Rehydrex med glucos 25 mg per ml solution for infusion PL

advertisement
Bipacksedel: Information till användaren
Rehydrex med glucos 25 mg/ml infusionsvätska, lösning
glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Rehydrex med glucos är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Rehydrex med glucos
3.
Hur du använder Rehydrex med glucos
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Rehydrex med glucos ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Rehydrex med glucos är och vad det används för
Rehydrex med glucos innehåller elektrolyter (salter) och glukos (socker). Det används för att
behandla uttorkning och obalans i elektrolytnivåer. Uttorkning och/eller elektrolytobalans kan uppstå
vid till exempel operationer eller skada.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Rehydrex med glucos
Använd inte Rehydrex med glucos:
- om du är allergisk mot glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat eller något annat
innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Rehydrex med glucos om
- du har diabetes
- du har svår njursvikt i kombination med ödem (svullnad)
- din urinvolym minskar eller om du inte har någon urinproduktion
- du har svår hjärtsvikt
- du är allvarligt undernärd
- du dricker stora mängder alkohol
- du lider av anorexi
- du har kräkts väldigt mycket under graviditeten
- du får blod. Din läkare eller sjuksköterska kommer att se till att blod inte tillförs via samma
slang som Rehydrex med glucos, eftersom detta kan leda till att blodet levrar sig.
Mängden elektrolyter i blodet kan komma att kontrolleras med blodprov, särskilt om du behöver
mycket vätska snabbt.
1
Andra läkemedel och Rehydrex med glucos
Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel om
du använder digitalisglykosider (används för att behandla hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar).
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din
läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.
Rehydrex med glucos kan användas under graviditet och amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Rehydrex med glucos har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda
maskiner.
Rehydrex med glucos innehåller natrium och glukos
- 70 mmol (eller 1600 mg) natrium per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande för patienter som
ordinerats saltfattig kost.
- 25 g glukos per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande för patienter med diabetes.
3.
Hur du använder Rehydrex med glucos
Rehydrex med glucos kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till
dig som dropp i en ven (intravenös infusion) Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig
och när och hur den ska ges. Doseringen är individuellt och beror på ditt kliniska tillstånd.
Om du använder mer Rehydrex med glucos än du borde
Rehydrex med glucos ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos
än vad du borde.
- En överdos kan leda till osmotisk diures (ökad urinutsöndring), förhöjda blodsockernivåer och
metabolisk alkalos (för låg halt av syra i blodet).
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)
- Tromboflebit (blodpropp och inflammation vid injektionsstället).
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)
- Övervätskning (för mycket vätska i kroppen), elektrolytobalans
- Vävnadsskador (på grund av att läkemedlet oavsiktligt hamnar utanför blodkärlet).
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar
direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen
om läkemedels säkerhet.
2
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
Hur Rehydrex med glucos ska förvaras
5.
Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnittet avsett för hälso- och
sjukvårdspersonal.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den
sista dagen i angiven månad.
Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar och färglös/gulaktig eller om behållaren är
skadad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte
längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
6.
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är:
1 ml
25 mg
2,6 mg
3,4 mg
Glukosmonohydrat motsv. vattenfri glukos
Natriumklorid
Natriumacetattrihydrat
1000 ml
25 g
2,6 g
3,4 g
Elektrolytinnehåll:
+
Na
ClCH3CO2- (acetat)
1600 mg
ca 1600 mg
1500 mg
1000 ml
70 mmol/1000 ml
45 mmol/1000 ml
25 mmol/1000 ml
Övriga innehållsämnen är saltsyra (pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Infusionsvätska, lösning
Klar, färglös till gulaktig, isoton, steril och pyrogenfri lösning. pH: ca 6. Osmolalitet: ca
280 mOsm/kg vatten. Energivärde: ca 420 kJ (100 kcal)/1000 ml, kolhydratinnehåll:
25 g/1000 ml.
Den finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:
Plastbehållare (EXCEL)
12 x 500 ml
9 x 1000 ml
Freeflex (påse av polypropen)
3
15 x 500 ml
20 x 500 ml
10 x 1000 ml
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Fresenius Kabi AB, Uppsala, Sverige
Tillverkare
Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge
Denna bipacksedel ändrades senast
2017-03-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:
Den normala dosen är 1000 ml till 2000 ml per dag, men det kan variera beroende på patientens ålder,
kroppsvikt och kliniska tillstånd.
Intravenös administrering.
Infusionstakten bör ej överstiga 14 ml/kg kroppsvikt och timme (för en vuxen patient som väger
70 kg).
Endast elektrolytkoncentrat med dokumenterad kompatibilitet kan tillsättas. Alla tillsatser ska utföras
aseptiskt.
Infusionspåsar är endast för engångsbruk.
Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte
används omedelbart är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och ska
normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte beredning/spädning har ägt rum under
kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
4
Download