kassaflödesanalys

advertisement
KASSAFLÖDESANALYS
1
Kassaflödesanalys
Uppgift 1
Utgå från nedanstående resultaträkning i StreamIT AB.
RESULTATRÄKNING (tkr)
Rörelsens intäkter
3 500
Rörelsens kostnader
1 600
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
1 900
Avskrivningar enligt plan
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
620
1 280
Ränteintäkter
50
Räntekostnader
30
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER
Skatt
REDOVISAT NETTORESULTAT
[A] Beräkna resultatets kassaflöde (likviditetspåverkan)!
[B] Hur påverkas resultatets kassaflöde om ränteintäkter minskar?
[C] Hur påverkas resultatets kassaflöde av ökande avskrivningar?
[D] Hur påverkas resultatets kassaflöde av minskade skatter?
1 300
400
900
Kassaflödesanalys
I Grand Products har det mellan två bokslut förändrats i
tillgångsmassan på följande sätt.
Kundfordringarna har ökat med 200 tkr.
Varulagret har minskat med 350 tkr.
Leverantörsskulderna har ökat med 200 tkr.
Beräkna förändringen i rörelsekapital!
Uppgift 2
Kassaflödesanalys
Uppgift 3
Newtech Invest har sålt gamla anläggningstillgångar för 350 Mkr
och investerat i nya anläggningstillgångar för 600 Mkr. De har
även sålt gamla utslitna maskiner för 300Mkr och köpt nya
maskiner för 150Mkr .
Betalningar har skett.
Hur påverkas kassaflödet?
Kassaflödesanalys
Uppgift 4
Efter en tuff period med nedskärningar kunde Kreativ AB
äntligen ge tillbaka lite till sina aktieägare. Mellan de två senaste
boksluten förändrades följande:
Ökning av långfristiga skulder med
450 tkr
Nyemission med
800 tkr
Utdelning med
120 tkr
Hur påverkar förändringen i ovanstående poster Kreativ
AB:s likvida medel?
Kassaflödesanalys
Likviditet
Uppgift 8.16
Hur påverkas kassalikviditeten (KL) vid nedanstående händelser,
som betraktas var för sig? Före respektive händelse är kassalikviditeten 80%
Ö = Ökning, M = Minskning, OF = Oförändrad
a)Kontantinköp av varor
b)Avskrivning på inventarier
c)Kontantförsäljning av varor med vinst
d)Nedskrivning av en kundfodran
e)Fondemission
f)Betalning från kunder för på kredit sålda varor
g)Kreditinköp av inventarier
h)Upptagande av långfristigt lån
i)Kontantförsäljning av inventarier
Kassaflödesanalys
Soliditet
Uppgift 8.17
Hur påverkas soliditeten vid nedanstående händelser, som betraktas
var för sig? Före respektive händelse är soliditeten 30%
Ö = Ökning, M = Minskning, OF = Oförändrad
a)Upptagande av långfristigt lån
b)Fondemission med användning av dispositionsfonden
c)Avskrivning på rörelsefastighet
d)Avsättning till reservfond
e)Kontantinköp av varor
f)Nyemission
g)Kreditförsäljning av varor. Vinstpålägg 20%
h)Betalning av leverantörsskuld
i)Amortering på inteckningslån
Utvidgad räkenskapsanalys
Uppgift 5
Nedanstående gäller för Travel Star AB:
2009
2008
kostnader och skatt
4 144 tkr
2 504 tkr
Justerat eget kapital
18 400 tkr
22 700 tkr
25 %
4%
148 kr
218 kr
150 000 st
150 000 st
Resultat efter finansiella intäkter,
Utdelningsandel*
Börskurs
Antal aktier
*Andel av vinst per aktie som utdelas
[A] Beräkna vinst per aktie!
[B] Beräkna justerat eget kapital per aktie!
[C] Beräkna börskursen i procent av justerat eget kapital per aktie!
[D] Beräkna utdelningen per aktie!
[E] Beräkna utdelningstillväxten per aktie!
[F] Beräkna direktavkastningen!
[G] Beräkna P/E-talet!
Utvidgad räkenskapsanalys
Uppgift 6
Du vill investera i aktier på aktiemarknaden och överväger att titta
på lite nyckeltal innan du gör din investering för att ta reda på om
det kan vara lönande. Venue Retail AB har ett aktiekapital på
20 000 000 kr uppdelat på aktier med ett nominellt värde på 20 kr.
Justerad nettovinst uppgår till 8 000 000 kr. Börskursen är 60 kr
per aktie och utdelningen föregående år var 4 kr/aktie.
Beräkna vinstmultiplikatorn och den direkta avkastning du skulle
kunna få om du investerade i aktien!
Diskutera värdenas storlek!
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards