flerårsöversikt - Årsredovisning 2015/2016

advertisement
FLERÅRSÖVERSIKT
MSEK, om annat ej anges
Nettoomsättning
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013* 2011/2012*
6 155
5 719
6 089
5 403
5 200
Rörelseresultat
443
431
501
437
470
Finansiella intäkter och kostnader
-20
-21
-26
-29
-23
Resultat efter finansiella poster
423
410
475
408
447
Årets resultat
333
321
369
323
327
Immateriella anläggningstillgångar
1 498
1 543
1 343
1 192
1 012
Materiella anläggningstillgångar
168
198
187
166
156
Finansiella anläggningstillgångar
27
24
20
14
14
874
849
709
675
650
1 098
1 156
1 137
943
850
140
83
69
72
50
Summa tillgångar
3 805
3 853
3 465
3 062
2 732
Eget kapital hänförligt till aktieägarna
971
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
1 479
1 504
1 330
1 097
Innehav utan bestämmande inflytande
35
35
19
16
13
Räntebärande skulder och avsättningar
962
911
846
835
633
Icke räntebärande skulder och avsättningar
1 329
1 403
1 270
1 114
1 115
Summa eget kapital och skulder
3 805
3 853
3 465
3 062
2 732
Sysselsatt kapital
2 476
2 450
2 195
1 948
1 617
Rörelsekapital, årssnitt
1 278
1 211
1 075
969
890
Finansiell nettoskuld
822
828
776
763
584
Nettoskuld exkl. pensioner
623
510
524
523
339
Rörelsemarginal, %
7,2
7,5
8,2
8,1
9,0
Vinstmarginal, %
6,9
7,6
7,8
7,6
8,6
Avkastning eget kapital, %
20
28
30
31
34
Avkastning sysselsatt kapital, %
16
23
24
25
32
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), %
38
44
47
45
53
Soliditet, %
40
40
39
36
36
Skuldsättningsgrad, ggr
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr
0,4
0,3
0,4
0,5
0,3
20,3
21,9
17,5
14,2
15,8
1,4
1,2
1,2
1,4
1,0
Resultat per aktie, SEK
4,85
4,70
5,50
4,85
4,90
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK
4,85
4,70
5,45
4,85
4,85
Kassaflöde per aktie, SEK
7,10
8,40
7,25
5,20
6,30
Eget kapital per aktie, SEK
22,10
22,60
20,10
16,70
14,90
Utdelning per aktie, SEK
3,25 1)
3,25
3,00
2,67
2,67
Medelantal aktier efter återköp, ’000
66 703
66 288
66 003
65 394
65 832
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000
66 809
66 615
66 457
65 533
66 000
Börskurs per 31 mars, SEK
112,00
115,75
101,75
72,33
60,67
13
24
13
12
17
Kassaflöde från den löpande verksamheten
474
557
479
339
415
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-352
-323
-259
-351
-296
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-52
-231
-229
45
-119
Årets kassaflöde
70
3
-9
33
0
Medelantal anställda
2 386
2 224
2 100
1 815
1 612
Antal anställda vid årets slut
2 076
2 286
2 150
2 011
1 700
Aktiens omsättningshastighet, %
1) Enligt styrelsens förslag.
* Jämförelsetalen för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013 har räknats om på grund av ändringen av IAS 19.
** Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter exklusive utdelning av AddLife med retroaktivitet från 1 april
2014. Samtliga siffor avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder.
Download