antecknas uppgifter om marknadsföring sker via marknadsföringsandelslag, -bolag eller inom ramen för någon produktfamilj
Person som ansvarar för marknadsföringen
ifall någon annan än verksamhetsidkarens kontaktperson är ansvarig för företagets marknadsföring: namn och kontaktuppgifter för
denna person
Bransch/branscher
här anges alla de branscher vars produkter företaget ansöker om.
2. MYNDIGHET SOM ÖVERVAKAR SÖKANDEN
-
kryssa för den/de myndighet/er som sökanden underlyder beroende på den typ av ekologisk produktion han/hon erhållit behörighet
för inom övervakningssystemet.
-
ELY-centralen ansvarar för övervakningen av primärproduktionen (åker- och trädgårdsproduktion inklusive växthusproduktion och
svampkulturer samt framställningsverksamhet enligt principen för låggradig förädling). Signum för sagda myndighet har formen
FI-EKO-XXX där den tresiffriga nummerserien anger den aktuella ELY-centralen.
-
Övervakningen av framställningsverksamheten för livsmedel (exklusive framställningsverksamhet enligt principen för låggradig
förädling), framställningen, förpackningen och importen av foder samt förpackningen och importen av förökningsmaterial handhas
av Livsmedelssäkerhetsverket varvid myndighetssignum får formen FI-EKO-201.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (FI-EKO-301) övervakar framställningen, importer och marknadsföringen av
eko-alkohol.
-
Åländsk ekologisk produktion övervakas av Ålands Landsskapsstyrelse (FI-EKO-401).
Livsmedelssäkerhetsverket Evira ●Ekologisk produktion● PB 119, 20101 Åbo ● Tfn 029 530 0400 ● www.evira.fi
Evira 18725 14.3.2017 (82247)
4 (4)