Årets UF-företag - Ung Företagsamhet

advertisement
ALLT DU BEHÖVER
VETA FÖR ATT TÄVLA I
ÅRETS UF-FÖRETAG.
TÄVLINGSKRITERIER FÖR SM I UNG FÖRETAGSAMHET
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets UF-företag│ 1
ÅRETS UFFÖRETAG
Har du en vara eller tjänst som du
har du sålt? Har du kollegor? Har det
gått lite upp och ner i företaget? Har du
lärt dig något? Med andra ord har du ett
UF-företag? Då kan du tävla i Årets UF-företag.
Tävlingen syftar till att visa vad UF-företaget lärt
sig, vilken utveckling de upplevt genom att omvandla en
idé till ett företag. UF-företagarna ska visa upp att de förstår kopplingen mellan alla olika delar i ett företag, varan/tjänsten, prissättningen,
marknaden, hur företaget är organiserat och resonera över affärsmässigheten i UF-företaget och på vilket sätt de skulle kunna vidareutveckla verksamheten i framtiden. I tävlingen Årets UF-företag i Sverige
förutsätts att UF-företaget, likt andra företag, strävar efter ekonomisk
hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Det företag som vinner
är ett företag har lyckats med affärsidén, lyckats få kunder intresserade
och har förmågan att förklara hur det gick till.
Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där
UF-företaget kommer att bli bedömd inom fyra olika moment (alla moment är lika mycket värda):
A. Rapport (inkl. engelsk rapport)
B. Företagspresentation
C. Intervju inför jury
D. Montern
Deltävling till EM i Ung Företagsamhet
Det UF-företag som vinner titeln Årets UF-företag i Sverige representerar Sverige på Europamästerskapen i Ung Företagsamhet (Junior
Achievement Europe Company of the year competition) som genomförs den 11-13 juli i Belgien*. Vinnarna får också representera organisationen Ung Företagsamhet under olika events följande läsår. Samtliga
tävlande UF-företag i tävlingen Årets UF-företag i Sverige ska lämna
in sin rapport på både svenska och engelska. Den engelska rapporten
kommer att bedömas och utgöra 20 poäng av momentets totala 100
poäng. Om den engelska rapporten inte lämnas in dras alltså 20 poäng
av direkt.
* Ändringar kan förekomma.
2 │Årets UF-företag│UNG FÖRETAGSAMHET
A. Rapport
Rapportens 100 poäng fördelas enligt följande:
• Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll 30 procent.
• Påvisade lärdomar och erfarenheter som presenteras i rapporten 50
procent.
• Företagets möjligheter till fortsatt utveckling 20 procent.
Så skriver du rapporten
Företagsrapporten får bestå av maximalt 12 sidor – fram och baksida
inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum
12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman) och formatet ska
vara A4. Rapporten ska vara i PDF-format och på maximalt 3 Mb och
ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, ungforetagsamhet.se.
På tävlingsbidraget ska det tydligt framgå företagets namn, region,
verksamhetsår och vilken tävling det avser. Observera att affärsidén inte
får innehålla plagiat samt inte får strida mot Ung företagsamhets och
skolans regler eller svensk lagstiftning. Bidrag som ej uppfyller kraven
kommer att diskvalificeras.
Företagsrapporten ger UF-företagarna möjlighet att visa hur väl de
skriftligt kan presentera processen. Hur de använder metoder för marknadsföring, omvärldsanalys, prissättning och hur de valt att organisera
sig. Den ska vara en blandning av en årsredovisning med finansiell översikt och reflektioner över utveckling och lärdomar. UF-företagarna ska
reflektera över företagets ekonomiska hållbarhet, vinst och realistiska
möjlighet till en hypotetisk fortsatt utveckling utifrån sina erfarenheter
från året med UF-företaget.
Företagsrapporten ska innehålla följande
För att få full poäng för rapporten ska samtliga nedanstående punkter
finnas med, detta även om UF-företaget inte ännu har avvecklats.
• Innehållsförteckning och VD-ord.
• Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt)
• Genomförda aktiviteter under UF-året
• Möjlig fortsatt utveckling
• Ekonomiska rapporter - Korrekt balansräkning och resultaträkning
samt underskrift av revisor (vilket kan vara lärare, rådgivare eller annan).
• Ort, datum och Styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter, föroch efternamn är ett krav.
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets UF-företag│ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FRAMSIDA
12
BAKSIDA
Juryn bedömer
• Företagsrapporten i sin helhet – har UF-företaget lyckats presentera
ovanstående punkter på ett realistiskt, relevant och detaljrikt sätt.
• Företagets genomförande av UF-året – har UF-företaget förmåga att
skriftligen beskriva genomförandet av UF-året, affärsidén, produkten,
verksamheten, marknaden och ekonomin.
• Ekonomiska rapporter – Finns korrekta rapporter med en finansiell
analys. Skapar varan/tjänsten ”självständigt” lönsamhet och är grunden
i företaget.
• Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling - UF-företagets förmåga
att skriftligen beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från
UF-året, både positivt och negativt.
• Företagets möjligheter till utveckling - Trots att företaget ska läggas ner efter årets slut är det viktigt att de redogör för framtiden och
resonemanget däromkring. Har UF-företaget förmåga att skriftligen
beskriva den fortsatta utvecklingen, vad behövs göras eller förändras i
företaget om de hypotetiskt sätt vill fortsätta driva ett hållbart företag.
Begreppsförklaring
• Korrekt resultat- och balansräkning – innebär att resultatet (vinsten)
är lika i både resultat- och balansräkningen. Dessutom att tillgångarna
är lika stora som eget kapital och skulder dvs. att sidorna balanserar.
Alla poster måste redovisas korrekt, t.ex. ska inte riskkapital redovisas i
resultaträkningen.
• En genomgående röd tråd innebär att text, layout osv följer en tydlig
struktur genom hela årsredovisningen.
• Riskkapital - Alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå
tillbaka till investerarna. Som UF-företag får man ta in riskkapital för
max 10 000 kr och en enskild person får investera max 250 kr.
4 │Årets UF-företag│UNG FÖRETAGSAMHET
LSK RAPP
GE
OR
EN
LSK RAPP
GE
OR
N
E
T
EADLINE FÖ
• D
R
IL
30 AP1R
KL 3
T
EADLINE FÖ
• D
R
Märk din PDF
Årets
UF-företag
DEADLINE
10 APRIL
KL 13
...och du, din PDF
får bara vara 3 Mb!
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets UF-företag│ 5
B. Företagspresentation
Företagspresentationens 100 poäng fördelas enligt följande:
• Företagspresentationens relevans, struktur och innehåll 60 procent.
• Leveransteknik, visuellt hjälpmedel och originalitet 30 procent.
• Mervärde från tidigare moment 10 procent.
Så går presentationen till
Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen
ska kunna anpassas till en stor publik. Presentationens längd är maximalt fyra minuter per företag och den ska vara affärsmässig men inte
allt för allvarlig. Maximalt fem personer får presentera företaget och
alla måste vara medlemmar i UF-företaget, alla presentationsrelaterade
aktiviteter ex film/musik ska vara inkluderade i de 4 minuterna.
Företagspresentationen ger en möjlighet att presentera företaget och få
potentiella kunder att nappa på affärsidén. Det är en företagspresentation som ska rikta sig till investerare eller företagspartners för att väcka
intresse till samarbete. Det här är inte en produktpresentation.
Juryn bedömer
• Struktur – Presentationen ska summera de viktigaste framgångarna
och erfarenheterna. Den ska levandegöra företagets med- och motgångar under året.
• Relevans och innehåll - presenterar de relevanta områden och har
innehållet substans. Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har de tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända
motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av
företaget?
• Framförande - Finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och
rörelse i presentationen.
• Visuella hjälpmedel, marknadsföringsmaterial och originalitet - Det
visuella stödet i presentationen är kreativt och inte bara en repetition av
vad de pratar om eller läser från. Finns förmågan att presentera företaget på ett originellt sätt men ändå professionellt eller ett sätt som är
passande för just det företaget.
• Mervärde – Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och
göra det starkare genom att tillföra ytterligare information om företaget
och ta det till nästa dimension.
6 │Årets UF-företag│UNG FÖRETAGSAMHET
C. Intervju inför jury
Intervjuns 100 poäng fördelas enligt följande:
• Kunskap och förståelse om hur företag fungerar 45 procent.
• Förmåga att ta tillvara på och använda lärdomarna på nya situationer,
personliga förmågor och gruppdynamik 45 procent.
• Mervärde från tidigare moment 10 procent.
Så går intervjun till
Här frågas UF-företagarna ut av jurygruppen. Samma personer som gör
presentationen av företaget ska också svara på juryns frågor. Alla medlemmar i företaget ska vara delaktiga i intervjun. Intervjun kan komma
att ske direkt efter företagspresentationen eller så genomförs intervjun i
montern och beräknas ta 10-20 minuter. Presentationsmaterial, broschyrer och produkter får medtas och visas upp.
Intervjun ger UF-företaget möjlighet att visa sin förmåga att förklara
hur de har arbetat med företaget och hur de har löst problem. Det här
är ett tillfälle för företagarna att visa vilka egenskaper och färdigheter
de har fått genom att driva UF-företag. Intervjumomentet är tillfället då
UF-företagarna kan förtydliga och ge svar på frågor som uppkommit.
Juryn bedömer
• Kunskap och förståelse om hur företag fungerar - UF-företagets kunskaper och förståelse av hur företag fungerar och hur lönsamhet uppstår
och kunna förklara det. Förmågan och förståelsen att se vad som behövs
för att utveckla och förbättra företaget. Vad har gått bra och vad har gått
dåligt, vilka förmågor och kompetenser har UF-företagarna utvecklat
under året och hur kan de använda dem i nya situationer.
• Förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta tillvara
på det de har lärt sig under året om företagande och använda lärdomar i
ett riktigt företag eller nya situationer.
• Personlig utveckling - Hur väl UF-företagarna utvecklat sina personliga färdigheter enskilt och i grupp. Lärdomar och erfarenheter från
UF-året, positivt och negativt.
• Lagkänsla/gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva
samarbetet inom företaget samt förmågan att lyfta fram framgångar/
motgångar.
• Mervärde – Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och
göra det starkare genom att tillföra ytterligare information om företaget
och ta det till nästa dimension.
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets UF-företag│ 7
D. Montern
Monterns 100 poäng fördelas de enligt följande:
• Monterns utformning och egenskaper 30 procent.
• Försäljningsteknik, kunskap om varan/tjänsten, gruppdynamik 60
procent.
• Mervärde från tidigare moment 10 procent.
Så går monterbesöket till
Juryn besöker UF-företagen i monter. Juryn kan välja att ställa frågor
till UF-företaget men kan också välja att beskåda UF-företaget på håll
för att se hur de arbetar med kunder.
Tävlingen syftar till att UF-företaget ska visa sin förmåga att utformaen monter med en tydlig koppling till varan/tjänsten och som informationskälla. Montern ska ha en tilltalande och originell utformning.
Monterpersonal ska kunna skapa intresse för sin vara/tjänst och genom
att samarbeta och använda montern för att skapa försäljningstillfällen.
Jurybesöket i montern ger UF-företagarna en möjlighet att visa hur
effektivt företaget utnyttjar monterns möjlighet för att presentera sitt
företag och sälja sina varor/tjänster till potentiella kunder.
Juryn bedömer
• Monterns utformning - Montern som informationskälla, till exempel
monterns utformning samt tryckt material, kontaktinformation.
• Monterns estetiska utformning/originalitet – Finns det kreativa och
unika egenskaper i monter.
• Försäljningsteknik - Monterpersonalens förmåga att få kunder till
montern och sälja sin vara/tjänst. Monterpersonalens kunskap om varan/tjänsten. Personalens samarbetsförmåga i montern och under deras
kundsamtal i monter.
• Monterns koppling till varan/tjänsten – Finns det en tydlig koppling
mellan montern och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas monter
för att visa upp produkten så att det kan leda till att en potentiell kund
kommer till avslut.
• Montern i sin helhet.
• Mervärde – Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och
göra det starkare genom att tillföra ytterligare information om företaget
och ta det till nästa dimension.
8 │Årets UF-företag│UNG FÖRETAGSAMHET
Tävlingsvärd
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets UF-företag│ 9
Fler än 360 000
elever har drivit
UF-företag sedan
starten 1980.
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement.
Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle,
Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och utbildningen
UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk
bestående av före detta UF-företagare.
Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning,
bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med an
dra länder och inspiration för lärare och elever.
Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt
kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred
kompetens inom entreprenörskap.
Organisationen stöds av offentliga medel och
det privata näringslivet.
ungforetagsamhet.se
10 │Årets UF-företag│UNG FÖRETAGSAMHET
Download