Farmakologi och läkemedelshantering

advertisement
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Farmakologi och läkemedelshantering
– för ökad patientsäkerhet
15 hp HT 2015 – VT 2016
En kurs för sjuksköterskor som vill öka sina kunskaper kring farmakologi och
läkemedelshantering inom beroende- och psykiatrisk vård i syfte att öka
patientsäkerhet. Kursen vänder sig till sjuksköterskor i hela landet.
Kursens mål
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 Beskriva miljöpåverkan från läkemedel
 Ingående förklara de farmakologiska
grundprinciperna och beskriva tillämpning
 Ge exempel på olika beroendeframkallande drogers
verkningsmekanismer
 Förklara sambandet mellan beroendeframkallande
drogers farmakologiska verkningsmekanismer och
kliniskt beteende/läkemedelsbehandling
 Redogöra för effektiva farmakologiska/ickefarmakologisk behandlingsmetoder vid missbruk
och beroende
 Redogöra för aktuell läkemedelsbehandling vid
psykiatrisk sjukdom och därtill förklara
verkningsmekanismer
 Visa på effektiva farmakologiska
behandlingsmetoder vid olika psykiatriska
sjukdomar
 Sammanfatta det nationella regelverket för
läkemedelshantering, samt tillämpa detta inom den
egna arbetsplatsens rutiner och processer
 Utifrån lokala läkemedelsdirektiv kunna utföra de
generella ordinationerna

Utifrån samlad bedömning förutse lämplig
farmakologisk läkemedelsbehandling
 Redogöra för evidensbaserad behandling inom
psykiatrisk vård
 Redogöra för de vanligaste förekommande
infektionssjukdomarna inom psykiatrisk vård och
därtill rekommenderad läkemedelsbehandling
Kursupplägg
Kursen löper över två terminer och är indelad i tre
moment (Farmakologi 6 hp. Patientsäkerhet och
läkemedelshantering 7 hp. Klinisk tillämpning av
farmakologi inom psykiatri och infektion 2 hp) som
examineras separat. Undervisning sker i form av
föreläsningar, grupparbeten samt självstudier. De
senare genomförs delvis över internet.
Undervisningen bygger på studenternas aktiva
deltagande och syftar till att stödja utveckling av
förmåga att självständigt söka och värdera information.
Kursen bygger vidare på sjuksköterskeprogrammets
innehåll samt deltagarnas kliniska erfarenheter.
Undervisningen varvar föreläsningar med studentaktiva
moment som utgör underlag för examination.
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Farmakologi och läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet
Kursupplägg (forts.)
Tid och plats
Undervisningen är därför obligatorisk, frånvaro innebär
därför att man får en ersättningsuppgift från det tillfälle
som deltagaren inte närvarat. Utöver närvaro vid
obligatorisk undervisning examineras kursen genom
skriftliga examinationsuppgifter, grupparbeten, samt
aktivt deltagande då examinationsuppgifterna
diskuteras. Utöver ordinarie examinationstillfälle
erbjuds ett ytterligare tillfälle för examination.
Tisdagar varannan vecka, 2 terminer.
OBS! dubbeldagar den 15-16/9 2015
Datum HT-2015:
1/9, 14-15/9, 29/9, 13/10, 10/11, 24/11
Datum VT-2016:
19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4
Plats: Centrum för psykiatriforskning,
Norra Stationsgatan 69, plan 6, 113 64 Stockholm.
Ur kursinnehållet
Pris

19 000 SEK exkl. moms. Priset inkluderar kurslitteratur,
samt kaffe/te och enklare kaffebröd.






Läkemedel och miljö
Grundprinciper i farmakologi; farmakokinetik,
receptorfarmakologi, läkemedelsinteraktion,
beroendelära och läkemedelsbiverkningar
Aktuella sjukdomstillstånd och läkemedel;
läkemedel som används inom psykiatrin och
beroendevårdens olika verksamheter
Abstinens och infektionsbehandling
Mötet med patienten kring läkemedelsdelning/
hantering, etik och patientsäkerhet
Läkemedelshantering, läkemedelspärmen,
iordningställande och administrering, beställning av
läkemedel. Vad händer om det blir fel? Lokal
läkemedelsinstruktion
Patientsäkerhet
Litteratur
Huvudbok på kursen är Rang and Dale’s
Pharmacology, 7 uppl. Den obligatoriska
kurslitteraturen delas ut vid kursstart, alternativt finns
upplagd på kursens webbsida som öppnas i samband
med kursstart. Utöver litteratur kommer det på
webbsidan även presenteras föreläsningar/filmer som
ni förväntas ta del av. Ni får inloggningsuppgifter till
webbsidan i samband med första undervisningstillfället.
Behörighet
Som särskild behörighet gäller svensk legitimation som
sjuksköterska.
Kursansvarig
Kursen ges av Centrum för psykiatriforskning (CPF)
Stockholm.
Mer information
Vid frågor om kursen, kontakta:
Susanna Kron, kursadministratör, CPF
E-post: [email protected]
Vid frågor om ekonomi och avtal:
Michelle Azorbo, projektkoordinator,
KI Uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Tel: 08-524 84 604
Anmälan
www.ki.se/uppdragsutbildning
Sista anmälningsdag är 2015-07-01
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I
Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting,
kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och
verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare
samhälle.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
Download