Årets UF-företag – Blekinge/Bromölla

advertisement
Årets UF-företag – Blekinge/Bromölla
Deadline: 3 februari 14:00
Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån
kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.
Det UF-företaget som vinner på SM i UF-företagande representerar Sverige på Europamästerskapen i
Ung Företagsamhet som varje år genomförs i månadsskiftet juli/augusti någonstans i Europa.
Företaget som tar sig till EM får också representera organisationen Ung Företagsamhet under events
och evenemang följande läsår.
Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget,
har du lärt dig något, med andra ord har du ett UF-företag? Då kan du tävla i Årets UF-företag.
Tävlingen syftar till att visa vad UF-företaget lärt sig, vilken utveckling de upplevt genom att omvandla
en idé till ett företag. UF-företagarna ska visa upp att de förstår kopplingen mellan alla olika delar i ett
företag, produkten (varan/tjänsten), prissättningen, marknaden, hur företaget är organiserat och
resonera över affärsmässigheten i UF-företaget och på vilket sätt de skulle kunna vidareutveckla
verksamheten i framtiden. I tävlingen Årets UF-företag förutsätts att UF-företaget, likt andra företag,
strävar efter ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Det företag som vinner är ett
företag har lyckats med affärsidén, lyckats få kunder intresserade och har förmågan att förklara hur
det gick till.
VIKTIGT:
Om ni vill tävla i Årets UF-företag måste ni skicka in en film om ert företag till
oss (se kriterier på sida 2) Utifrån filmerna kommer x-antal finalister att utses, dessa
UF-företag kommer sedan få genomföra följande delmoment: rapport, företagspresentation,
intervju och monter.
Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att
bli bedömd inom fyra olika moment (alla moment är lika mycket värda):
A. Rapport
B. Företagspresentation
C. Intervju inför jury
D. Montern
(Görs endast av finalisterna som gått vidare med sin film!)
Grundläggande krav för tävlingen Årets UF-företag
För att få delta i tävlingen Årets UF-företag krävs det att UF-företaget skickar in en
film (MAX 4 minuter) till [email protected]
senast den 3 februari.
Utifrån dessa filmer kommer x-antal finalister utses. Det är dessa finalister som
sedan kommer tävla vidare i att bli Årets UF-företag genom att utföra fyra olika
moment: Rapport, Presentation, Intervju och Monter.
Tips på vad er film kan innehålla:

Affärsidé

Lärdomar

Företaget, medlemmar, roller

Motivering varför NI är Årets UF-företag

Tankar kring ekonomiska termer t.ex., prissättning

Var kreativa, det är inte kvalitén på själva filmen som räknas utan ert budskap
och vad ni förmedlar utifrån ert företag!
KOM IHÅG – Filmen är ett krav för att få vara med och delta i tävlingen Årets UFföretag. Följande delmoment: rapport, företagspresentation, intervju och monter
görs endast av finalisterna som gått vidare med sin film!
Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att bli
bedömd inom fyra olika moment (alla moment är lika mycket värda):
E. Rapport (Det företag som vinner Årets UF-företag i Blekinge/Bromölla kommer få översätta sin
rapport till engelska, inlämning sker innan SM)
F. Företagspresentation
G. Intervju inför jury
H. Montern
A. Rapport
Rapportens 100 poäng fördelas enligt följande:

Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll 30 %

Påvisade lärdomar och erfarenheter som presenteras i rapporten 50 %

Företagets möjligheter till fortsatt utveckling 20 %
Syfte:
Företagsrapporten ger UF-företagarna möjlighet att visa hur väl de skriftligt kan presentera processen,
prestationer, organisation, resultat och framtida potential för en affärspartner. Rapporten ska
summera UF-företagets år som företagare. Den ska vara en blandning av en årsredovisning med
finansiell översikt och reflektioner över personliga lärdomar men även gruppens utveckling och
lärdomar. UF-företagarna ska reflektera och resonera kring företagets ekonomiska hållbarhet, vinst
och realistiska möjlighet till en hypotetisk fortsatt utveckling utifrån sina erfarenheter från året med
UF-företaget.
Så går rapporten till:
Företagsrapporten får bestå av max 12 sidor totalt – fram och baksida inkluderade. Inga bilagor får
bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman) och
formatet ska vara A4. Rapporten ska vara i PDF-format och på max 3 mb och ska laddas upp på Ung
Företagsamhets hemsida, www.ungforetagsamhet.se.
På tävlingsbidraget ska det tydligt framgå företagets namn, region/skola, verksamhetsår och vilken
tävling det avser. Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat samt inte får strida mot Ung
företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
Bidrag som ej uppfyller kraven kommer att diskvalificeras.
Företagsrapporten ska innehålla följande:
För att få full poäng för rapporten ska samtliga nedanstående punkter finnas med, detta även om UFföretaget inte ännu har avvecklats.

Innehållsförteckning och VD-ord.

Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och erfarenheter från UFåret, positivt och negativt)

Genomförda aktiviteter under UF-året

Möjlig fortsatt utveckling

Ekonomiska rapporter - Korrekt balansräkning och resultaträkning samt underskrift av
revisor (vilket kan vara lärare, rådgivare eller annan)

Ort, datum och Styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter, för- och efternamn är ett
krav
Framsida
1
Styrelsens
underskrifter
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Juryn bedömer:

Företagsrapporten i sin helhet – har UF-företaget lyckats presentera ovanstående
punkter på ett realistiskt, relevant och detaljrikt sätt

Företagets genomförande av UF-året – har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva
genomförandet av UF-året, affärsidén, produkten, verksamheten, marknaden och ekonomin

Ekonomiska rapporter – Finns korrekta rapporter med en finansiell analys. Skapar
varan/tjänsten ”självständigt” lönsamhet och är grunden i företaget

Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling - UF-företagets förmåga att skriftligen
beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UF-året, både positivt och negativt

Företagets möjligheter till utveckling - Trots att företaget ska läggas ner efter årets slut
är det viktigt att de redogör för framtiden och resonemanget däromkring. Har UF-företaget
förmåga att skriftligen beskriva den fortsatta utvecklingen, vad behövs göras eller förändras i
företaget om de hypotetiskt sätt vill fortsätta driva ett hållbart företag
Begreppsförklaring

Korrekt resultat- och balansräkning – innebär att resultatet (vinsten) är lika i både
resultat- och balansräkningen. Dessutom att tillgångarna är lika stora som eget kapital och
skulder dvs. att sidorna balanserar. Alla poster måste redovisas korrekt, t.ex. ska inte
riskkapital redovisas i resultaträkningen.

En genomgående röd tråd innebär att text, layout osv följer en tydlig struktur genom hela
årsredovisningen.

Riskkapital - Alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst
efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UF-företag får
man ta in riskkapital för max 10 000 kr och en enskild person får investera max 250 kr.
B. Företagspresentation
Företagspresentationens 100 poäng fördelas enligt följande:

Företagspresentationens relevans, struktur och innehåll 60 %

Leveransteknik, visuellt hjälpmedel och originalitet 30 %

Mervärde från tidigare moment 10 %
Syfte:
Företagspresentationen ger en möjlighet att presentera företaget och få potentiella kunder att nappa
på affärsidén vilket är inte helt enkelt men oftast blir företagspresentationen en mycket spännande och
adrenalinfylld upplevelse för de flesta UF-företagare. Det är en företagspresentation som ska rikta sig
till investerare eller företagspartners för att väcka intresse till samarbete. Det här är inte en
produktpresentation.
Så går presentationen till:
Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen ska kunna anpassas till en stor
publik. Presentationens längd är max fyra minuter per företag och den ska vara affärsmässig men
inte allt för allvarlig. Max fem personer får presentera företaget och alla måste vara
medlemmar i UF-företaget, alla presentationsrelaterade aktiviteter ex film/musik ska vara inkluderade
i de 4 minuterna. OBS! Poängavdrag sker med 20 % om presentationen drar över med mer än 10
sekunder.
I samband med företagspresentationen finns ingen möjlighet för juryn att ställa frågor så se till att
presentationen är tydlig.
OBS! Regionala skillnader kan förekomma.
Juryn bedömer:

Struktur – Presentationen ska summera de viktigaste framgångarna och erfarenheterna. Den
ska levandegöra företagets med- och motgångar under året

Relevans och innehåll - presenterar de relevanta områden och har innehållet substans.
Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har de tagit tillvara på dessa erfarenheter,
har de kunnat vända motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av
företaget?

Framförande - Finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och rörelse i presentationen

Visuella hjälpmedel, marknadsföringsmaterial och originalitet - Det visuella stödet
i presentationen är kreativt och inte bara en repetition av vad de pratar om eller läser från.
Finns förmågan att presentera företaget på ett originellt sätt men ändå professionellt eller ett
sätt som är passande för just det företaget

Mervärde – Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare
genom att tillföra ytterligare information om företaget och ta det till nästa dimension
C. Intervju inför jury
Intervjuns 100 poäng fördelas enligt följande:

Kunskap och förståelse om hur företag fungerar 45 %

Förmåga att ta tillvara på och använda lärdomarna på nya situationer, personliga
förmågor och gruppdynamik 45 %

Mervärde från tidigare moment 10 %

Syfte:
Intervjun ger UF-företaget möjlighet att visa sin förmåga att förklara hur de har arbetat med företaget
och hur de har löst problem. UF-företagets förmåga att tillsammans reflektera och få insikter för
innovativa lösningar för att utveckla företaget. Det är ett tillfälle för UF-företaget att visa vilka
egenskaper och färdigheter man som individ och grupp har fått genom att driva UF-företag.
Intervjumomentet är tillfället då UF-företagarna kan förtydliga och ge svar på frågor som uppkommit
efter att juryn har läst rapporten och sett presentationen.
Så går intervjun till:
Här frågas UF-företagarna ut av jurygruppen. Samma personer som gör presentationen av företaget
ska också svara på juryns frågor. Alla medlemmar i företaget ska vara delaktiga i intervjun. Intervjun
kan komma att ske direkt efter företagspresentationen eller så genomförs intervjun i montern och
beräknas ta 10-20 minuter. Presentationsmaterial, broschyrer och produkter får medtas och visas upp.
Juryn bedömer:

Kunskap och förståelse om hur företag fungerar - UF-företagets kunskaper och
förståelse av hur företag fungerar och hur lönsamhet uppstår och kunna förklara det.
Förmågan och förståelsen att se vad som behövs för att utveckla och förbättra företaget. Vad
har gått bra och vad har gått dåligt, vilka förmågor och kompetenser har UF-företagarna
utvecklat under året och hur kan de använda dem i nya situationer.

Förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta tillvara på det de har lärt
sig under året om företagande och använda lärdomar i ett riktigt företag eller nya situationer.

Personlig utveckling - Hur väl UF-företagarna utvecklat sina personliga färdigheter enskilt
och i grupp. Lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt

Lagkänsla/gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva samarbetet inom företaget
samt förmågan att lyfta fram framgångar/ motgångar.

Mervärde – Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare
genom att tillföra ytterligare information om företaget och ta det till nästa dimension
D. Montern
Monterns 100 poäng fördelas de enligt följande:

Monterns utformning och egenskaper 30 %

Försäljningsteknik, kunskap om varan/tjänsten, gruppdynamik 60 %

Mervärde från tidigare moment 10 %
Syfte:
Jurybesöket i montern ger UF-företagarna en möjlighet att visa hur effektivt företaget utnyttjar
monterns möjlighet för att presentera sitt företag och sälja sina varor/tjänster till potentiella kunder.
UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern.
Så går monterbesöket till:
Juryn besöker UF-företagen i monter. Juryn kan välja att ställa frågor till UF-företaget men kan också
välja att beskåda UF-företaget på håll för att se hur de arbetar med kunder.
Juryn bedömer:

Monterns utformning - Montern som informationskälla, till exempel monterns utformning
samt tryckt material, kontaktinformation

Monterns estetiska utformning/originalitet – Finns det kreativa och unika egenskaper
i monter

Försäljningsteknik - Monterpersonalens förmåga att få kunder till montern och sälja sin
vara/tjänst. Monterpersonalens kunskap om varan/tjänsten. Personalens samarbetsförmåga i
montern och under deras kundsamtal i monter

Monterns koppling till varan/tjänsten – Finns det en tydlig koppling mellan montern
och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas monter för att visa upp produkten så att det kan
leda till att en potentiell kund kommer till avslut.

Montern i sin helhet

Mervärde – Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare
genom att tillföra ytterligare information om företaget och ta det till nästa dimension
Download