Lokal Pedagogisk Planering

advertisement
Måldokument
Lärare:
Tidsplan:
Musikhistoria år 9
Martin Olander, Mattias Strömberg,
ca 8-10 veckor inklusive redovisning
E-nivå
Eleven deltar i en gruppuppgift om en musikgenre med tillhörande uppspelning.
UPPGIFT KRING MUSIKGENRE MED UPPSPELNING
Varje grupp (4-5st) skall berätta om en genre och en artist tillhörande denna genre samt
med hjälp av instrument själva spela upp en låt från denna genre. Att ge omdömen om
eget och andras musicerande är ett kunskapskrav och att öva inför uppspelningen samt
att diskutera övningsprocessen och uppspelningen blir en del av denna uppgift.
Genre att berätta om
Rock
Pop
Reggae
Hip hop
Blues/Jazz,
Vad ska ni ta upp kring er genre?
Vad är speciellt för genren?
Vilka instrument är viktiga för att spela genrens musik? (spela upp klipp för klassen)
När, hur och var uppstod genren?
Hur togs genren emot av samhället när den slog igenom?
Visa några små videoklipp från den tid då genren uppkom.
Visa några bilder med klädmode, hårmode och andra specifika attribut.
Syfte (från LGR11)
Eleven ska:
 få möjlighet att utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som
andras.
 ges förutsättningar att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och
historiska sammanhang.
Centralt innehåll (från LGR11)




Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.
Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet
och kön.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker.
Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
Bedömning
Bedömning kommer att ske genom muntlig eller skriftlig redovisning inlämning samt genom diskussioner under
lektionstid. Bedömning av redovisningen sker inom tidsramen för momentets pedagogiska planering men även
fortlöpande under lektionerna när eleverna har chans att diskutera sitt arbete och tankar kring detta med läraren.
Under år 9 i momentet skapande finns även där många möjligheter till samtal och diskussioner där eleven har
möjlighet att visa sin förmåga att resonera och samtala kring musik, t.ex. när en elev pratar med läraren om
vilken musikgenre han/hon vill ha och vilka instrument som då kan vara viktiga att få med.
Kunskapskrav
Det som bedöms är elevens förmåga att på olika nivåer (till viss del, relativt väl och väl):
 Föra underbyggda resonemang kring musikens funktioner och vilken betydelse den har och har haft för
individen och samhället.
 Urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 Urskilja olika instrument och instrumentgrupper samt beskriva deras funktion i olika sammanhang.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
Din förmåga att föra resonemang skall bedömas och därför är det viktigt att du försöker vara aktiv och föra
resonemang. Läraren kan bara bedöma det du aktivt visar och därför är det viktigt att du är aktiv vid diskussioner
och i enskilda samtal med läraren. Varje gång du pratar med läraren finns möjlighet att visa upp förmågan att
föra resonemang kring musik, både dagens musik och hur den har utvecklats genom historian. En del tycker att
det är svårt att vara muntligt aktiv och det finns då möjlighet att hitta skriftliga uppgifter för att kunna visa på
förmågan att resonera.
C- och A-nivå
Samma krav som för E samt:
 Muntlig där eleven skall utgå från inhämtad fakta samt från egna musikaliska
erfarenheter för att visa förmågan att föra resonemang kring musikens
funktioner och historiska betydelse för samhället och individen. För att det ska
bli lättare vill vi att du utgår från en världsdel, ett land eller en tidsperiod där
musiken spelade väldigt stor roll för många individer (även ok att välja en
mindre grupp människor). Dina tankar och funderingar blir det viktiga i denna
uppgift, inte om du har fått med många årtal eller mycket fakta.
Exempel på saker att skriva om
När tror du att musik började användas av de människor som bor där?
Vad använde de för instrument och vad fyllde musiken för syfte?
Hur påverkade musiken enskilda människan och samhället i stort?
Finns det något speciellt som utmärker din världsdel/ditt land inom begreppet musik vad gäller musik idag?
Det kan vara instrument, sätt att sjunga på, genres, musikens betydelse mm. I vilka
sammanhang används musiken?
Lyssnar ungdomarna på ”ny” musik i stor utsträckning eller lyssnar de mer på den äldre generationens musik?
Hur såg musiken ut under 1700-1800-talet? Den klassiska musiken var utbredd över stora delar
av världen då och anses av många som väldigt viktig. Fanns det några tonsättare/kompositörer som
är kända än idag? Vad var speciellt med denna tonsättare?
Hur ser musiken ut i skolorna? Får alla möjlighet lyssna på och upptäcka musik?
Censur av texter, förekommer det?
Download