makrotenta - Karlstads universitet

advertisement
Fredag den 24 februari 2012
.............................................................................................................................................
FRÅGA 1
4 poäng
Antag följande värden för en modellekonomi:
Privat konsumtion: 1610 mdr
Privata bruttoinvesteringar: 610 mdr
Nettoinvesteringar: 430 mdr
Offentliga utgifter: 780 mdr -därav investeringar: 90 mdr
Export av varor och tjänster: 1450 mdr
Import av varor och tjänster: 1320 mdr
Skatter: 1480 mdr
-därav indirekta:460 mdr
Transfereringar: 710 mdr
-därav subventioner: 40 mdr
Tidigare statsskuld: 1200 mdr
Tidigare utlandsnetto: 135 mdr
Valutareservens transaktionsförändring: 30 mdr
Föregående års BNP: 3080 mdr
Inflation under året (KPI): 0,9 procent
a) Beräkna den ekonomiska tillväxten!
(1p)
b) Beräkna skattekvoten!
(0,5p)
c) Beräkna budgetsaldot som andel av BNP!
(0,5p)
d) Beräkna ny statsskuld och nytt utlandsnetto!
(1p)
e) Beräkna landets sparkvot!
(1p)
FRÅGA 2
3 poäng
Sverige har ryckt upp till en niondeplats i OECD:s välståndsliga.
a) Hur använder man BNP när man jämför levnadsstandarden mellan länder? (1p)
b) Vilka är de svagheter som begränsar BNP:s värde som välfärdsmått?
(2p)
FRÅGA 3
1 poäng
Förklara vad som menas med en investering och förklara skillnaden mellan
brutto- och nettoinvestering!
FRÅGA 4
4 poäng
Nyligen fick Sverige en kritik av EU-kommissionen, bland annat för ett varaktigt och
stort överskott i bytesbalansen. Kanske är det så – enligt kommissionen – att våra
investeringar är för små.
a) Vad skulle Riksbanken göra med reporäntan om det gäller att försvaga vår bytesbalans? Förklara!
(1p)
b) Förklara den omedelbara effekt en högre investeringskvot, allt annat lika, har på
bytesbalansen!
(2p)
c) Hur bör Riksbanken agera för att främja ökade investeringar? Motivera! (1p)
FRÅGA 5
6 poäng
I höstas ansåg den schweiziska centralbanken att schweizerfrancen blivit för stark
relativt euron. Därför skulle banken köpa euro. Att detta skulle ske med nytryckta
sedlar kunde ge farhågor om ökad inflation. Det avfärdades dock av centralbankens
talesman eftersom mer inflation bara ansågs önskvärt i rådande läge.
a) Vilken är nackdelen med en ”för” stark valuta?
(1p)
b) Förklara varför köp av euro försvagar schweizerfrancen!
(1,5p)
c) Förklara – och namnge – den teori som säger att centralbankens åtgärd bör ge
upphov till inflation!
(2p)
d) Förklara varför inflation i detta fall kan vara en välkommen hjälp för den
schweiziska centralbanken!
( 1,5p)
FRÅGA 6
7 poäng
Greklands statsfinansiella problem är sedan länge en följetong i media. Nu tvingas
landet sanera statsbudgeten samtidigt som arbetslösheten överstiger 20 procent. En
del kritiker menar att medicinen är en sådan som riskerar att döda patienten.
a) Under omvärldens tryck tvingas Grekland genomföra en sk intern devalvering
– vad menas med det?
(1p)
b) Grekerna genomför en rad nedskärningar i statsbudgeten – både med hjälp av
höjda skatter och minskade utgifter. Visa och förklara effekten av dessa nedskärningar i ett 45°-diagram (du kan välja att visa antingen minskade utgifter eller höjda
skatter om du vill – säg bara vilketdera du gör).
(2p)
c) Syftet med nedskärningarna är att förbättra statsfinanserna, men effekten – hävdar
skeptikerna – kan bli den motsatta. Hur bör de resonera?
(1p)
d) Vad krävs av den ekonomiska tillväxten för att inte statsskulden ska fortsätta växa
även om statens primära sparande är plus/minus noll?
(1p)
e) För att tillväxten ska komma igång avkrävs Grekland ”strukturella reformer”
– vad menas med det?
(2p)
Download