Att integrera barns perspektiv i hälsofrämjande interventioner

advertisement
Att integrera barns perspektiv i hälsofrämjande
interventioner för barn 8-12 år med erfarenhet av
cancerbehandling
Projektets syfte är att undersöka utifrån barns perspektiv vad som främjar hälsa hos barn 8-12 år
med erfarenhet av behandling mot cancer och hur denna kunskap kan integreras och mätas i
hälsofrämjande interventioner för dessa barn. Fokusgrupper har genomförts med barn 8-12 år för
att undersöka deras perspektiv på hälsa och vänskap. Därefter har arbetsgrupper med barn och
forskare arbetet tillsammans och med att integrera barnens perspektiv i en hälsofrämjande
intervention riktad till barnen. Vidare är det planerat en undersökning och beskrivning av
forsknings- och utvecklingsprocessen med barn som informanter och medforskare i utvecklingen
av den hälsofrämjande interventionen. En psykometrisk utvärdering av den svenska verisonen av
Minneapolis Manchester Quality of Life-instrumentet har genomförts. Instrumentet är tänkt att
användas i utvärderingen av den hälsofrämjande interventionen för barn.
Summary in English
To integrate children’s perspective in health promotion interventions for children 8-12 years of age with
experiences of cancer treatment
The project aims to explore from the perspective of children what promotes health in children 812 years of age with experience of cancer treatment and how this knowledge can be integrated
and measured in health promotion interventions for these children. Focus groups have been
conducted with children to explore their perceptions of health and friendship. Thereafter,
workgroups with children and researchers have worked together and to integrate children’s
perspective to a health promotion intervention for these children. Furthermore, it is planned to
explore and describe the research and development process of children as informants and coresearchers in the development of the health promotion intervention. A psychometric evaluation
of the Swedish version of the Minneapolis Manchester Quality of Life (MMQL) instrument has
been done in order to use the questionnaire in the evaluation of the health promotion
intervention.
Projekttid
2011-2015
Forskningsfinansiärer
VR, Formas/Forte/Vinnova/VR, Barncancerfonden, Solstickan, Svensk Sjuksköterskeförening,
Barnsjuksköterskeföreningen
Projektansvarig vid Högskolan i Jönköping
Jens Nygren, huvudhandledare
Projektmedarbetare
Karin Enskär (HJ) och Petra Svedberg (HH), bihandledare.
Kontaktperson
Eva-Lena Einberg, [email protected]
www.halsoinnovation.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards