En tidig-jurassisk barrträdsdominerad flora från

advertisement
IDA-MARIA JANSSON
En tidig-jurassisk barrträdsdominerad flora från
Clarence-Moreton bassängen, östra Australien
Under den tidigare delen av mesozoikum inträffade två massutdöenden som i stor
utsträckning kom att påverka den tidens organismer. Det första mesozoiska
massutdöendet skedde i slutet av trias för c. 200 miljoner år sedan och medförde
dramatiska konsekvenser för både marina och terrestra ekosystem. Det andra, mindre
utdöendet inträffade för 184 miljoner år sedan under toarcian. Omfattande studier har
ägnats åt att beskriva Australiens fossila vegetation kring dessa event medan lite
intresse har ägnats åt den flora som uppstod i utrymmet mellan utdöendena. Detta
arbete har därför fokuserats på fossil från en tidig-jurassisk lokal, Inverleigh, och
därmed en flora som uppstått i återhämtningsfasen efter det inledande utdöendet. Den
aktuella lokalen utgörs av ett delvis nedlagt stenbrott och utgörs i sin helhet av
terrestriska sediment. Inverleigh brottet utgör en del av Clarence-Moreton bassängen
och ligger i Queensland, Australien. Dess flora karaktäriseras av sin mycket låga
diversitet och domineras av en enda art av barrträd, Allocladus helgei sp. nov.
Förutom barrträd identifierades makrofossil av ormbunkar och lummer i mindre
omfattning. Sedimenten från Inverleigh innehåller även en stor mängd välbevarade
megasporer, vilka hänförts till fem olika arter. Förutom växtfossilen påträffades hela
och fragmenterade maskägg.
Inverleigh sedimenten avsattes troligen på ett flodplan med meandrade kanaler under
varma klimatförhållanden. Återkommande översvämningar har lett till en
vattenmättad miljö, ett scenario som baseras på områdets litologi samt de växtfossil
som identifierats. Ormbunkar och lummer återfinns nämligen ofta idag i liknande
miljöer eftersom de är beroende av väta för att kunna fortplanta sig. Detta gäller dock
inte för flertalet andra växter som inte klarar av att leva i alltför vattenmättade marker.
Den låga diversiteten kan därför förklaras med att de förhållanden som rådde i
området enbart tillät speciellt anpassade arter att överleva.
Handledare: Vivi Vajda
Examensarbete 20 poäng i Geologi, ht 2006. (Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet –
Berggrundsgeologi, no. 203)
Avdelningen för Berggrundsgeologi, Geologiska institutionen, Centrum för GeoBiosfärsvetenskap,
Lunds universitet.
IDA -MARIA JANSSON
An Early Jurassic conifer-dominated assemblage of the
Clarence-Moreton Basin, eastern Australia
During the early Mesozoic two mass-extinction events profoundly reshaped the
world’s biota. The first of these took place at the end of the Triassic and affected both
marine organisms and terrestrial floras. The second occurred as an oceanic anoxic
event during the early Toarcian. Although the Late Triassic floral assemblages of
Australia have been the focus of many studies, there have been few investigations of
the recovery succession of the following Jurassic period. This study investigates an
Early Jurassic terrestrial fossil assemblage from the Inverleigh quarry, ClarenceMoreton Basin, eastern Australia, deposited between these events. The Inverleigh
sediments belong to the Marburg Subgroup, an entirely non-marine succession
characterised by a low diversity flora. The assemblage is overwhelmingly dominated
by a single conifer taxon, Allocladus helgei sp. nov, but ferns and possible lycophytes
occur in low numbers. The macroflora is supplemented by an array of dispersed
cuticle fragments and charcoalified wood. Other mesofossils include five megaspore
species, here described under open nomenclature. Additionally, a small assemblage of
clitellate annelid cocoons was recovered from the organic residues.
The palaeoenvironment is interpreted as waterlogged or frequently inundated
floodplain based on the dominant fine-grained lithology and the presence in the fossil
assemblage of many free-sporing ferns and isoetaleans, which are dependent on
moisture for reproduction. The frequent exposure to flooding would have imposed
environmental stresses on the plants growing at the site. This resulted in a low
diversity plant community, dominated by species adapted to moist, high-latitude
conditions.
Advisor: Vivi Vajda
Degree project 20 credits in Geology – Quaternary Sciences, Fall 2006. (Examensarbete i Geologi vid Lunds
Universitet – Berggrundsgeologi, no. 203).
GeoBiosphere Science Centre, Department of Geology, Lithosphere and Paleobiosphere Sciences,
Lund University.
Download