Ranitidin ABECE film-coated tablet PL

advertisement
Bipacksedeln: Information till användaren
Ranitidin ABECE 150 mg, filmdragerade tabletter
ranitidin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Ranitidin ABECE är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin ABECE
3.
Hur du använder Ranitidin ABECE
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Ranitidin ABECE ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Ranitidin ABECE är och vad det används för
Ranitidin Abece innehåller den aktiva substansen ranitidin. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas
histamin H2-receptorblockerare och som verkar genom att minska produktionen av magsyra.
Ranitidin Abece används hos vuxna över 18 år:
- för att läka sår i magsäcken och på tolvfingertarmen
- vid inflammatoriska förändringar i matstrupen, som orsakas av sura uppstötningar.
- vid korttidsbehandling av halsbränna och sura uppstötningar orsakade av återflöde av maginnehåll
till matstrupen.
- som underhållsbehandling vid sura uppstötningar.
- för att förebygga uppkomsten av återkommande sår i tolvfingertarmen.
- behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
Ranitidin Abece används hos ungdomar mellan 12 till 18 år vid:
- korttidsbehandling för läkning av sår i magsäcken
behandling av halsbränna och sura uppstötningar inklusive inflammation i matstrupen.
Ranitidin som finns i Ranitidin Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som
inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin ABECE
Använd inte Ranitidin ABECE
om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i
avsnitt 6).
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ranitidin Abece om något av följande gäller
dig:
- nedsatt njurfunktion,
- gravt nedsatt leverfunktion
- akut porfyri (ökad utsöndring i urinen av de röda färgämnena så kallade porfyriner).
- om du är medelålders eller äldre och har symtom från övre magtarmkanalen för första gången eller
har symtom som nyligen förändrats.
- lungsjukdomar, diabetes, hjärtsvikt eller försvagat immunsystem. En studie har visat att dessa
patienter har en ökad risk att få lunginflammation under behandling med H2-receptorblockerare
såsom ranitidin.
Barn
Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år då erfarenheterna av behandling av dessa patienter är
begränsade.
Andra läkemedel och Ranitidin ABECE
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra
läkemedel.
Andra läkemedel mot för mycket magsyra (antacida) eller läkemedel som innehåller sukralfat (medel
mot magsår) kan påverka upptaget av Ranitidin Abece. Därför ska Ranitidin Abece tas ca 2 timmar
före sådana läkemedel.
Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Ranitidin Abece. Några av dessa läkemedel är:
- Ketokonazol (mot svampinfektioner)
- Glipizid (diabetesmedel)
- Teofyllin (luftrörsvidgande läkemedel)
- Fenytoin (medel mot epilepsi)
- Triazolam, midazolam (sömnmedel)
- Atazanavir, delavirdin (HIV/AIDS medicin)
- Gefitnib (mot lungcancer)
- Warfarin (blodförtunnande läkemedel)
- Prokainamid eller n-acetylprokainamid (mot hjärtproblem)
Ranitidin ABECE med mat, dryck och alkohol
Effekterna av även små mängder alkohol kan förstärkas vid samtidigt bruk av ranitidin.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Graviditet:
Ranitidin går över moderkakan till fostret. Ranitidin Abece ska bara användas under graviditet om det
anses nödvändigt. Rådgör därför med läkare före användning av Ranitidin Abece under graviditet.
Amning:
Ranitidin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att ett barn som ammas kan påverkas. Använd
därför inte Ranitidin Abece under amning annat än på bestämd ordination från läkare.
Körförmåga och användning av maskiner
Ranitidin Abece har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda
maskiner.
3.
Hur du använder Ranitidin ABECE
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är
osäker.
Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:
Magsår och sår på tolvfingertarmen:
150 mg morgon och kväll eller 300 mg till natten i 4-8 veckor.
Dosen kan vid behov ökas till 300 mg morgon och kväll.
Vid förebyggande behandling: 150 mg till kvällen
Inflammatoriska förändringar i matstrupen:
150 mg morgon och kväll eller 300 mg till natten i 4-8 veckor.
Dosen kan i svåra fall ökas till 600 mg dagligen uppdelat på flera doser.
Vanlig underhållsdos: 150 mg morgon och kväll
Tillfällig halsbränna och sura uppstötningar:
150 mg morgon och kväll eller 150 mg vid behov, dock högst 300 mg per dygn.
Om du fortfarande har besvär efter 2-4 veckors behandling bör du kontakta din läkare igen, eftersom
dina besvär kan ha annan orsak.
Zollinger-Ellisons syndrom:
150 mg 3 gånger dagligen. Dosen kan ökas vid behov upp till 6 gram dagligen i enstaka fall.
Nedsatt njurfunktion:
Om dina njurar fungerar dåligt berätta detta för din läkare innan behandlingen med Ranitidin ABECE
påbörjas eftersom du kan behöva ta lägre doser än normalt.
Om du använt för stor mängd av Ranitidin ABECE
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Symtom på överdosering av Ranitidin Abece är långsam hjärtrytm och andnöd samt okoordinerad
muskelaktivitet och kramper.
Om du har glömt att använda Ranitidin ABECE
Om du glömmer att ta Ranitidin Abece ska du bara fortsätta med din vanliga dos – ta inte dubbel dos.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem. Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Ranitidin Abece:
Sluta att ta Ranitidin Abece och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:
Angioödem (sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)



svullnad av ansikte, tunga eller svalg
svårigheter att svälja
nässelutslag och andningssvårigheter
Agranulocytos (mycket sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)
Ranitidin Abece kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.
Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber
med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller
vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på
vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.
Anafylaktisk chock (mycket sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)
Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.
Följande biverkningar kan också uppträda vid behandlingen
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
 Trötthet.
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
 Diarré, hård avföring, magsmärta, förstoppning och illamående (symtom oftast övergående).
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):
 Överkänslighetsreaktioner såsom nässelfeber
 ospecifika hudreaktioner
 kramp i luftrören (bronkospasm)
 lågt blodtryck
 bröstsmärta
 övergående påverkan på levervärden (vilket syns i blodprov)
 ökade nivåer av kreatinin i plasma (vilket syns i blodprov) som vanligen normaliseras vid
fortsatt behandling
 feber.
Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
 Huvudvärk (ibland svår)
 yrsel
 hudförändringar (ibland allvarliga)
 led- och muskelvärk
 långsam hjärtrytm och påverkan på hjärtrytmen (AV-block)
 kärlinflammation
 övergående förvirring, depression och hallucinationer (särskilt hos äldre och svårt sjuka)
 ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar
 inflammation i bukspottkörteln och njurar
 leversvikt
 leverinflammation (hepatit) ibland med gulsot
 påverkan på blodvärden
 övergående impotens
 håravfall
 övergående dimsyn
 bröstförstoring hos män och mjölkflöde ur brösten även utan amning.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom
att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
SE-751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Ranitidin ABECE ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg.
Övriga hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, dinatriumfosfat, kroskarmellosnatrium,
magnesiumstearat, hydroxyprolylmetylcellulosa, titandioxid (E 171), talk och triacetin.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Ranitidin Abece 150 mg: Vit till nästan vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med ”R” på den ena
sidan och ”150” på den andra och med en diameter på 10 mm.
Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 tabletter
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Tel.: 08-544 960 30
Tillverkare
Evolan Pharma AB
Svärdvägen 19, Danderyd
Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-10
Download